Gunnar Swensons donation till juridiska fakulteten i Lund. Räntan på Gunnar Swensons fond (se Sv. J. T. 1920 s. 118) utgjorde år 1920 15,450 kr. 41 öre. Härav har enligt fakultetens beslut utgått såsom tryckningsbidrag åt docenterna E. Lindahl och Å. Hassler sammanlagt 2,000 kronor, såsom reseanslag åt professorerna J. Thyrén, E. Kallenberg, C. Björling, R. Malmgren och G. Bergman samt docenten Å. Hassler tillhopa 7,400 kr. och såsom studieunderstöd åt jur. kand. R. Bergendal 1,500 kr. Återstående del av räntan har besparats tills vidare.

 

    Revision av näringsfrihetsförordningen m. m. K. M:t har den 25 febr. 1921 uppdragit åt revisionssekreteraren K. V. T. Nothin att inom handelsdepartementet verkställa vissa för en revision av gällande näringsfrihetsförordning m. fl. författningar erforderliga förberedande utredningar.

 

    Svenska Kriminalistföreningen sammanträdde till ordinarie årsmöte d. 10 dec. 1920, varvid till styrelse omvaldes presidenten Hj. Westring, professor Nils Stjernberg, överdirektör V. Almquist, presidenten B. Hasselrot, överläkare O. Kinberg, byråchefen G. H. von Koch, advokaten Eliel Löfgren, advokaten Georg Stjernstedt och landshövding J. Widén.
    Inom styrelsen har sedermera presidenten Westring omvalts till ordförande, professor Stjernberg till vice ordförande och advokat Stjernstedt till sekreterare och skattmästare.
    På inbjudan av föreningen höll professor Gustav Aschaffenburg från Köln d. 3 maj 1920 föredrag över ämnet »Die Zukunft der Strafrechtspflege».

 

    Sveriges Advokatsamfunds Stockholmsavdelning har under hösten 1920 haft sammanträden i oktober, november och december. Förutom åtskilliga föreningsärenden ha vid sammanträdena förekommit föredrag rörande förslaget till bulvanlag av advokaten E. Treffenberg ävensom föredrag rörande förslag till lag om manifestationsed av advokaten G. Collin.
    Vid decembersammanträdet företogs val av avdelningens funktionärer, som utföll så att till styrelseledamöter i avdelningen utsågos: herrar Tom Forssner, ordförande, samt Erik Berglund, Gust. Sandström, Gösta Huselius och Otto Fürstenberg med herrar Sven Themptander och Georg Stjernstedt som suppleanter. Till revisorer utsågos herrar Carl Lundqvist och Leonard Blom. Till avdelningens sekreterare omvaldes advokaten Sven Themptander.

 

    Sveriges Advokatsamfunds Göteborgsavdelning har vid sammanträde d. 10 jan. 1921 omvalt den förutvarande styrelsen, bestående av advokaterna Carl Palm, Sam de Maré och Erik Leman med advokaterna Hugo Wikström och Folke Jörgensen till suppleanter. Därjämte behandlades det avlämnade förslaget till lag om manifestationsed, varöver avdelningen bereddes tillfälle yttra sig.