LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar år 1920 avgivit utlåtanden rörande följande till lagrådet remitterade lagförslag:

Jan. 20. Förslag till lag om ändrad lydelse av andra stycket av slutbestämmelserna i lagen d. 19 juni 1917 angående ändring i vissa delar av lagen d. 1 juli 1898 om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige. Föredragande: hovrättsrådet G. Grefberg.

» » Förslag till lag om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område. Föredragande: hovrättsrådet B. Wieselgren.

» 22 Förslag till lag om ersättning i vissa fall av allmänna medel till polisman för skada å kläder. Föredragande: hovrättsrådet G. Grefberg.

» 23 Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 26 april 1918 om förfogande över viss egendom under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden. Föredragande: assessorn Th. Sjöfors.

» » Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 30 april 1918 om fastställande av högsta pris å vissa varor under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden. Föredragande: assessorn Th. Sjöfors.

» » Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 19 juni 1917 med vissa bestämmelser mot oskäliga pris under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden. Föredragande: assessorn Th. Sjöfors.

ÖVERSIKTER. 63Jan. 23. Förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 28 mars 1917 av förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller andel däri eller upplåtelse av fartyg, så ock mot förvärv av aktie i aktiebolag, som äger fartyg eller andel däri m. m. Föredragande: assessorn Th. Sjöfors.

» » Förslag till lag, innefattande tillfälligt undantag från gällande inskränkningar i rätten att använda sparbanks vinst. Föredragande: assessorn K. Levinson.

Febr. 2. Förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § i lagen d. 8 juni 1915 om övergångsbestämmelse i anledning av lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring. Föredragande: byråchefen H. Elliot.

» 9. Förslag till lag om ändrad lydelse av 4 § 3 mom. samt 7 och 11 §§ i förordningen d. 16 maj 1884 angående patent. Föredragande: hovrättsrådet G. Grefberg.

» » Förslag till lag om tillägg till lagen d. 30 maj 1919 om begränsning av tiden för idkande av handel och viss annan rörelse. Föredragande: byråchefen R. von Koch.

» 16. Förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring. Föredragande: byråchefen H. Elliot.

» » Förslag till lag om medling i arbetstvister m. m. Föredragande: byråchefen R. von Koch.

» 17. Förslag till lag om ändrad lydelse av 59 § i lagen angående väghållningsbesvärets utgörande på landet d. 23 okt 1891 m. m. Föredragande: kanslirådet Erland Falk.