RIKSDAGEN
har nedannämnda dagar år 1921 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 5 febr.: k. prop. nr 7 med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 och 3 §§ i lagen d. 19 juni 1919 huru avgöras skall, varest tidigare tillkommen allmän flottled skall jämlikt vattenlagen bibehållas (2 L. U. nr 1), bifallen;
    d. 12 febr.: k. prop. nr 9 med förslag till lag med särskild bestämmelse i fråga om skydd för vissa främmande patent (1 L. U. nr 3), bifallen;
    k. prop. nr 3 med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 § i lagen d. 22 juni 1920 med vissa bestämmelser om registrering av elektriska anläggningar samt om rätt till elektrisk kraft m. m. (1 L. U. nr 4), bifallen;
    k. prop. nr 28 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 31 maj 1918 innefattande särskilda bestämmelser ang. rätten till inmutning inom vissa län (1 L. U. nr 5), bifallen;
    k. prop. nr 15 med förslag till lag om ändrad lydelse av 17 och 18 §§ i lagen d. 13 juli 1887 ang. handelsregister, firma och prokura (1 L. U.nr 6), avslagen;
    k. prop. nr 8 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 24 mars 1916 om nyttjanderätt till gravplats (1 L. U. nr 7), bifallen;
    väckt motion (II:22) om skrivelse till K. M:t i fråga om lagstiftning rörande beredande av tillfälle för parter i rättegångar och deras biträden att sittande övervara förhandlingarna (1 L. U. nr 8), avslagen;
    k. prop. nr 32 med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 och 9 §§ i lagen d. 5 juli 1884 om skydd för varumärken (1 L. U. nr 9), bifallen;

ÖVERSIKTER. 119    d. 19 febr.: väckta motioner (I:135 och II:23) om upphävande av legostadgan för husbönder och tjänstehjon (2 L. U. nr 2), avslagna;
    väckt motion (II:14) om ändring av 71 § i lagen d. 14 juni 1918 om fattigvården (2 L. U. nr 3), avslagen;
    väckt motion (I:78) ang. tillstånd för flottningsförening att som säkerhet för vissa lån använda allmän flottleds egendom (2 L. U. nr 4), avslagen;
    d. 23 febr.: väckt motion (II:13) om skrivelse till K. M:t i fråga om ändring av i lagen om fattigvården meddelade stadganden rörande förvärv av hemortsrätt (2 L. U. nr 5), avslagen;
    väckta motioner (I:6 och II:54) ang. uppskov med skyldigheten för landsting att anordna skyddshem (2 L. U. nr 6), bifallna;
    d. 26 febr.: väckt motion (I:76) ang. ändring av 35 § i lagen om aktiebolag (1 L. U. nr 10), avslagen;
    k. prop. nr 6 med förslag till dels lag om ändrad lydelse av 18 kap. 16 § strafflagen och dels lag om rätt i vissa fall för polismyndighet att omhändertaga djur (1 L. U. nr 11); med avslag av förstnämnda lagförslag antog riksdagen för sin del ett förslag till lag om ändrad lydelse av 18 kap. 16 § strafflagen; det senare lagförslaget godkändes i oförändrat skick;
    väckt motion (I:88) om åvägabringande av en författning rörande val av ombud för svenska folket vid nationernas förbunds delegerade möten(1 L. U. nr 12), avslagen;
    väckt motion (II:205) om ändring i lagen d. 30 maj 1919 om begränsning av tiden för idkande av handel och viss annan rörelse (2 L. U.nr 7), avslagen;
    k. prop. nr 66 med förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskäliga pris (2 L. U. nr 8), bifallen;
    k. prop. nr 67 med förslag till lag om förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller andel däri, så ock mot förvärv av aktie i aktiebolag, som äger fartyg eller andel däri samt i anledning härav väckt motion (2 L. U.nr 9), prop. bifallen;
    d. 2 mars: väckt motion (II:209) om vissa ändringar i lagen om adoption (1 L. U. nr 15), avslagen;
    k. prop. nr 20 med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 kap. 28 § och 9 kap. 5 § strafflagen (1 L. U. nr 16), bifallen;
    väckt motion (I:75) om skyldighet för fastighetsägare, vilkens egendom vinner i värde genom framdragande av en järnväg, att teckna aktier i bolag för järnvägens byggande (2 L. U. nr 10), avslagen;
    d. 5 mars: väckt motion (I:79) ang. begränsning av fastighetslåneräntan (1 L. U. nr 13), avslagen;
    väckt motion (I:74) med förslag till ändrad lydelse av 24 § i lagen om ekonomiska föreningar (1 L. U. nr 14), skrivelse till Konungen;
    k. prop. nr 21 med förslag till lag om upphävande av patronatsrätt m. m. (1 L. U. nr 17), bifallen;
    k. prop. nr 46 med förslag till lag om avskrivning av patronatsrätt åtföljande kronotionde (1 L. U. nr 18), bifallen;
    k. prop. nr 25 med förslag till lag om val av borgmästare i stad med magistrat samt av rådmän och magistratssekreterare i Stockholm (1 L. U.nr 19), bifallen.