VIKARIER OCH RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETSDOMSAGOR I JUNI 1921.

 

    I fjärde häftet av Sv. J. T. 1920 publicerade red. en förteckning över innehavarna av samtliga förste- och andrenotariebefattningar i rikets domsagor jämte uppgifter å domarförordnanden, meddelade andra personer än förstenotarier.
    I syfte att medverka till domsagornas förseende med behövliga, juridiskt bildade biträden erbjöd red. samtidigt rikets häradshövdingar att kostnadsfritt i Sv. J. T:s notisavdelning införa meddelande om lediga förste- eller andrenotariebefattningar eller andra biträdesplatser, och har varje häfte av Sv. J. T. därefter innehållit dylika meddelanden. Red. står alltjämt fast vid detta anbud och erinrar om att i förekommande fall lämpligen kan lämnas uppgift å förmåner utöver de i domsagestadgan bestämda, såsom fri bostad i tingshuset m. m. Till aspiranter å dylika platser lämnar red. när som hälst på förfrågan upplysning om de lediga platser, varom meddelanden inkommit efter sista häftets tryckning.
    Efterföljande förteckning har i jämförelse med fjolårets utvidgats i flera avseenden. Dels omfattar densamma jämväl de rättsbildade biträden, vilka icke äro anställda såsom förste- eller andrenotarier, dels angives för varje i förteckningen upptagen person födelse- och examensår, där uppgift härom kunnat erhållas, varjämte de först med innevarande år tillkomna biträdande domarna upptagits i förteckningen. För att kunna meddela en förteckning av förevarande slag är red. hänvisad till att begära uppgift från varje särskild domsaga, och hoppas red. jämväl för framtiden på benäget tillmötesgående från herrar häradshövdingar och notarier för de behövliga uppgifternas insamlande. Då red. tänkt sig att nästkommande år publicera förteckningen något tidigare, vågar red. redan nu hemställa, att herrar häradshövdingar godhetsfullt ville, var och en för den honom anförtrodda domsagan, dels före den 1 mars 1922 till redaktionen av Svensk Juristtidning, själv eller genom något å domsagans kansli anställt biträde, insända uppgifter efter samma formulär som användes här nedan, dels ock därefter intill dess förteckningen publiceras låta meddela red. de ändringar, som under tiden kunna inträda.

 

Svea hovrätt.
Stockholms län.


    Norra Roslags domsaga: 1 not. L. O. Tillner, f. 92, J. K. 19.
    Mellersta Roslags: 1 not. Nils Myrmark, f. 94, J. K. 18. — 2 not. Lars Wickman, f. 95, J. K. 20.
    Stockholms läns västra: 1 not. T. G. A. Linnell, f. 95, J. K. 17. — 2 not. G. A. J. Berglund, f. 95, J. K. 18. — Sven Björklund, f. 97, J. K. 20. — Fritz Arfwedson, f. 95, J. K. 20.
    Södra Roslags: t. f. domh. v. hhvd. Salli Luterkort (t. o. m. 20/6), f. 84, J. K. 07, v. hhvd. 19. — Bitr. domare Herbert Fagerström (t. o. m. 31/12),

252 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR.f. 92, J. K. 17. — 1 not. Carl Patric Ossbahr, f. 93, J. K. 19. — 2 not. Erik Olof Leonard Behm, f. 90. — Torsten Olof Söderberg, f. 94, J. K. 19. — K. August C. Wrede, f. 91, J. K. 19. — Ebbe Gustaf Einar Bring, f. 88, J. K. 18.— Per J. K. Gavelius, f. 92, J. K. 19. — Hans Fredrik Klinghammer, f. 93, J. K. 19. — Claes Ernst Norrby, f. 93, J. K. 20. — Per Mauritz Skeppstedt, f. 81, J. K. 13. — Gösta Tor Adolf Widell, f. 96, J. K. 19. — Oscar Edvard Rettig, f. 94, J. K. 19. — Iwar Alexis Hedenlund, f. 95, J. K. 17. — Gunnar Wilhelm Sjögren, f. 95, J. K. 21.
    Sollentuna och Färentuna: t. f. domh. Karl Gustaf Hjärne (t. o. m. 30/6), f. 92, J. K. 16. — 1 not. Bengt D. von Heijne, f. 96, J. K. 19. — 2 not. Viktor Carlson, f. 95, J. K. 18. — Carl Mauritz Edvard Wijnbladh, f. 95, J. K. 18. — Erik Anton J:son Wilhelmsson, f. 94, J. K. 19. — Olaus Trygve Lovén, f. 92, J. K. 20.
    Södertörns: bitr. domare Axel M. Åström (t. o. m. 31/12), f. 92, J. K. 18. — 1 not. Harald Löwenberg, f. 95, J. K. 18. — 2 not. Erik Högström, f. 93, J. K. 20. — Theodor Franzén, f. 86, J. K. 12. — J. Daelander, f. 80, J. K. 19. — John Bjarme, f. 90, J. K. 19. — Erik Fahlbeck, f. 93, J. K.19. — B. Peder Grönwall, f. 94, J. K. 19. — C. F. v. Rosen, f. 94, J. K. 19.— Gunhild Johansson, f. 95, J. K. 20. — Gösta Swartling, f. 98, J. K. 20. Ivar Wilhelm Sjögren, f. 97, J. K. 21. — Sture Brück, f. 98, J. K. 21.


