Häradshövdingarnas skrivbiträden. Justitieministern har jämlikt K.M:ts bemyndigande d. 10 dec. 1920 tillkallat häradshövdingen A. Åkerman samt tillförordnade revisionssekreteraren Björn Zetterstrand att såsom sakkunniga biträda inom justitiedepartementet vid verkställandet av utredning rörande inom domsagorna anställda icke rättsbildade biträdens ställning samt avlöningsförhållanden och vad därmed äger samband.

 

    Lagförslag till 1921 års riksdag. På förfrågan från Sv. J. T. har justitieministern, statsrådet Ekeberg, välvilligt meddelat, att bl. a. följande inom justitiedepartementet beredda lagförslag, varöver lagrådet hörts, torde komma att föreläggas 1921 års riksdag, nämligen förslag till ny konkurslag, till lagar om ändring i vissa delar av utsökningslagen m. m. (tvångsförvaltning), om ändring i vissa delar av strafflagen m. m. (dödsstraffets avskaffande), om ägogränser m. m., om upphävande av patronatsrätt, om kantorer m. m., om ändrad lydelse av 18 kap. 16 § strafflagen (djurplågeri) samt om rätt i vissa fall för polismyndighet att omhändertaga djur, om ändring i vissa delar avlagen om nyttjanderätt till gravplats, om ändrad lydelse av 2 och 3 §§ i lagen d. 19 juni 1919 huru angivas skall, varest tidigare tillkommen flottled skall jämlikt vattenlagen bibehållas, om ändrad lydelse av 8 § i lagen d. 22 juni 1920 med vissa bestämmelser om registrering av elektriska anläggningar m. m., om ändrad lydelse av 17 och 18 §§ i lagen d. 13 juli 1887 ang. handelsregister, firma och prokura, samt om skydd för vissa främmande patent.
    Under förutsättning att lagrådets granskning hinner i tid avslutas, torde ytterligare framläggas lagförslag om delning av jord å landet (se ovan s. 368), om ändrad lydelse av 8 kap. 28 § och 9 kap. 5 § strafflagen (sänkning av straffen för smädelse mot statsöverhuvud), om ändrad lydelse av 3 och 9 §§ i lagen om skydd för varumärken (höjning av vissa avgifter) samt om förvaltning av bysamfälligheter m. m.
    Härutöver komma propositioner att avlåtas med förslag till stadga om val av talmän och vice talmän i riksdagens kamrar, förslag till lagar om kommandomål, om val av borgmästare i städer med magistrat samt av rådmän och magistratssekreterare i Stockholm och om ändrad lydelse av vissa stadganden i lagen d. 26 nov. 1920 om val till riksdagen.
    Bland frågor som äro föremål för utredning inom justitiedepartementet, men beträffande vilka är ovisst, om proposition kan komma att avlåtas till 1921 års riksdag, må nämnas frågorna om sjömanslag, om sänkning av straffet för barnamord och fosterfördrivning samt om formen för köp, byte och gåva av fast egendom. Under övervägande äro även frågorna om förlängning av vissa kristidslagar, om kvinnors tillträde till statstjänster samt om förundersökning och häktning i brottmål m. m.

 

    Resestipendier för domare. Med hänsyn till de förhållanden, som under krigsåren varit rådande utomlands jämväl i länder, som icke direkt varit invecklade i kriget, hava under flera år icke utdelats några resestipendier för domare. Innevarande års riksdag har emellertid efter regeringens framställning ånyo beviljat anslag för ändamålet. Anslagsbeloppet uppgår till 10,000 kr. och är avsett att utdelas för resor under år 1921. För ansökning om rese-

NOTISER. 379stipendier och utbetalandet därav gälla fortfarande bestämmelserna i kungörelsen d. 16 juni 1911 (Sv. F. S. 1911, Bih. nr 41). Ansökning skall sålunda vara ställd till K. M:t och före d. 1 jan. 1921 ingivas till justitiedepartementet samt innehålla uppgift om det närmare ändamålet med resan och planen för densamma m. m.