Ny arbetsordning för rådstuvurätten i Helsingfors har fastställts av Finlands högsta domstol. Under det att tidigare endast yngre justitierådmans befattning tillsatts genom val och den valde sedermera efter anciennitet avancerat till äldre justitierådman, skola numera alla rådmansbefattningar tillsättas genom val. Härigenom hoppas man kunna tillföra rådstuvurättenn erfarnare juridiska krafter. Med avseende å målens fördelning mellan avdelningarna har det gamla lottningssystemet avskaffats och i stället påbjudits fördelning efter målens beskaffenhet. Fördelningen sker genom en s. k. ordförandestämma.

    För behandling av kriminella bagatellmål hava inrättats två särskilda avdelningar, sammansatta av en lagfaren ordförande och två för ett år i sänder av samfällda rådstuvurätten utsedda extra rådmän, vilka icke behöva vara lagfarna. Dessa avdelningar skola sammanträda turvis varje dag, och meningen är att inför dem skola inställas alla personer, som av polisen under dygnet anhållits för smärre brott, för att om möjligt genast erhålla dom. Härigenom avser man att avskaffa det såväl processuellt som kriminalpolitiskt olämmpliga systemet med erkännanden enligt fullmakt, som förut tillämpats.

 

    Den skandinaviska familjerättskommissionen har under tiden 10 jan. 6 febr. 1920 haft plenarmöte i Rättvik för fortsatt behandling av förmynderskapsrätten. Därunder har utarbetats preliminärt utkast till parallelltexter å de delar av lagstiftningsområdet, som äro föremål för gemensamt skandinaviskt arbete.

 

    Lagberedningen. Enligt lagberedningens till K. M:t avgivna arbetsredogörelse för 1919 har beredningen under året varit sysselsatt med utformningen av lagtexten till ett förslag till lag om förmynderskap. Vid årets slut förelåg ett fullständigt utkast till lagtext, omfattande förmynderskapsrätten i dess helhet. Överläggningar rörande särskilda frågor inom förmynderskapslagstiftningens område hava hållits med representanter för underdomarna.

 

    Processkommissionen. Enligt processkommissionens till K. M:t avgivna arbetsredogörelse för 1919 har kommissionen under årets förra del dels lätili korrektur uppsätta samt justerat de förut utarbetade kapitlen av utkastet till en ny rättegångslags första och andra avdelningar, dels utarbetat ett alternativt utkast till vissa kapitel i avdelningen om domstolsväsendet, dels ock fortsatt utredningen av frågan om de två större hovrätternas uppdelning i flera. Med justitieministerns medgivande skall med yttrande i sistnämnda frågaan stå, intill dess kommissionen närmare utrett frågan om den framtida organisationen av rikets överdomstolar.
    Under senare delen av året har kommissionen hållit åtskilliga sammanträden

NOTISER. 59med tillkallade sakkunniga (se Sv. J. T. 1919 s. 414), och har därvid det av kommissionen sist utarbetade utkastet till domstolsorganisation i väsentliga delar genomgåtts. Inom kommissionen har i anslutning härtill uppgjorts ett fullständigt utkast till rikets indelning i lagsagor och domsagor.