Uppsala län.


    Uppsala läns södra: 1 not. E. H. Larsson, f. 92, J. K. 18. — 2 not. V. Z. Schmidt, f. 96, J. K. 21.
    Uppsala läns mellersta: 1 not. J. E. G. L. Almquist, f. 94, J. K. 19. — 2 not. K. H. K. Olivecrona, f. 97, J. K. 20.
    Uppsala läns norra: 1 not. K. O. R. Nordenadler, f. 93, J. K. 18. — 2 not. K. O. M. Ekecrantz, f. 97, J. K. 20. — Astrid Tottie, f. 96, J. K. 20.


Södermanlands län.


    Nyköpings: 1 not. Sigurd Ekman, f. 92, J. K. 19. — 2 not. Sven Börje Nordlund, f. 94, J. K. 20.
    Oppunda och Villåttinge: t. f. domh. Bror Otto Bertil Thuresson (t. o. m. 18/6), f. 93. — Bitr. domare Petrus Grufman (t. o. m. 31/12), f. 91, J. K. 17.— 1 not. Axel Carl Teodor Romberg, f. 95, J. K. 20.
    Livgedingets: 1 not. E. C. A. Wahlberg, f. 94, J. K. 20.


Gottlands län.


    Gottlands norra: 1 not. Sture Malmgren, f. 90, J. K. 18.
    Gottlands södra: intet biträde.


Värmlands län.


    Östersysslets: 1 not. H. K. Brändström, f. 93, J. K. 19. 2 not. G. Prawitz, f. 98, J. K. 20.
    Mellansysslets: 1 not. Oskar Adelsohn, f. 94, J. K. 17. — 2 not. Karl Gustaf Amandus Bengtsson, f. 94, J. K. 19. — Carl Gustaf Teofron Dahlman, f. 95, J. K. 20.
    Södersysslets: 2 not. Einar Häckner, f. 93, J. K. 20.
    Nordmarks: 1 not. Andrew Berglinder-Rogers, f. 87, J. K. 20.
    Jösse: 1 not. Johan Oscar Hagander, f. 96, J. K. 20. — 2 not. Broder Abraham Axel Stensson Leijonhufvud, f. 94, J. K. 20.
    Fryksdals: 1 not. Gösta Arnvik, f. 92, J. K. 20.
    Älvdals och Nyeds: 1 not. Eskil Wiklund, f 91, J. K. 19. — 2 not. Baltzar Liborius von Mentzer, f. 96, J. K. 20.


Örebro län.


    Östernärkes: 1 not. Tore Wilhelm Olof Strandberg, f. 96, J. K. 18. — 2 not. Axel Carl Erik Ros, f. 96, J. K. 20.
    Västernärkes: t. f. domh. v. hhvd. Otto Karlsson (t. o. m. 31/12), f. 84, J. K.
    08, v. hhvd. 18. — 1 not. Helge Heurgren, f. 92, J. K. 19. — 2 not. H. F. Knagenhielm Karlsson, f. 97, J. K. 20.
    Nora: 1 not. Magnus Wistrand, f. 90, J. K. 18. — 2 not. K. G. A. Waldén, f. 97, J. K. 19.
    Lindes: 1 not. N. J. E. Quensel, f. 94, J. K. 20.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR. 253Västmanlands län.


