DANSK LITTERATUR 1919.

 

    Allerede dette Aars litterære Fysiognomi synes præget af de Vanskeligheder, hvormed den videnskabelige Produktion for Tiden i beklagelig høj Grad har at kæmpe. I hvert Fald er det en Kendsgærning, at 1919 vel har bragt en Række nye Oplag af ældre Værker, men derimod kun yderst faa, som ikke før have foreligget trykt.
    Den særlig i praktisk-juridiske Kredse meget skattede og flittig benyttede, af nu afdøde Overretsassessor T. Hindenburg udgivne "Juridisk Formularbog" foreligger i en af Højesteretsdommer V. KRARUP og Kontorchef i Justitsministeriet AAGE SVENDSEN foranstaltet 5te gennemset og forøget Udgave (Kbhvn, Gyldendalske Boghandel). Grundstammen i den udmærkede Haandbog er bevaret baade i det ydre og indre. Støttet af en Stab af sagkyndige Medarbejdere have Udgiverne i den af HINDENBURG sidst offentliggjorte Udgave fra 1909 foretaget de Ændringer, som ere nødvendiggjorte ved den i det forløbne Decennium stedfundne Retsudvikling baade paa Privatrettens og ikke mindst paa Processens Omraade.
    Et fortræffeligt Hjælpemiddel til Studiet af gammel dansk Lovgivning er Professor VERNER DAHLERUP'S "Forelæsninger over første Bog af Jyske Lov" ved JØRGEN GLAHDER (Kbhvn, Gad), der under Hensyn til den ventede samlede Udgave af de gamle danske Love ikke bringer nogen kritisk Udgave af Jyske Lovs Text, men kun et Aftryk af 1ste Bog efter Flensborg-Haandskriftet. Værkets Formaaler vel hovedsagelig at give de dansk-studerende en Vejledning til Forstaaelse af Lovtexten og derigennem et Indblik i den Betydning, Jyske Lov har som en af de rigeste Kilder til dansk middelalderlig Kultur, men Bogen vil ogsaa blive hilst velkommen af alle Dyrkere af Retshistorien.
    I "Nogle Træk af Overformynderiets Forhistorie" (Kbhvn, Reitzel) giver Expeditionssekretær cand. juris A. H. BEHREND en delvis paa utrykt Kildestof bygget Skildring af denne vigtige Institutions Udvikling fra dens Oprettelse ved Christian den IV-s Forordning af 7. April 1619 over samme Konges store Reces af 27. Februar 1643,

286 LITTERATUR.D. L. 3 —17 og 18, Forordningen af 7. Juni 1827 til Loven af 26 Maj 1868.
    Museumsunderinspektør HUGO MATTHIESSEN har i "De kagstrøgne. Et Blad af Prostitutionens Historie i Danmark" (Kbhvn, Gyldendalske Boghandel) ydet et læseværdigt Bidrag til Strafferettens Kulturhistorie, navnlig i det 16de og 17de Aarhundrede, særlig ved sin Fremstilling af den kriminelle Praxis, Lovgivningsmagtens og Administrationens haabløse Kamp mod Skøgeuvæsenet, en Kamp, der fik sit mest tilspidsede Udtryk i Frederik IIs Missive af 13 Juni 1574 til Borgmester og Raad i Helsingør med dets Paabud om, at hvis Skøgerne for 3dje Gang findes i Byen, "I da lader dennum binde udi en sek og forsenke."
    Betydelig Interesse for dansk Statsforfatnings og ForvaltningsHistorie frembyder Professor AAGE FRIIS' omfattende Værk "Bernstorfferne i Danmark. Bidrag til den danske Stats politiske og kulturelle Udviklingshistorie 1750 — 1835", af hvilket det i Aaret udkomne andet Bind med Undertitel "Johan Hartvig Ernst Bernstorffi Frederik den V.s Konseil" (Kbhvn, Gyldendalske Boghandel) foruden Bidrag til Geheimekonseillets og det tyske Kancellis Historie blandt andet bringer en fængslende Skildring af Martin Hübner. Med fuld Føje efterlyser Forfatteren en monografisk Behandling af denne Mands Liv og Virke. Det er sikkert ikke Professor FRIIS' Mening, at den af ham Side 395 anførte Litteratur skulde være udtømmende. Bortset fra den hyppige Omtale af Hübner i europæisk Folkeretsvidenskab kunde der af nordisk Litteratur f. Ex. være henvist til Rikard Kleen's "Kodificerad framställning i mellanfolklig rätt offentlig och enskild enligt den civiliserade världens lagar och seder" 1 (Stockholm 1911) S. 406 — 07. Medens den af senere Rigsarkivar C. F. BRICKA i 1885 paabegyndte Offentliggørelse af "Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold" (Kbhvn,Reitzel), hvilken senere stadig er fortsat med en statelig Række Volumina, i det forløbne Aar er forøget med et af den nuværende Udgiver Arkivar L. LAURSEN publiceret Bind, omfattende Tidsrummet 1616 — 20, er det i Sv. J. T. 1917 S. 301 omtalte af Rigsarkivetved Arkivsekretær HOLGER HANSEN udgivne Skrift "Kabinetsstyrelsen i Danmark 1768 — 72. Aktstykker og Oplysninger" afsluttet med andet Bind (Kbhvn, Reitzel).
    Megen Flid og en ret udstrakt Læsning er nedlagt i Stiftsskriver cand. juris C. W. WESTRUP'S "Historisk Romerretsforskning" (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning Nr. 116, Kbhvn, Pio), men en nærmere kritisk Gennemgang af dette Samlearbejde, hvortil der kunde være ikke ringe Anledning, vilde falde udenfor Rammerne af denne Oversigt.
    Af Professor JUL. LASSEN'S "Haandbog i Obligationsretten. Almindelig Del" tredje tildels omarbejdede Udgave (Kbhvn, Gad) er udkommet et tredje Hæfte, som fremstiller Læren om Vanhjemmel, Mangler ved Ydelsen og den subjektive Forandring af Fordringsrettighederne. Samtidig har Professor HENRY USSING foranstaltet en

