246 NOTISER.    De österrikiska juristbarnen i Sverige. Genom förmedling av Sv. J. T:s redaktion hava under sommaren något över 60 i åldern 14—20 år varande barn av österrikiska jurister mottagits i svenska familjer. Flertalet återvända hem under september och oktober; några stanna kvar över vintern. För godhetsfull hjälp vid barnens placering står redaktionen i tacksamhetsskuld till borgmästarna i Göteborg, Norrköping, Malmö, Ystad och Trelleborg ävensom till ett flertal justitieråd, häradshövdingar, advokater och andra jurister. Det har varit red. ett nöje att kunna konstatera den allmänna tillfredsställelsen bland de tillfälliga fosterföräldrarna med deras skyddslingar, och förenar sig red. med dessa senare i ett vördsamt och hjärtligt tack till alla dem, som i sina hem mottagit våra österrikiska kollegers barn, för all visad gästfrihet och öm omvårdnad, liksom ock till de jurister, vilka lämnat särskilda bidrag till täckande av kostnaderna för barnens resor.

 

    Tore Alméns minnesfond. Fondens styrelse är nu utsedd (se Sv. J. T. 1920 s. 117) och består av följande ledamöter: f. d. justitierådet frih. E. Marks von Würtemberg, ordf. (utsedd av högsta domstolens ledamöter), professorerna T. Engströmer, C. G. Björling och B. Ekeberg (utsedda av juridiska fakulteterna i Uppsala, Lund och Stockholm), advokaten T. Forssner (utsedd av styrelsen för Sveriges advokatsamfund), generalkonsuln J. Sachs (utsedd av Stockholms handelskammare), direktören Ch. Dickson (utsedd av styrelsen för Svenska bankföreningen) samt justitierådet A. Köersner och revisionssekreteraren K. Schlyter (utsedda av styrelsen).

 

    Föreningen Sveriges häradshövdingar, som stiftades 1907, har allt sedan året därpå haft till ordförande f. d. revisionssekreteraren Herman Rohtlieb. På dennes 70-årsdag d. 21 juli innevarande år lät föreningen, såsom ett uttryck av tacksamhet för ordförandens högt skattade arbete i föreningens intresse, till honom överlämna ett album, innehållande porträtt jämte namnteckningar av 111 — i tjänst varande eller f. d. — häradshövdingar.

 

    Den nya konkurslagen. Justitieministern har jämlikt K. M:ts bemyndigande d. 28 maj 1920 tillkallat professorn E. Kallenberg, ordf., hovrättsrådet S. Lawski, sekreterare, häradshövdingen C. Arhusiander, advokaten J. Tjerneld samt riksdagsmännen fabriksidkaren Gustaf Boman, grosshandlaren David Hansén och kassören Janne Gustaf Walles att i egenskap av sakkunniga biträda inom justitiedepartementet vid fortsatt behandling av frågan om ny konkurslag och vad därmed äger sammanhang.

 

    Folkomröstningsinstitutet. K. M:t har d. 22 juni 1920 uppdragit åt en kommitté att verkställa en allsidig utredning, huru folkomröstningsinstitutet verkat i främmande länder, och huruvida, i vilken utsträckning samt under vilka former och betingelser ifrågavarande institut må för viktiga frågor införas i vår författning samt avgiva de förslag, vartill utredningen kan föranleda. Till ledamöter i denna kommitté har K. M:t förordnat professor N. Edén ordf., riksarkivarien S. Clason, borgmästaren K. von Geijer, redaktörerna Mauritz Hellberg, Viktor Larsson och Ivar Vennerström, samtliga riksdagsmän, ävensom docenten Axel Brusewitz, tillika sekreterare.

 

    Krigsdomstolarnas avskaffande. K. M:t har d. 31 aug. 1920 uppdragit åt en kommitté att verkställa utredning, huruvida krigsdomstolarna i fredstid kunna avskaffas, ävensom att framlägga av utredningen föranledda lagförslag.

NOTISER. 247Till ledamöter i denna kommitté hava förordnats borgmästaren Johan Bååth, ordf., hovrättsrådet Olof af Geijerstam, översten Johan Gustaf Nauckhoff samt riksdagsmännen professor Nils Alexanderson, lokomotiveldaren Henning Wilhelm Leo och hemmansägaren Jonas Nikolaus Svedberg i Mo. Till sekreterare har förordnats expeditionssekreteraren Frans Gustaf Sture Centerwall. (Se Sv. J. T. 1920 s. 184.)