RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1921 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 5 mars: väckt motion (II : 119) om utsträckt skyldighet för landsting att lämna fattigvårdssamhälle gottgörelse för vård av sinnessjuk eller sinnesslö, som är i behov av fattigvård (2 L. U. nr 11), avslagen;
    väckt motion (I:3) ang. lagstiftning om beredande av härbärgen för vissa hamn- och stuveriarbetare (2 L. U. nr 12), avslagen;
    d. 16 mars: väckt motion (II: 208) om skrivelse till K. M:t ang. förbättring av den norrländska arrendelagen (2 L. U. nr 14), avslagen;
    väckta motioner (I : 130 och II : 203) om skrivelse till K. M:t i fråga om utsträckning av lagstiftningen ang. förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fast egendom till att avse jämväl åborätt (2 L. U.nr 15), avslagna;
    d. 2 april: k. prop. nr 84 med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen d. 30 aug. 1918 (nr 724) ang. krigstidsunderstöd åt präster i nyreglerade pastorat samt åt vissa extra ordinarie präster och innehavare av prästerliga emeritilöner (1 L. U. nr 20), bifallen;
    k. prop. nr 93 med förslag till lag ang. upphävande av vissa delar av kyrkolagen (1 L. U. nr 21), bifallen;
    k. prop. nr 70 med förslag till lag om ägogränser m. m. samt i anledning därav väckta motioner (2 L. U. nr 16), prop. och motionerna avslagna;
    d. 6 april: väckt motion (I: 81) om ändring av 27 § i lagen ang. tillsättning av prästerliga tjänster (1 L. U. nr 23), avslagen;
    väckt motion (I : 136) om åvägabringande av utredning och förslag rörande revision av lagen om reglering av prästerskapets avlöning (1 L. U. nr 24), avslagen;

246 ÖVERSIKTER.    k. prop. nr 283 med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring (2 L. U. nr 17), bifallen;
    d. 9 april: k. prop. nr 22 med förslag till lag om kantorer m. m. (1 L. U. nr 25), avslagen;
    k. prop. nr 178 med förslag till lag med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset (1 L. U. nr 26), bifallen;
    d. 13 april: väckta motioner (II : 15, 55 och 56) ang. ett mera effektivt tillvaratagande av utom äktenskap födda barns och deras mödrars rätt m. m. (1 L. U. nr 27), skrivelse till Konungen ang. efterlysande i Polisunderrättelser eller annan publikation i fråga om personer, vilka försumma fullgöra dem lagligen åliggande underhållsskyldighet;
    väckt motion (II : 207) om skrivelse till K. M:t i fråga om viss ändring i gällande bestämmelser om laga domstol i brottmål (1 L. U. nr 28), skrivelse till Konungen;
    d. 16 april: k. prop. nr 4 med förslag till ny konkurslag m. m. (1 L. U. nr 22), bifallen med vissa ändringar;
    d. 20 april: k. prop. nr 195 med förslag till lag om utmätningsed m. m. (1 L. U. nr 29), bifallen med viss ändring;
    k. prop. nr 216 med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 5 och 8 §§ i lagen d. 8 juli 1904 om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (1 L. U. nr 30), bifallen;
    k. prop. nr 203 med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 och 6 §§ i lagen d. 24 mars 1916 ang. verkställighet av straffarbete och fängelsestraff (1 L. U. nr 31), bifallen;
    väckt motion (I : 77) om skrivelse till K. M:t med begäran om utredning och förslag till ändring av vattenlagens bestämmelser om vitsord till vattenregleringsföretag med tvångsdelaktighet (2 L. U. nr 18), avslagen;
    k. prop. nr 188 med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen om sjukkassor d. 4 juli 1910 samt till lag om ändrad lydelse av 3 § i lagen om understödsföreningar d. 29 juni 1912 ävensom väckt motion om viss ändring i förstnämnda lag (2 L. U. nr 19), prop. och motionen bifallna;
    k. prop. nr 226 ang. skolplikt beträffande undervisning i slöjd (2 L. U. nr 20), bifallen;
    k. prop. nr 256 med förslag till lag om skyldighet för landstingsområde och stad, som ej i landsting deltager, att bidraga till kostnaden för vård av blinda med komplicerat lyte (2 L. U. nr 21), bifallen;
    d. 26 april: väckta motioner (I:86 och II:122) ang. lagstiftning till förekommande av bondejords övergång i främmande händer (2 L. U. nr 22), delvis bifallna;
    d. 29 april: k. prop. nr 254 med förslag till lag om orgelverk i kyrka eller för allmän gudstjänst invigt kapell (1 L. U. nr 32), avslagen;
    d. 30 april: k. prop. nr 293 med förslag till lag med vissa bestämmelser rörande arrende av fideikommissjord (2 L. U. nr 23), bifallen;
    k. prop. nr 278 med begäran om riksdagens yttrande över förslag till förordning om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen d. 30 juni 1916 om automobiltrafik samt i anledning därav väckt motion (2 L. U. nr 24 och 28); första kammaren ansåg, att nämnda förordning borde erhålla den lydelse, som föreslagits i prop, varemot andra kammaren biföll ett av utskottet förordat ändringsförslag;
    d. 4 maj: k. prop. nr 19 med förslag till lag om ändring i vissa delar av utsökningslagen m. m. (1 L. U. nr 33), bifallen med vissa ändringar;
    väckt motion (I:87) ang. tillstånd till försäljning av fideikommissjord m. m. (2 L. U. nr 25), avslagen;
    väckt motion (II:120) om skrivelse till K. M:t ang. lagstiftning till tryggande åt åbo å under bruk skatteköpt hemman av avverkningsrätten till hemmanets skog (2 L. U. nr 26), avslagen;
    k. prop. nr 187 med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § i lagen om fattigvården d. 14 juni 1918 (2 L. U. nr 27), bifallen;
    d. 7 maj: k. prop. nr 191 med förslag till lag om ändrad lydelse av 9 § i

