NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.

 

    Sv. F. S. 1920 nr 889. K. K. d. 31 dec. 1920 ang. skyldighet för ledamot av eller tjänsteman vid rådhusrätt eller magistrat, som hädanefter utnämnes eller övergår på ny lönestat, att i samband med en allmän omorganisation av underrätterna eller magistraterna övergå till annan befattning.
    Nr 890. Transumt av K. skrivelse d. 17 dec. 1920 ang. fastställelse å reglemente för Malmö stads rättshjälpsanstalt m. m.

ÖVERSIKTER. 249    Nr 898. K. K. d. 31 dec. 1920 med närmare föreskrifter ang. medling i arbetstvister.
    Nr 899. K. K. d. 31 dec. 1920 med närmare föreskrifter ang. särskilda skiljedomare i arbetstvister.
    Nr 900. K. K. d. 31 dec. 1920 med vissa föreskrifter om mätningsväsendet i rikets städer.
    1921 nr 45. K. skrivelse d. 11 febr. 1921 ang. fastställelse å reglemente för Örebro läns rättshjälpsanstalt.
    Nr 46. K. cirkulär d. 18 febr. 1921 till rikets hovrätter ang. skyldighet för extra ordinarie tjänstemän i hovrätterna att mottaga förordnanden å vissa befattningar.
    Nr 50. Lag d. 25 febr. 1921 om ändrad lydelse av 3 och 9 §§ i lagen d. 5 juli 1884 om skydd för varumärken.
    Nr 51. Lag d. 25 febr. 1921 med särskild bestämmelse i fråga om skydd för vissa främmande patent. (Jfr nr 52.)
    Nr 55. Lag d. 28 febr. 1921 med vissa bestämmelser mot oskäliga pris.
    Nr 56. Lag d. 28 febr. 1921 om förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller andel däri, så ock mot förvärv av aktie i aktiebolag, som äger fartyg eller andel däri. (Jfr nr 57 och 58.)
    Nr 59. Lag d. 28 febr. 1921 om ändring i vissa delar av lagen d. 24 mars 1916 om nyttjanderätt till gravplats.
    Nr 60. Lag d. 28 febr. 1921 om ändrad lydelse av 8 § i lagen d. 22 juni 1920 med vissa bestämmelser om registrering av elektriska anläggningar samt om rätt till elektrisk kraft m. m.
    Nr 61. Lag d. 28 febr. 1921 om fortsatt tillämpning av lagen d. 31 maj 1918 innefattande särskilda bestämmelser ang. rätten till inmutning inom vissa län.
    Nr 65. K. K. d. 25 febr. 1921 med vissa bestämmelser att iakttaga vid utfärdande av gravationsbevis rörande fast egendom, tomträtt eller vattenfallsrätt samt av äganderättsbevis och bevis om innehav av tomträtt eller vattenfallsrätt.
    Nr 75. Lag d. 4 mars 1921 om ändrad lydelse av 1 § i stadgan d. 13 juni 1913 om proportionellt valsätt vid vissa val inom landsting och stadsfullmäktige m. m.
    Nr 85. K. skrivelse d. 25 febr. 1921 ang. ändrad lydelse av §§ 9 och 10 i den för Stockholms magistrat och rådhusrätt gällande stadga.
    Nr 89. Lag d. 14 mars 1921 om val av borgmästare i stad med magistrat samt av rådmän och magistratssekreterare i Stockholm.
    Nr 90. Lag d. 14 mars 1921 om ändrad lydelse av 8 kap. 28 § och 9 kap 5 § strafflagen.
    Nr 91. Regeringsformen d. 6 juni 1809.
    Nr 93. K. K. d. 11 mars 1921 innefattande uppgift, i vilka delar den i kungörelsen d. 31 jan. 1919 meddelade provisoriska förteckningen å de vattendrag, där kungsådra enligt vattenlagen skall anses finnas, såsom oklandrad vunnit laga kraft och i vilka delar klander väckts.
    Nr 104. Lag d. 24 mars 1921 om ändrad lydelse av 34 § i lagen d. 26 nov. 1920 om val till riksdagen.
    Nr 119. K. K. d. 24 mars 1921 ang. fördelning av göromålen mellan stadsfogdarna i Stockholm.
    Nr 123. Transumt av K. skrivelse d. 25 febr. 1921 ang. fastställande av ny arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i Lund.
    Nr 135. K. K. d. 8 april 1921 ang. tillägg till kungörelsen d. 1 juni 1915 om förteckningar å lagfarter.
    Nr 141. K. K. d. 8 april 1921 om tillämpning av lagen d. 19 juni 1919 om fri rättegång beträffande medborgare i vissa främmande stater.
    Nr 146. Lag d. 15 april 1921 om ändrad lydelse av 5 § i lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring.
    Nr 154. K. K. d. 8 april 1921 ang. ändrad lydelse av 3 § i kungörelsen d. 23 dec. 1915 ang. fångförteckningar och rapporter från fängelserna och tvångsarbetsanstalterna i riket.

