Krigsdomstolarna avskaffade i Tyskland. Genom lag d. 17 aug. 1920 »betreffend Aufhebung der Militärgerichtsbarkeit» hava krigsdomstolarna i fredstid avskaffats i Tyska riket. Även åklagarmakten tillkommer de civila myndigheterna. De gamla bestämmelserna skola dock alltjämt gälla för i marinen anställda under deras tjänstgöring ombord å krigsfartyg. Vissa förseelser kunna fortfarande beläggas med disciplinstraff av de militära myndigheterna.

 

    Ersättning till lekmannabisittare i österrikiska domstolar. Enligt en österrikisk författning av d. 3 juli 1920 »über die Gebühren der Geschwornen, Schöffen und Vertrauenspersonen» (Staatsgesetzblatt nr 280) har ersättning för nödiga rese- och uppehållskostnader tillerkänts bl. a. jurymännen och lekmannabisittarna i de österrikiska domstolarna, såframt de göra anspråk därpå och icke bo på tjänstgöringsorten. Utan hänsyn till boningsort har dessutom dagtraktamente från 35 till 50 Kronen efter ortens beskaffenhet tillerkänts dem, som leva av dag- eller veckolön eller eljest äro hänvisade till förvärvsarbete och som på grund av den med tjänstgöringen förenade tidsspillan skulle lida kännbar förlust.

 

    Svea hovrätts bibliotek har, sedan maj 1919, varit föremål för en grundlig revision, omordning, komplettering och katalogisering. Arbetet har verkställts av dr G. Eneström, som genom mångårigt sysslande med högsta domstolens och lagberedningens m. fl. dylika bibliotek vunnit rik förfarenhet i juridiska boksamlingars vård. Två lappkataloger hava upprättats: den ena, med omkring 1,200 lappar, över svenska lagförslag och kommittébetänkanden — dessa äro även katalogiserade i de tryckta förteckningarna, kompletterade för tiden efter 1903 med en liknande kronologisk förteckning i bokform —, den andra över samlingen i övrigt, upptagande omkring 2,000 lappar i 8 kartonger. Båda lappkatalogerna äro så anordnade, att de tjänstgöra även som sakregister.
    Den äldsta nu bevarade förteckningen över biblioteket härrör från år 1728, då bandantalet uppgick till 50. Boksamlingens största dyrbarhet torde vara ett exemplar på pergament av landslagen i 1621 års folioupplaga, skänkt till hovrätten av en viss Joachim Halpapius och säkerligen samma exemplar som i nyssnämnda förteckning uppgives vara "i franskt band med silfwerspännen".
    En av dr Eneström lämnad redogörelse för hans arbete med biblioteketsordnande åtföljer såsom bilaga detta häfte.

 

    Statsrådet Assar Emanuel Åkerman, som d. 1 juli 1920 inträdde såsom justitieminister i ministären Branting efter statsrådet Östen Undén, vilken på grund av sjuklighet avsagt sig uppdraget, är född i Gärdslövs förs., Malm. l. d. 28 okt. 1860. Efter mogenhetsex. i Lund 1879 och jur. utr. kand. ex.därstädes 1884 utnämndes Å. 1886 till v. häradshövding, 1890 till fiskal och 1892 till assessor i Svea hovrätt. Å. blev t. f. revisionssekreterare d. 17 maj 1895, konst. rev. sekr. 1897 samt utnämndes 1900 till häradshövding i Norrvikens domsaga, därifrån han d. 31 dec. 1912 erhöll transport till Hallandsläns södra domsaga. Han har deltagit i kommittéutredningar ang. förenings-,

248 NOTISER.ålderdomsförsäkrings-, olycksfallsersättnings- och arbetsavtalslagstiftning m. m. Å. är ledamot av strafflagskommissionen, vars arbetsutskott han tillhör. Han var ledamot av riksdagens andra kammare 1909—1914 och tillhör sedan 1918 första kammaren.