ÖVERSIKTER. 247lagen om reglering av prästerskapets avlöning d. 9 dec. 1910, ävensom en i ämnet väckt motion (1 L. U. nr 35), prop. avslagen;
    k. prop. nr 91 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen om fastighetsbildning i stad m. m. (1 L. U. nr 36), bifallen;
    k. prop. nr 144 med förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen m. m. (dödsstraffets avskaffande) ävensom en i ämnet väckt motion (1 L. U. nr 37), prop. bifallen;
    d. 11 maj: vissa delar av k. prop. nr 4 med förslag till ny konkurslag m. m., k. prop. nr 195 med förslag till lag om utmätningsed m. m. samt k. prop. nr 19 med förslag till lag om ändring i vissa delar av utsökningslagen m. m., i vad avsåge förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § i lagen d. 7 maj 1918 om särskilda tingssammanträden för handläggning av vissa mål och ärenden ävensom ändrad lydelse av 5, 22 och 35 §§ i lagen d. 22 juni 1920 med vissa bestämmelser om registrering av elektriska anläggningar samt om rätt till elektrisk kraft m. m. (1 L. U. nr 39), bifallna med vissa ändringar;
    d. 25 maj: k. prop. nr 71 med förslag till lag om ändring i vissa delar av 14 kap. strafflagen (barnamord och fosterfördrivning), (1 L. U. nr 38), bifallen;
    väckt motion (I:84) med förslag till provisorisk lag om expropriation av jord för vissa sociala ändamål m. m. (2 L. U. nr 29), avslagen;
    väckt motion (I:85) om antagande av förslag till lag om förlängning av vissa arrendeavtal (2 L. U. nr 30), avslagen;
    d. 28 maj: k. prop. nr 177 med förslag till lag om förvaltning av bysamfälligheter m. m. ävensom två i ämnet väckta motioner (1 L. U. nr 40), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 352 med förslag till lag med vissa ändrade bestämmelser mot oskälig hyresstegring m. m. ävensom sex i ämnet väckta motioner (1 L. U. nr 41), prop. bifallen;
    d. 10 juni: k. prop. nr 361 med anhållan om riksdagens yttrande ang. vid den internationella arbetsorganisationens konferens i Washington år 1919 och i Genua år 1920 fattade beslut samt i anledning därav väckta motioner (2 L. U. nr 31); riksdagen hade ej någon erinran beträffande de riksdagen för yttrande underställda förslag till konventioner m. m.;
    d. 11 juni: k. prop. nr 359 med förslag till lag om arbetstidens begränsning samt i ämnet väckta motioner (2 L. U. nr 32), prop. bifallen med vissa ändringar;
    d. 13 juni: väckta motioner (I:72 och II:118) om omedelbart upphävande av lagen om arbetstiden å svenska fartyg eller inställande tills vidare av dess tillämpning (2 L. U. nr 33), skrivelse till K. M:t;
    väckta motioner (I : 5, 73, 131 och 132 samt II : 53, 121, 204 och 206) ang. lagstiftning till förebyggande av samhällsfarliga arbetsinställelser m. m. (2 L. U. nr 34), skrivelse till K. M:t;
    väckt motion (II : 157) om skrivelse till K. M:t ang. åstadkommande av en lagstiftning om rätt för staten att för nödvändiga statsändamål taga tvångslån av kapitalet (2 L. U. nr 35), avslagen;
    väckta motioner (I : 82 samt II : 124 och 212) om ändringar i lagen d. 26 mars 1920 om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område m. m. (2 L. U. nr 36), avslagna;
    k. prop. nr 92 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 28 juni 1918 med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring samt två i ämnet väckta motioner (2 L. U. nr 37); i anl. av prop. och motionerna antog riksdagen för sin del dels lag med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring, dels lag om jämkning i vissa fall av arrendator åliggande dagsverksskyldighet.

