C. G. BJÖRLING: Grunddragen av äkta makars rättsförhållanden enligt nya giftermålsbalken. Lund 1920. Gleerupska universitetsbokhandeln. 29 s. Kr. 1: 50.

 

    Detta arbete, som utgör särtryck ur ett av förf. under år 1920 utgivet häfte, innefattande rättelser och tillägg till förf:s lärobok i civilrätt för nybörjare, fjärde upplagan, ger i en systematiskt ordnad uppställning en överblick över allt det väsentligaste i de delar av den nya giftermålsbalken med tillhörande författningar, som innefatta det nytillkomna i 1920 års lagstiftning på området.
    Arbetet sönderfaller i två huvudavdelningar, av vilka den första behandlar de personliga rättsförhållandena och den andra de ekonomiska. I den sistnämnda avhandlas under särskilda rubriker frågorna om makars egendom och giftorätt, om egendomens förvaltning, om årsuppgörelser makarna emellan, om makarnas skulder, om boskillnad, om förhållandena efter hemskillnad, om förhållandena efter skilsmässa eller återgång och om förhållandena efter makes död.
    Man måste erkänna den skicklighet, med vilken förf. förmått inom en sammanträngd ram giva en klar och lättfattlig överblick över det vidsträckta lagstiftningsområde, förf. haft att behandla, och som gör, att förf:s arbete för den, som utan att önska djupare intränga i de särskilda detaljfrågorna vill skaffa sig en inblick i vad den nya lagstiftningen innebär, blir en lätt tillgänglig och tillförlitlig källa till vetande.

P. von Seth.