 

Svensk Juristtidning 1921.

250 ÖVERSIKTER.    Nr 159. Lag d. 22 april 1921 med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset.
    Nr 168. Lag d. 29 april 1921 om ändrad lydelse av 32 § 1 mom. i lagen d. 26 nov. 1920 om val till riksdagen.
    Nr 172. Lag d. 29 april 1921 ang. rätt för Konungen att i vissa fall inställa tillämpningen av 10 § andra stycket i lagen för Sveriges riksbank d. 12 maj 1897 och av 9 § i lagen om rikets mynt d. 30 maj 1873.
    Nr 176. K. K. d. 29 april 1921 ang. ändring i förordningen ang. antagande av släktnamn d. 5 dec. 1901.
    Nr 186. Lag d. 6 maj 1921 om ändrad lydelse av 5 och 6 §§ i lagen d. 24 mars 1916 ang. verkställighet av straffarbete och fängelsestraff.
    Nr 187. Lag d. 6 maj 1921 om ändrad lydelse av 18 kap. 16 § strafflagen.
    Nr 188. Lag d. 6 maj 1921 om rätt i vissa fall för polismyndighet att omhändertaga djur. (Jfr nr 189.)
    Nr 193. Lag d. 6 maj 1921 om ändrad lydelse av övergångsbestämmelserna till lagen d. 6 juni 1919 om ändrad lydelse av 14, 15 och 23 §§ i lagen d. 13 juni 1902 ang. uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade barn.
    Nr 194. Lag d. 6 maj 1921 om ändrad lydelse av 1 kap. 5 och 8 §§ i lagen d. 8 juli 1904 om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap.
    Nr 199. Lag d. 13 maj 1921 om ändring i vissa delar av lagen om fastighetsbildning i stad. (Jfr nr 200 — 206.)
    Nr 207. Lag d. 13 maj 1921 med vissa bestämmelser rörande arrende av fideikom missjord.
    Nr 211. Lag d. 6 maj 1921 om ändrad lydelse av 2 § i lagen om sjukkassor d. 4 juli 1910.
    Nr 212. Lag d. 6 maj 1921 om ändrad lydelse av 3 § i lagen om understödsföreningar d. 29 juni 1912.
    Nr 217. K. K. d. 13 maj 1921 ang. ändrad lydelse av §§ 1, 2, 11, 12 och 14 i kungörelsen d. 26 nov. 1920 om övervakande av utlänningar i riket.
    Nr 218. K. K. d. 13 maj 1921 ang. upphävande av föreskrift om tingssammanträden med tremansnämnd i Uppsala läns norra domsaga.
    Nr 225. Konkurslag d. 13 maj 1921. (Jfr 226 — 243.)
    Nr 244. Lag d. 13 maj 1921 om utmätningsed.
    Nr 247. Lag d. 20 maj 1921 ang. förbud i vissa fall för bolag och ekonomisk förening att förvärva fast egendom.
    Nr 249. K. skrivelse d. 29 april 1921 ang. fastställelse å ny arbetsordning för rådhusrätten och magistraten i Falkenberg.
    Nr 250. Lag d. 20 maj 1921 om ändrad lydelse av 3 § i lagen om fattigvården d. 14 juni 1918.
    Nr 251. Lag d. 20 maj 1921 om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen om kommunalstyrelse på landet d. 21 mars 1862.
    Nr 252. Lag d. 20 maj 1921 med vissa föreskrifter i fråga om val av kommunal-, municipal- och stadsfullmäktige samt av landstingsmän.
    Nr 260. K. F. d. 27 maj 1921 om ändrad lydelse i vissa delar av förordningen d. 30 juni 1916 om automobiltrafik.
    Nr 265. Lag d. 27 maj 1921 om tillfälliga åtgärder till förekommande av skövling av skog å fastighet i enskild ägo.
    Nr 282. Lag d. 3 juni 1921 om upphävande av patronatsrätt.
    Nr 283. Lag d. 3 juni 1921 om upphävande av § 7 i ridderskapets och adelns privilegier d. 16 okt. 1723.
    Nr 284. Lag d. 3 juni 1921 om avskrivning av patronatsrätt åtföljande kronotionde.
    Nr 288. Lag d. 3 juni 1921 om ändring i vissa delar av strafflagen (dödsstraffets avskaffande). (Jfr nr 289 — 290.)