 

    Härutöver hava i följande ärenden lagfrågor av allmännare intresse varit under behandling av riksdagen:
    väckta motioner (I : 177 och II : 261, 266 och 267) ang. lagstiftning om konsultativ folkomröstning (K. U. nr 37); riksdagen antog, med bifall till

248 ÖVERSIKTER.motionerna, såsom vilande till vidare grundlagsenlig behandling förslag till ändrad lydelse av § 49 regeringsformen samt §§ 1 och 38 riksdagsordningen;
    k. prop. nr 299 med förslag till lag om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet d. 21 mars 1862 (K. U. nr 40), bifallen;
    k. prop. nr 147 med förslag till ändrad lydelse av § 2 4:o tryckfrihetsförordningen (K. U. nr 46), bifallen;
    k. prop. nr 353 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 26 nov. 1920 om val till riksdagen jämte i ämnet väckta motioner (K. U. nr 49), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 277 med förslag till lag om vissa ändringar i lagen d. 11 okt. 1907 ang. civila tjänstinnehavares rätt till pension (Banko U. nr 56), bifallen;
    k. prop. nr 182 med förslag till dels lag om ändring i vissa delar av lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse, dels ock lag om ändrad lydelse av 29 § i lagen d. 29 juli 1892 ang. sparbanker jämte i ämnet väckta motioner (BankoU. nr 52), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 31 med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen d. 28 okt. 1910 ang. bevillning av fast egendom och av inkomst m. m. (Bev. U. nr 2), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 180 med förslag till förordning med särskilda bestämmelser om avdrag vid 1922 års taxering till inkomst- och förmögenhetsskatt (Bev. U. nr 27), bifallen;
    k. prop. nr 214 med förslag till förordning om allmän fastighetstaxering år 1922 ävensom en i ämnet väckt motion (Bev. U. nr 36, jfr nr 46), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 215 med förslag till förordning om taxeringsmyndigheter och förfarandet vid allmän fastighetstaxering ävensom i ämnet väckta motioner (Bev. U. nr 37, jfr nr 47), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 232 med förslag till förordning ang. vissa ändringar i förordningen d. 19 nov. 1914 ang. stämpelavgiften m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (Bev. U. nr 44), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 213 med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen d. 28 okt. 1910 om inkomst- och förmögenhetsskatt m. m. ävensom k. prop. nr 31 med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen samma dag ang. bevillning av fast egendom samt av inkomst m. m. (Bev. U. nr 55), bifallna med vissa ändringar;
    k. prop. nr 149 med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 § 1 mom. i förordningen d. 6 nov. 1908 ang. en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper m. m. (Bev. U. nr 57), bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 61 med förslag till förordning om ändrad lydelse av 18 §, 20 § 1 mom. och 22 § i förordningen d. 15 dec. 1914 ang. statsmonopol å tobakstillverkningen i riket (Bev. U. nr 68), bifallen;
    k. prop. nr 119 med förslag till lag om tillfälliga åtgärder till förekommande av skövling av skog å fastighet i enskild ägo ävensom i ämnet väckta motioner (J. U. nr 33), prop. bifallen;
    k. prop. nr 157 med förslag till lag om ändrad lydelse av 12, 52 och 60 §§ i lagen d. 23 okt. 1891 ang. väghållningsbesvärets utgörande på landet ävensom i ämnet väckta motioner (J. U. nr 56), prop. bifallen.

E. L.