    Västmanlands södra: 1 not. Gustaf Frithiof Wiklundh, f. 93, J. K. 19. — 2 not. Frithiof P:son Hydbom, f. 89, J. K. 20.
    Västmanlands västra: 1 not. Folke Tersmeden, f. 92, J. K. 19.
    Västmanlands norra: 2 not.: Axel Herbert Sundström, f. 94, J. K. 20.
    Västmanlands östra: 1 not. E. H. Ljunggren, f. 94, J. K. 19. — 2 not. B.A. S. Ribbing, f. 95, J. K. 20.


Kopparbergs län.


    Falu: t. f. domh. August Wilhelm Ruben Svensson (t. o. m. 30/6), f. 86, J. K. 12. — 1 not. Sten Gustaf Scherling, f. 97, J. K. 20. — 2 not. Gustaf Martin Fritiof Mellbin, f. 96, J. K. 21. — Nils Jarl Benediktus Sunnerholm, f. 98, J. K. 20.
    Hedemora: t. f. dom h. v. hhvd. Carl Fredrik Söderström (vakansförordnande), f. 79, J. K. 03, v. hhvd. 18. — 1 not. Sten-Erik von Hohenhausen Geete, f. 88, J. K. 18. — 2 not. Bertil Jakob Landberg, f. 95, J. K. 20.
    Västerbergslags: t. f. domh. Erik Gabriel E:son Leijonhufvud (t. o. m. 15/6), f. 93, J. K. 18. — 1 not. Sven Jacob Lindeberg, f. 96, J. K. 18. — 2 not. Wollmar Erik E:son Sandell, f. 97, J. K. 20. — Erik Gabriel E:son Leijonhufvud, f. 93, J. K. 18.
    Nås och Malungs: 1 not. J. S. Gustafsson, f. 90, J. K. 19.
    Nedansiljans: 1 not. Birger Kjellson, f. 94, J. K. 20. — 2 not. Torsten Dufwa, f. 95, J. K. 20.
    Ovansiljans: 1 not. G. E. Eksell, f. 94. — 2 not. Ernst Erik Vilhelm Dahlström, f. 94, J. K. 20.


Gävleborgs län.


    Gästriklands östra: 1 not. Erik Gustaf Beling, f. 93, J. K. 18.
    Gästriklands västra: t. f. domh. Karl Erik Pihlgren (t. o. m. 27/6). — 1 not. Werner Jönsson, f. 90, J. K. 20.
    Bollnäs: 1 not. Ivar Alrik Lagergren, f. 92, J. K. 18. — 2 not. Eric Knut Liliequist, f. 94, J. K. 21.
    Sydöstra Hälsinglands: t. f. domh. Tord Carl Johan Sandström (t. o. m. 31/12), f. 94. J. K. 17.
    Norra Hälsinglands: 1 not. Folke Rudewall, f. 95, J. K. 19. — 2 not. Gustav Nils Ragnar Dahlström, f. 95, J. K. 20.
    Västra Hälsinglands: 1 not. Einar Thorwall, f. 91, J. K. 18.


Västernorrlands län.


    Medelpads västra: 1 not. Tage Gustaf Wärn, f. 96, J. K. 20. — 2 not. Anders Gustaf Broberg, f. 95, J. K. 20.
    Medelpads östra: t. f. domh. v. hhvd. Emil Dahl (t. o. m. 31/12), f. 80, v.hhvd. 18. — 2 not. Erik Gustaf Berg, f. 93, J. K. 21.
    Ångermanlands södra: 1 not. Gustaf Bäckman, f. 93, J. K. 20. — 2 not. Bertil Ahrnborg, f. 97, J. K. 20.
    Ångermanlands mellersta: 1 not. Sven Nyström, f. 94, J. K. 18.
    Ångermanlands västra: 1 not. Bo Erik Christer Turén, f. 92, J. K. 18.
    Nätra och Nordingrå: intet biträde.
    Själevads och Arnäs: 2 not. Nils Ek, f. 97, J. K. 20.


Jämtlands län.


    Jämtlands östra: 1 not. Carl Johan von Essen.
    Jämtlands norra: bitr. domare E. Edlund (t. o. m. 14/6), f. 93, J. K. 17. — 2 not. Sven Hultman, f. 96, J. K. 21.
    Jämtlands västra: t. f. domh. v. hhvd. K. G. Jancke (t. o. m. 15/8), f. 86, J. K. 08, v. hhvd. 19.
    Härjedalens: 1 not. Sven Arne Swedberg, f. 94, J. K. 19.


