Den nya giftermålsbalken jämte dithörande författningar har nu utkommit å Norstedts förlag med förklaringar av presidenten Hjalmar Westring. Arbetet grundar sig enligt utgivarens förord väsentligen å förarbetena till den nya lagstiftningen såsom lagberedningens motiv och de över lagförslagen avgivna yttrandena, ehuru dessa källor icke alltid ordagrant återgivits utan mera fritt behandlats. Inberäknat ett utförligt sakregister omfattar arbetet icke mindre än 432 oktavsidor; pris inb. 23 kr.

 

    Ny finländsk lagbok. I Finland har nyligen av doktor Alarik Hernberg utgivits en lagedition, innefattande 1734 års lag med däri sedermera gjorda ändringar och tillökningar genom efter hand utkomna förordningar, stadgar och andra förfoganden, vilken rättsmateria uti domareden, sådan den lyder enligt formuläret d. 28 juni 1918, benämnes »Finlands rikes lag». Därjämte hava i ett bihang intagits åtskilliga författningar av mera speciell natur. Arbetet, som äv försett med prejudikathänvisningar, överensstämmer med avseende å uppställning och redigering i stort med den Westringska lageditionen i Sverige. Pris 190 fmk.

 

    Den nya kriminalstatistiken. Av Sveriges officiella statistik har nu utkommit en av statistiska centralbyrån utarbetad redogörelse för »Brottsligheten åren 1913 och 1914», kontrasignerad av förste aktuarien Otto Grönlund. Då för nämnda år tidigare utkommit den av förste aktuarien H. Gahn redigerade avdelningen »Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet», återstår numera av den nya rättsstatistikens första årgång allenast avdelningen »Konkursstatistik», som ännu ej publicerats. Möjligen kommer denna avdelning, som bearbetas av förste aktuarien H. Malmgren, att publiceras på en gång för de fem första åren 1912—1916.

 

    Gunnar Swensons fond för de nordiska juristmötena. Sedan e. o. hovrättsnotarien Gunnar Swenson i Malmö lämnat den svenska lokalstyrelsen för det elfte nordiska juristmötet ekonomisk garanti för mötesutgifterna intill ett belopp av 100,000 kr. samt vid mötet förklarat sig vilja, efter det beloppet till erforderlig del tagits i anspråk för sagda ändamål, överlämna återstoden av beloppet till styrelsen för de nordiska juristmötena att användas såsom en fond för framtida möten, har styrelsen jämlikt bemyndigande av nämnda möte för den sålunda bildade och sedermera till styrelsen överlämnade fonden, vars grundkapital den 1 januari 1920 utgjorde 82,303 kr. 50 öre, fastställt följande reglemente:
    1 §. Fondens avkastning användes i den ordning nedan sägs till bestridande av organisations- och tryckningskostnader samt andra utgifter för de nordiska juristmötena.
    2 §. Fonden förvaltas av den svenska lokalstyrelsen.
    3 §. Fondens medel skola, i den mån de icke böra hållas tillgängliga för

p376 NOTISER.bestridande av utgifter för det med fonden avsedda ändamål eller för gäldande av löpande utgifter, anbringas
    1) i obligationer, som utfärdats eller garanterats av svenska staten;
    2) i Sveriges allmänna hypoteksbanks eller konungariket Sveriges stadshypotekskassas obligationer;
    3) genom insättning å depositionsräkning eller därmed jämförlig räkning hos svensk bank, vars reglemente blivit av konungen fastställt; eller
    4) i andra statsobligationer eller värdehandlingar, som till sin art och till den säkerhet de erbjuda kunna anses jämförliga med några av de under 1) och 2) nämnda.
    4 §. För varje juristmöte äger lokalstyrelsen i det land, där mötet hållits, vid början av nästföljande år uppbära fondens behållna avkastning för de tre sistförflutna åren, i den mån samma avkastning behöver tagas i anspråk till täckande av utgifterna för mötet.
    5 §. Behållen avkastning, som icke jämlikt 4 § tages i anspråk för det i 1 § nämnda ändamål, skall läggas till fonden.
    6 §. Fondens räkenskaper avslutas för kalenderår.
    7 §. Vid varje juristmöte utser styrelsen två revisorer jämte lika många suppleanter. Revisionsberättelsen avgives å nästföljande möte till styrelsen. Berättelsen inflyter i mötets tryckta förhandlingar.
    I val av revisorer och beslut om ansvarsfrihet deltaga ej den svenska lokalstyrelsens ledamöter.
    8 §. Ändring av detta reglemente må beslutas av styrelsen. För beslutets giltighet erfordras, att det biträtts av minst hälften av de röstande inom varje lokalstyrelse och att de, som sålunda förenat sig om beslutet, tillika utgöra minst två tredjedelar av samtliga röstande.