LITTERATUR. 287anden Udgave af LASSEN'S "Lærebog i Obligationsrettens specielle Del" (Kbhvn, Gad) med de Ændringer, der skyldes de efter Bogensførste Fremkomst emanerede Love og med Anførelse af nyere Domme og Litteratur.
    Professor CARL TORP'S "Den danske Selskabsret" (Kbhvn, Gad) fremtræder som en omarbejdet Fremstilling af Forfatterens Bog "Om Interessentskab", hvis 3dje Udgave forelaa i 1904, formelt og reelt et af den frugtbare Skribents bedste Arbejder. Helt ny er Udviklingen af Læren om Aktieselskaber, nødvendiggjort ved Loven herom af 29. September 1917, et Lovarbejde, som Forfatteren ogsaa i dette Skrift underkaster en rammende Kritik.
    Den i Sv. J. T. 1917 S. 311 nævnte af THORLEIF T. EVANTHS skrevne "Kortfattet Handelslære. Dansk Handels- og Vekselret" foreligger i anden gennemsete Udgave (Kbhvn, Gad).
    Som første Hæfte af en planlagt Samling "Forsikringsretlige Studier" har Professor KRISTIAN SINDBALLE udgivet en Afhandling om "Forsikringssøgendes Pligt til at give Risikooplysninger" (Kbhvn, Gyldendalske Boghandel), hvori Forfatteren under kritisk og polemisk Hensyntagen ikke mindst til de af Højesteretssagfører N. H. BACHE fremsatte Teorier har sat sig til Opgave at drøfte Spørgsmaalene om Oplysningspligtens Omfang og om Følgerne af denne Pligts Tilsidesættelse.
    Paa Foranstaltning af Forsikringsforeningen i København har Fuldmægtig C. A. VALENTINER til Brug ved Undervisningen paa Købmandsskolens Forsikringskursus udarbejdet en kortfattet Oversigt "Om Ulykkesforsikringsvirksomhed" (Kbhvn, Gad), der ligesom Direktør O. ØSTERGAARD'S "Forelæsninger over Reassurance for Brandforsikring" (Kbhvn, Gad), skønt forfattede med andre Formaal for Øje, ogsaa har Bud til den juridiske Læseverden.
    Grosserer Landsretssagfører CHARLES V. NIELSEN har udsendt 8 Hæfter af et paabegyndt "Dansk Handelsleksikon" (Kbhvn, Gad), der baade bringer Meddelelser om dansk og international Handelsret.
    Med Hæfterne 17 — 24 er Professor H. MUNCH-PETERSEN'S processuelle Hovedværk "Den danske Retspleje" (Kbhvn, Gad), afsluttet med Udgivelsen af Skriftets 3dje Del — 2det Hovedafsnit af den borgerlige Retspleje: Tvangsfuldbyrdelse og foreløbige Retsmidler — og 4de Del: Skifteretten. Bind V., der omhandler Strafferetsplejen, udkom, som alt i Sv. J. T. 1919 S. 364 omtalt, i Aaret 1918. Bogens sidste Hæfte indeholder forskellige Tillæg og et udførligt Sagregister. I Kraft af sin sjældne Indsigt og støttet af en ualmindelig Arbejdskraft er det lykkedes Forfatteren saa kort efter Retsplejelovens Ikrafttræden at forelægge det juridiske Publikum et Skrift, som i lange Tider vil være den sikre Havn for alle, der søge Oplysning om dansk Proces. Som et Supplement til dette grundlæggende Arbejde har Professor MUNCH-PETERSEN i en lille Bog "Nævninger" (Kbhvn, Gad) givet en klar og almenfattelig Oversigt over dette Æmne, hvorhos han har udsendt en med Henvisninger og