Västerbottens län.


    Umeå: t. f. domh. John Ivar Hessius (t. o. m. 1/6), f. 93, J. K. 21. — 1 not. Robert Konrad (Bert) Öhman, f. 95, J. K. 20.
    Västerbottens södra: 1 not. Bernhard Claes Hjalmar Bergström, f. 92, J. K. 19. — 2 not. Fredrik Alexius Wimmercranz, f. 96, J. K. 20.
    Västerbottens västra: 1 not. Erik Säll, f. 90.

254 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR.    Västerbottens mellersta: t. f. domh. v. hhvd. Birger Jacobsson (under riksdagstiden), f. 90, J. K. 15, v. hhvd. 21.
    Västerbottens norra: t. f. domh. Ivar Ludvig Martin (t. o. m. 11/6), f. 92. — Bitr. domare Torsten Vilhelm Andersson (t. o. m. 31/12), f. 93, J. K. 18. — 1 not. Ernst Henrik Leche, f. 97, J. K. 20.


Norrbottens län.


    Piteå: t. f. domh. v. hhvd. T. Brandt (t. o. m. 25/6), f. 87, J. K. 12, v.hhvd. 20. — 1 not. Leo Wohlstein, f. 97, J. K. 19.
    Luleå: 1 not. Gustaf A. Wallén, f. 92, J. K. 19.
    Kalix: t. f. domh. C. A. W. Haraldson (t. o. m. 31/12), f. 84, J. K. 12.
    Torneå: t. f. domh. v. hhvd. G. C. A. Alvin (t. o. m. 1/10), f. 85, v.hhvd. 18. — 1 not. Yngve Sjöstrand, f. 87.
    Gällivare: intet biträde.

 

Göta hovrätt.

Östergötlands län.


    Kinda och Ydre: 1 not. Henrik Queckfeldt, f. 93, J. K. 20. — 2 not. Oscar Danielsson, f. 91, J. K. 21.
    Vifolka, Valkebo och Gullbergs: 1 not. Torsten Gullström, f. 94, J. K. 18. — 2 not. Carl Rundqvist, f. 94, J. K. 19. — Gustaf Adolf Bouveng, f. 95, J. K. 20.
    Lysings och Göstrings : 1 not. Jöns Gustaf Konrad Svensson, f. 95, J. K. 19. — 2 not. Arvid Julius Elias Högberg, f. 92, J. K. 20.
    Aska, Dals och Bobergs: 2 not. Henri Sadi-Dubois, f. 94, J. K. 20.
    Finspånga läns härads: 1 not. Axel Regnell, f. 95, J. K. 20.
    Björkekinds, Östkinds, Lösings, Bråbo och Memmings: t. f. domh. v. hhvd. Lars Anders Olof de Verdier (t. v. under vakansen), f. 83, J. K. 07, v. hhvd. 18. — 1 not. Manne Ulander, f. 96, J. K. 20.
    Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds: t. f. domh. v. hhvd. Arvid Natanael Arbman (under riksdagstiden), f. 82, J. K. 08, v. hhvd. 18.
    Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds: 1 not. Bo Sederblad, f. 94, J. K. 18. — 2 not. Folke Hellgren, f. 95, J. K. 20.


Jönköpings län.


    Tveta, Vista och Mo: 1 not. Sven Sandwell, f. 94 J. K. 19. — 2 not. Ragnar Svanfeldt, f. 94, J. K. 20.
    Östra härads: 1 not. Knut August Hagenow, f. 91. J. K. 18.
    Norra och Södra Vedbo: intet biträde.
    Västra härads: 1 not. C. J. Lindahl, f. 96, J. K. 19.
    Östbo och Västbo: 1 not. Venzel Mattsson, f. 91, J. K. 18. — 2 not. Daniel Olsson, f. 94, J. K. 20.


Kronobergs län.


