Skandinavisk samverkan på det industriella rättsskyddets område. I und. skrivelse d. 27 aug. 1919 uttalade Svenska uppfinnareföreningens styrelse, att det vore lyckligt, om statsmakterna i de skandinaviska länderna ville uppdraga åt en interskandinavisk kommission att utreda lämpligheten av en i möjligaste mån likformig patentlagstiftning, gemensamhet vid för prövning avpatent, vissa anordningar beträffande utövningstvång och prioritetsrätt m. m.Trots sitt livliga intresse för en ny patentlag ansåg styrelsen, att patentlagstiftningskommitténs nyligen avgivna förslag till sådan lag borde fä vila, tills resultatet av nyssnämnda utredning förelåge. och hemställde om underhandlingar med de andra skandinaviska länderna till utrönande av deras benägenhet att medverka vid en sådan utredning. En undersökning angående benägenheten från dansk och norsk sida för gemensam skandinavisk lagstiftning på patenträttens område föreslås även i und. skrivelse d. 8 nov. 1919 av styrelsen för Svenska föreningen för industriellt rättsskydd, varvid hänvisas icke blott till uppfinnarnas utan även till det industriella näringslivets intressen. Antagandet av en ny patentlag för Sverige kunde lätt medföra, att tanken på en gemensam lagstiftning bleve uppskjuten till en obestämd framtid. Styrelsen hemställer dock, att frågan om rätten till patent å uppfinningar, gjorda avi annans tjänst anställda personer, måtte oförtövat upptagas till prövning och avgörande. I und. skrivelse av samma dag hemställer styrelsen om utredning angående benägenheten för samarbete jämväl beträffande varumärkeslagstiftningen. vars revision hos oss sedan någon tid förberedes inom patentlagstiftningskommittén; vår gällande lag i detta ämne har som bekant tillkommit såsom resultat av gemensamt skandinaviskt arbete. Styrelsen underställer i båda dessa skrivelser K. M:ts prövning, huruvida hänvändelse bör göras äventill Finland och Island.
    Över nu berörda framställningar har patent- och registreringsverket d. 12 dec. 1919 avgivit yttrande. Framställningarna om skandinaviskt samarbete

NOTISER. 55på patentlagstiftningens område avstyrkas, varvid såsom skäl åberopas dels det uppskov med antagandet av ny patentlag för Sverige, som samarbetet måstemedföra, dels det föreliggande lagförslagets överensstämmelse på väsentliga punkter särskilt med den norska lagen, dels möjligheten att på överenskommelsens väg ordna de frågor, som särskilt berörts i den förstnämnda skrivelsen. Patentverket anser emellertid frågan om gemensam nyhetsgranskning för de skandinaviska länderna vara värd stort beaktande och har i und. skrivelse d. 24 febr. 1920 hemställt om förordnande för byrådirektören Axel Hasselrot att studera de principer, som vid granskningsarbetet tilllämpas av de danska och norska patentmyndigheterna. Emot ett samarbete på varumärkeslagstiftningens område har ämbetsverket för sin del icke något att erinra, och jämväl patentlagstiftningskommittén har i infordrat yttrande uttalat sitt intresse för ett sådant samarbete.
    Slutligen har styrelsen för svenska föreningen Norden i und. skrivelse d. 29 jan. 1920 uttalat sin anslutning till tanken på ett samarbete å såväl patent- som varumärkesrättens område. B. E.