NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR. 1

 

    Sv. F. S. nr 186. Lag d. 7 maj 1920 om ändrad lydelse av 1, 4 och 5 §§ i lagen d. 10 maj 1901 om inteckning i fartyg.
    Nr 196. Lag d. 14 maj 1920 om fortsatt tillämpning av lagen d. 31 maj 1918 innefattande särskilda bestämmelser ang. rätten till inmutning inom vissa län.
    Nr 198. K. F. d. 14 maj 1920 om ändrad lydelse av 22 och 32 §§ i förordningen d. 11 juli 1919 ang. försäljning av pilsnerdricka.
    Nr 204. Lag d. 21 maj 1920 om fortsatt tillämpning av lagen d. 28 juni 1918 med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring.
    Nr 210. Lag d. 21 maj 1920 om visst undantag från tillämpningen av 49 § 1 mom. och 165 § 1 mom. lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse.
    Nr 211. Lag d. 21 maj 1920 om ändrad lydelse av 49 och 165 §§ lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse.
    Nr 223. K. F. d. 21 maj 1920 om ändrad lydelse av 3 § 1 mom. i förordningen d. 6 nov. 1908 ang. en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper.
    Nr 244. Lag d. 4 juni 1920 innefattande särskilda bestämmelser med avseende å upphävande av lagstiftningen om inskränkning för viss tid i rätten att överlåta fast egendom.
    Nr 245. Lag d. 28 maj 1920 om medling i arbetstvister.
    Nr 246. Lag d. 28 maj 1920 om central skiljenämnd för vissa arbetstvister.
    Nr 247. Lag d. 28 maj 1920 om ändrad lydelse av 46 § utsökningslagen.
    Nr 248. Lag d. 28 maj 1920 om särskilda skiljedomare i arbetstvister.
    Nr 267. Lag d. 11 juni 1920 om ändrad lydelse av 2, 4 och 6 §§ i lagen d. 26 maj 1909 om tjänstgöringen i Kungl. Maj:ts lagråd.
    Nr 268. Lag d. 11 juni 1920 om ändrad lydelse av 6 § i lagen d. 14 maj 1915 ang. K. M:ts högsta domstols tjänstgöring på avdelningar.
    Nr 269. K. stadga d. 11 juni 1920 om måls handläggning i vissa fall av K. M:ts högsta domstol i dess helhet.
    Nr 271. Lag d. 11 juni 1920 om tillfälliga åtgärder till förekommande av skövling av skog å fastighet i enskild ägo.
    Nr 276. Lag d. 11 juni 1920 om ändring i vissa delar av lagen om val till riksdagen.
    Nr 277. K. F. d. 11 juni 1920 ang. försäljning av odenaturerad sprit, framställd ur avfallslut vid sulfitcellulosatillverkning.

 

1 I denna förteckning upptagas hädanefter icke lagar och författningar rörande den allmänna värnplikten samt därmed sammanhängande ämnen.

256 ÖVERSIKTER.    Nr 278. K. F. d. 11 juni 1920 om ändrad lydelse av 12 § i förordningen d. 11 okt. 1907 ang. tillverkning av brännvin.
    Nr 285. Lag d. 11 juni 1920 om ändring i vissa delar av lagen d. 29 juli 1892 ang. sparbanker.
    Nr 294. Lag d. 18 juni 1920 om återställande i vissa fall av rätt till patent m. m.
    Nr 295. Lag d. 18 juni 1920 ang. upphävande av vissa paragrafer i legostadgan för husbönder och tjänstehjon d. 23 nov. 1833.
    Nr 309. Lag d. 18 juni 1920 ang. vissa ändringar i lagen om rikets mynt d. 30 maj 1873. (Jfr nr 310.)
    Nr 313. Lag d. 22 juni 1920 om ikraftträdande av lagen d. 11 juni 1920 om ändring i vissa delar av lagen om val till riksdagen.
    Nr 314. Lag d. 22 juni 1920 om ändrad lydelse av 5 och 7 §§ i lagen d. 17 okt. 1900 om straffregister. (Jfr nr 315.)
    Nr 324. Lag d. 18 juni 1920 om ändrad lydelse av §§ 54 och 56 i förordningen om kommunalstyrelse i stad d. 21 mars 1862.
    Nr 325. Lag d. 18 juni 1920 om ändrad lydelse av § 1 i stadgan om proportionellt valsätt vid vissa val inom landsting och stadsfullmäktige m. m. d. 13 juni 1913.
    Nr 326. Lag d. 18 juni 1920 om ändrad lydelse av 2 § i lagen d. 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete.
    Nr 328. K. F. d. 18 juni 1920 om vissa ändringar i förordningen d. 11 okt. 1907 ang. tillverkning av brännvin.
    Nr 331. K. F. d. 18 juni 1920 ang. allmänningsskogar i Västerbottens och Norrbottens län.
    Nr 333. K. stadga d. 22 juni 1920 ang. fördelning av ärendena mellan statsdepartementen. (Jfr nr 334.)
    Nr 338. K. F. d. 22 juni 1920 ang. vissa ändringar i förordning en d. 19 nov. 1914 ang. stämpelavgiften.
    Nr 339. K. K. d. 22 juni 1920 om ändring i vissa delar av förordningen d. 7 dec. 1883 ang. expeditionslösen.
    Nr 341. Lag d. 22 juni 1920 om ändrad lydelse av 18 §, 1, 10, 11, 45 och 53 punkterna i lagen d. 26 maj 1909 om val till riksdagen.
    Nr 342. K. K. d. 22 juni 1920 med vissa bestämmelser ang. tillämpningen av lagen d. 18 juni 1920 om återställande i vissa fall av rätt till patent m. m.
    Nr 343. K. stadga d. 22 juni 1920 med vissa föreskrifter ang. domsagornas förvaltning.
    Nr 344. K. K. d. 22 juni 1920 ang. partiell löneförbättring för häradshövdingarna under åren 1920 och 1921.
    Nr 347. Lag d. 22 juni 1920 om vissa ändringar i lagen d. 11 okt. 1907 ang. civila tjänstinnehavares rätt till pension.
    Nr 349. Lag d. 18 juni 1920 om ändrad lydelse av 59 § i lagen d. 23 okt. 1891 ang. väghållningsbesvärets utgörande på landet.
    Nr 350. Lag d. 18 juni 1920 med vissa bestämmelser i fråga om granskning och justering av under år 1919 upprättad vägfyrktalslängd.
    Nr 361. Lag d. 30 juni 1920 med vissa ändrade bestämmelser mot oskälig hyresstegring m. m.
    Nr 362. K. K. d. 30 juni 1920 ang. förhöjning i vissa fall i det första halvåret 1920 till befattningshavare i statens tjänst utgående dyrtidstilllägg (jfr nr 363—367).
    Nr 368—370. K. K. d. 30 juni 1920 ang. ändring i vissa delar av de för hovrätterna d. 29 aug. 1919 fastställda arbetsordningar.
    Nr 376. K. F. d. 22 juni 1920 ang. den gottgörelse lantmätare äger uppbära av sakägare (lantmäteritaxa).
    Nr 384—390. Lagar d. 30 juni 1920 om ändrad lydelse i vissa delar av kommunalförfattningarna m. m.
    Nr 391. Lag d. 30 juni 1920 om ändrad lydelse av 19 och 20 §§ i lagen om val till riksdagen d. 26 maj 1909.