    Östra Värends: bitr. domare Pehr Gustaf Lindström, f. 94, J. K. 18. — 1 not. Olof Edvard Törnwall, f. 93, J. K. 18. — 2 not. Einar Carl Anders Rosander, f. 94, J. K. 21.
    Mellersta Värends: 1 not. G. Leijonhufvud, f. 87, J. K. 15.
    Västra Värends: 1 not. Sten Hugo Nordenstierna, f. 93, J. K. 18. — 2 not. Carl-Elof Bergenholtz, f. 87, J. K. 20.
    Sunnerbo: 1 not. Carl-Axel Skoog, f. 97, J. K. 19.


Kalmar län.


    Tjusts: 1 not. Arvid Jacobsson, f. 81, J. K. 05. — 2 not. Bertil Wiberg, f. 95, J. K. 20.
    Sevede och Tunaläns: 1 not. Arvid Oscar Torold, f. 94, J. K. 19. — 2 not. Hans Johan Henrik Teodor Eklund, f. 99, J. K. 20.
    Aspelands och Handbörds: 1 not. Knut Elis Elliot, f. 97, J. K. 19. — 2 not. John Filip Gustafsson, f. 88, J. K. 19.
    Norra Möre och Stranda: 1 not. Johan Olof Sandberg, f. 88, J. K. 19.
    Södra Möre: intet biträde.
    Ölands: 2 not. Gustaf Almén, f. 93, J. K. 19.

RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR. 255Hallands län.


    Hallands läns södra: t. f. domh. v. hhvd. Johan Hjalmar Torell (t. o. m. 30/6), f. 82, J. K. 07, v. hhvd. 18. — 1 not. Henrik Erhard Nilsson, f. 90, J. K. 17. — 2 not. Gösta Lindelöw, f. 96, J. K. 20. — Robert Wilhelm Gerardde Geer, f. 93, J. K. 20.
    Hallands läns mellersta: 1 not. Sven Nordlund, f. 95, J. K. 18. — 2 not. Olof Gabriel Thulin, f. 97, J. K. 20.
    Hallands läns norra: 1 not. Gösta Jacobsson, f. 93, J. K. 20. — 2 not. Uno Eng, f. 96, J. K. 20.


Göteborgs och Bohus län.


    Askims, Hisings och Sävedals: bitr. domare Ivar Konrad Herbert Ullman, (t. o. m. 30/6), f. 92, J. K. 17. — 1 not. Gunnar Stenström, f. 93, J. K. 19. — Gunnar Gilén, f. 92, J. K. 20.
    Inlands: intet biträde.
    Orust och Tjörns: intet biträde.
    Sunnervikens: 1 not. Gustaf Eriksson, f. 95, J. K. 19. — 2 not. Hans Krumlinde, f. 97, J. K. 21.
    Norrvikens: 1 not. Gösta Strandell, f. 95, J. K. 19. — 2 not. Erik Dunberger, f. 95, J. K. 21.


Älvsborgs län.


    Marks: 1 not. Fritz de Fine Licht, f. 94, J. K. 20. — 2 not. Nils Broström, f. 97, J. K. 20.
    Kinds och Redvägs: t. f. domh. v. hhvd. Vilhelm Carl Lundmarker (t. o. m. 3/7), f. 84, J. K. 06, v. hhvd. 18. — 1 not. Torsten Fredriksson, f. 94, J. K. 20.— 2 not. Arnold Olsson, f. 94, J. K. 20.
    Borås: 1 not. Gunnar Olof Malmros, f. 94, J. K. 18. — 2 not. Nils Gösta Ekeroth, f. 91, J. K. 20.
    Vättle, Ale och Kullings: 1 not. Konrad Persson, f. 95, J. K. 18. — 2 not. Fritz Olof Douglas Skantze, f. 95, J. K. 20.
    Flundre, Väne och Bjärke: 1 not. Carl Johan Bertil Julin, f. 95, J. K. 19. — 2 not. Conrad Erik Hæger, f. 95, J. K. 19.
    Nordals, Sundals och Valbo: t. f. domh. v. hhvd. C. E. Lagergren (t. o. m. 30/12), f. 74, J. K. 99, v. hhvd. 18. — 1 not, Ivar Glimstedt, f. 94, J. K. 20.

Tössbo och Vedbo: intet biträde.


Skaraborgs län.


