GERHARD ANSCHUTZ: Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919, mit Einleitung und Erläuterungen. Berlin 1921. 290 s.

 

    En sakkunnig redogörelse för den nya tyska författningens hos oss ännu allt för litet kända detaljer är alltid välkommen. Den blir det i dubbelt mått, när författaren bär GERHARD ANSCHUTZ' namn. Geh. Justizrat ANSCHUTZ, vilken för några år sedan utbytte sin professorsbefattning vid Berlineruniversitetet mot BLUNTSCHLI'S,

198 LITTERATUR.GEORG MEYER'S och GEORG JELLINEK'S i statsvetenskapernas annaler vittberömda lärostol, torde hos oss vara väl bekant bl. a. genom sin klara och expressiva framställning av den tyska statsrätten i HOLTZENDORFF-KOHLER'S rättsencyklopedi, sin brett anlagda, för såväl vetenskap som praxis avsedda kommentar till den preussiska författningen av 1850 (varav dock blott första delen hann utkomma före revolutionen) och sina editioner av G. MEYER'S "Lehrbuch des deutschen Staatsrechts." Nu föreliggande, nyligen utkomna kommentar till 1919 års tyska riksförfattning vill vara såväl en uppslagsbok, vars begagnande ett visserligen ej alltför utförligt sakregister underlättar, som också en lärobok, vars användbarhet — i varje fall för svenska läsare — snarare ökas än minskas av vad som i dess författares ögon ter sig som en brist, nämligen att det begränsade utrymmet tvingat såväl till ett avstående från polemik som till sparsamhet med litteraturcitat. Huvudvikten har författaren lagt på det parlamentariska materialets förarbetande, särskilt förhandlingarna i nationalförsamlingens författningsutskott. I en kort inledning redogöres för författningens tillkomst. — Boken, vilken utkommit som nr 1 i en serie, kallad "Stilkes Rechtsbibliothek", kostar i Tyskland inbunden 24 Mark.

Rob. Malmgren.