Höjning av lösen för utdrag av fastighetsbok. Genom kungörelsed. 7 nov. 1919, som trädde i kraft d. 17 i samma månad och gäller tillsvidare t. o. m. d. 31 dec. 1921, har K. M:t bestämt, att utdrag av fastighetsbok, som tecknas å lagfartsbevis eller å utdrag av lagfarts- och inteckningsprotokoll, skall beläggas med lösen till belopp, som i förhållande till nu gällande innebär en ökning med 100 procent, så vitt angår underdomstolarna på landet, och 50 procent vad beträffar rådhusrätterna. Härigenom hava särskilt domhavandena på landet erhållit en välbehövlig ökning i sina inkomster till täckande av de starkt ökade utgifterna för domsagornas förvaltning.

 

    Stockholms stads rättshjälpsanstalt. Såsom bekant ingick i den genomgripande reform avseende fri rättegång åt mindre bemedlade samhällsmedlemmar, som genomfördes vid 1919 års riksdag, även upprättande av offentliga rättshjälpsanstalter. Anstalterna äro avsedda att upprättas på kommunal grund med åtnjutande av avsevärt bidrag av statsmedel. Statsintresset har beretts ett tillbörligt inflytande därigenom att ordföranden i styrelsen för anstalten utses av vederbörande länsstyrelse. Övriga styrelseledamöter utses av de kommuner, som upprättat anstalten. De bestämmelser, som reglera nämnda område av reformen, återfinnas i k. kung. d. 12 sept. 1919 angående understödav statsmedel till offentliga rättshjälpsanstalter. I kungörelsen finnes intaget normalreglemente för anstalterna.
    Den första offentliga rättshjälpsanstalt, som hittills upprättats, är Stockholmsstads rättshjälpsanstalt, vilken, sedan densamma fått sitt reglemente d. 31 dec.1919 av K. M:t fastställt, trädde i verksamhet med ingången av innevarande år. För huvudstadens del innebär reformen en ombildning av den förutvarande rent kommunala rättshjälpsinstitutionen, Stockholms stads rättshjälpskontor, som inrättades år 1913. Styrelsen för den nya rättshjälpsan-

58 NOTISER.stalten utgöres av justitierådet friherre Bo Leijonhufvud, ordf., och byråchefen. hovrättsrådet N. R. von Koch, vice ordf., utsedda av överståthållarämbetet samt rådmannen A. G. Hernblom, förtroendemannen G. E. Wibergh, advokaten E. W. Heijne och barnavårdsinspektrisen Anna Lindhagen, ordinarie ledamöter, även som auditören C. L. Hasselgren och bokbinderimästaren G. Hagelin, suppleanter, utsedda av stadsfullmäktige. Såsom föreståndare för anstalten är. förordnad advokaten S. Silow, förut ledare av den kommunala rättshjälpen i Stockholm. Anstaltens övriga personal utgöres för närvarande av 3 jurister och 8 kontorsbiträden. Den för anstalten gällande utgiftsstaten uppgår för år 1920 till kr. 76,641: 92.