    Vadsbo norra: 1 not. E. Löwgren, f. 87, J. K. 17. — 2 not. G. A. Nilson, f. 94, J. K. 19.
    Vadsbo södra: 2 not. Karl Einar Ristedt, f. 95, J. K. 20.
    Gudhems och Kåkinds: 1 not. John Frithiof Bjarme, f. 90, J. K. 19. — 2 not. Folke Björck, f. 95, J. K. 20.
    Vartofta och Frökinds: 1 not. Gösta Engzell, f. 97, J. K. 19.
    Skånings, Vilske och Valle: 1 not. Mjolner Heljestrand, f. 94, J. K. 19. — 2 not. Martin Hammar, f. 96, J. K. 21.
    Åse, Viste, Barne och Laske: 1 not. Sten Wallqvist, f. 95, J. K. 19. — 2 not. Henning Patrik Augustin Westrin, f. 96, J. K. 20.
    Kinnefjärdings, Kinne och Kållands: 1 not. Kristian Fredrik von Sydow, f. 96, J. K. 18. — 2 not. Johan Paul Sundberg, f. 95, J. K. 19.

 

Hovrätten över Skåne och Blekinge.
Blekinge län.


    Östra härads: 2 not. Herman Gösta Heilborn, f. 99; J. K. 20.
    Medelstads härads: 1 not. Henning Benndorf, f. 87, J. K. 16. — 2 not. Ragnar Folin, f. 95, J. K. 19.
    Bräkne härads: 1 not. Ragnar Odevall, f. 91, J. K. 18.
    Listers härads: intet biträde.


Kristianstads län.


    Ingelstads och Järrestads: 1 not. Agdur Kullenberg, f. 93, J. K. 19. — 2 not. Hans G. W. Åkesson, f. 96, J. K. 21. — Anders Lind, f. 92, J. K. 17. — Lars Berggren, f. 84, J. K. 19.

256 RÄTTSBILDADE BITRÄDEN I RIKETS DOMSAGOR.    Gärds och Albo: 1 not. Gunnar Åhlander, f. 93, J. K. 18. — 2 not. Folke Drangel, f. 93, J. K. 20.
    Villands: 1 not. Gunnar Dahlman, f. 95, J. K. 17. — 2 not. Gustaf Carlsson, f. 96, J. K. 20.
    Östra Göinge: 1 not. Olof Wiedel, f. 95, J. K. 19. — 2 not. Olof Paulini, f. 96, J. K. 20.
    Västra Göinge: 1 not. Carl Ludvig Werner, f. 94, J. K. 18. — 2 not. Sigurd Irenæus Hånell, f. 95, J. K. 17. — Carl Harry Nordblom, f. 92, J. K. 20.
    Norra Asbo: 1 not. Helge Forkman, f. 95, J. K. 18. — 2 not. Henning Dahlin, f. 92, J. K. 21.
    Södra Åsbo och Bjäre: t. f. domh. v. hhvd. Casper Ehrenborg (t. o. m. 31/12), f. 89, J. K. 11, v. hhvd. 19. — 1 not. Petrus Olsson, f. 92, J. K. 19. — 2 not. Hugo Olsson, f. 94, J. K. 21.


Malmöhus län.


    Oxie och Skytts: 1 not. Allan Carlsten, f. 94, J. K. 19. — 2 not. Carl Bååth, f. 94, J. K. 20.
    Torna och Bara: 1 not. Herman Baagøe, f. 95, J. K. 19. — 2 not. Arthur Ramfors, f. 95, J. K. 21.
    Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads: 1 not. Arvid Östberg, f. 95, J. K. 18. — 2 not. Hugo Backman, f. 97, J. K. 19.
    Färs härad: 1 not. Nils Bäärnheim, f 94, J. K. 19. — 2 not. Vilhelm Hederström, f. 96, J. K. 18.
    Frosta och Eslövs: bitr. domare Birger Lundberg, f. 90, J. K. 16. — 1 not. Ernst Gregor Braune, f. 93, J. K. 17. — 2 not. Torsten Burrau, f. 98, J. K. 21.
    Rönnebergs, Onsjö och Harjagers: 1 not. Karl Adolf Torsten Ryde, f. 95, J. K. 17. — 2 not. Nils Yngve Gustaf Malmqvist, f. 96, J. K. 21.
    Luggude: t. f. domh. Ebbe Hernlund (t. o. m. 31/12), f. 91, J. K. 14. — 1 not. Rudolf Pommer, f. 93, J. K. 17. — 2 not. Tage Lundquist, f. 98, J. K. 20.