288 LITTERATUR.udførligt Sagregister forsynet Udgave af "Retsplejelovene af 11. April 1916 med senere Tillægsbestemmelser" (Kbhvn, Gad). Nyttigt og brugbart er det af Underretsdommerne J. Knox og S. GRUNDTVIG udgivne "Uddrag af Retsplejeloven til Brug ved Underretterne" (Kbhvn, Gad) hvori findes samlede de rundt i Retsplejeloven spredte Bestemmelser om Procesbehandlingen i Underinstansen. At den stedfundne Procesreform iøvrigt har fremkaldt en ret omfangsrig Litteratur, bestaaende af Artikler og Afhandlinger i Tidsskrifter, navnlig "Ugeskrift for Retsvæsen", "Juridisk Tidsskrift" og "Nordisk Tidsskrift for Strafferet", skal lige næmvnes i Forbigaaende.
    Ind under Strafferettens Hjælpediscipliner falder Dr. med MOGENS FENGER'S "Undersøgelser over den retsmedicinske Lungeprøve" (Kbhvn, fh. Th. Linds Efterfølger, Lauritz Schmiegelow), hvis Indledning for øvrigt bærer tydelige Spor af en vis juridisk og retshistorisk Ubehjælpsomhed. Forfatteren synes saaledes, efter hans generelle Udtryk at dømme, at opfatte Karl den V.s berømte straffeprocessuelle "Peinliche Halsgerichtsordnung" (Carolina), eller som han benævner den "Karl den Femtes Lov" — sic! — som en almindelig for hele Tyskland gældende Straffelov i moderne Betydning. Ved den fuldstændige Mangel paa Kildehenvisninger besværliggør Forfatteren ogsaa Arbejdet med en Undersøgelse og Prøvelse af de af ham meddelte Oplysninger. Litteraturen f. Ex. om CHRISTIAN THOMASIUS synes at være Forfatteren ganske ukendt.
    Af tvende indenrigsministerielle Tjenestemænd Kontorchef J. BÜLOW og Sekretær E. S. SAND er efter det nævnte Ministeriums Foranstaltning offentliggjort en Textudgave af "Lov Nr. 401 af 30. Juli 1918 om Fastsættelse af Husleje (Huslejeloven af 1918)" (Kbhvn, Gad), en Lov, der for Danmarks Vedkommende søger at løse det stadig brændende Boligspørgsmaal. Foruden en historisk Indledning, Fortegnelse over Overnævnene Huslejenævnene m. m. indeholder Udgaven en paa ministerielle Skrivelser samt Afgørelser af Domstole og Nævn støttet fyldig Kommentar til Loven. Mere sparsom paa Henvisninger er en af Sekretær i Justitsministeriet JOHAN FISCHER foranstaltet Udgave af "Lov Nr 149 af 20. Marts 1918 om Motorkøretøjer m. m. Med tilhørende Bekendtgørelser m. m."(Kbhvn, Gad).
    Den af alle danske med Længsel imødesete Genforening mellem Sønderjylland og Moderlandet har foranlediget Fremkomsten af en af Højesteretssagfører Dr. juris N. COHN efter offentlig Foranstaltning udarbejdet kortfattet "Oversigt over de vigtigste Forskellighedermellem den i Sønderjylland gældende og den danske Privatret", der indeholder en omhyggelig Fremstilling af Privatrettens almindelige Del, Tings- og Obligationsretten, Familie- og Arveretten.


Frantz Dahl.