318 NOTISER.    Den norska civilprocessreformen. Enligt lag 14 aug. 1918 skall Norges nya rättegångsordning träda i kraft d. 1 jan. 1923. Vissa farhågor hava hysts för att ett uppskov med ikraftträdandet skulle nödvändiggöras av kostnadshänsyn. Nu har emellertid stortinget d. 15 juli 1921 med anledning av prop. nr 99 »om vedtagelse av en plan for lagmansretternes organisasjon under den nye rettergangsmåte for tvistemål m. v.» enhälligt beslutat, att från och med d. 1 jan. 1923 skola organiseras 7 lagmansrätter, en (Oslo) med 3 lagmän och 4 lagdomare samt övriga sex med 1 lagman och 2 lagdomare i varje (se Innst. S. XXII D. 1921). Reformen kommer alltså att träda i kraft å förut bestämd tid. Sv. J. T. skall återkomma till frågan i ett senare häfte.

 

    Friherre R. A. Wrede blev på sin 70-årsdag d. 16 juli 1921 bl. a. hyllad genom en av Juridiska föreningen i Finland utgiven Festskrift. Den ståtliga volymen, 298 sidor i stor oktav, inledes med en hälsning på tyska språket från Adolf Wach, varpå följer en posthum uppsats av Francis Hagerup om International domstolsorganisation, en avhandling av Julius Lassen, Nogle Bemærkninger om Definitioner i Retsliteraturen, fem bidrag av svenska professorer, nämligen J. C. W. Thyrén, C. A. Reuterskiöld, E. Kallenberg, Nils Stjernberg och Thore Engströmer, en komparativ rättsstudie av prof. F. K. Neubecker i Heidelberg, Das Wesen der Firma, nio svenskspråkiga bidrag av de finländska författarna Julius Grotenfelt, Jul. Serlachius, Wilhelm Chydenius, O. Hj. Granfelt, K. A. Moring, Ernst Estlander, A. W. Gadolin, Alexander Frey och Alarik Hernberg, samt ett bidrag på finskt tungomål.
    Festskriften, som är tryckt på synnerligen gott papper, prydes med ett vällyckat porträtt av jubilaren. Betingar i bokhandeln ett pris av 10 kr. Prenumeranter å Sv. J. T. kunna vid rekvisition direkt från Juridiska Föreningens Förlagsexpedition, Regeringsgatan 2, Helsingfors, erhålla skriften portofritt sig tillsänd till ett nedsatt pris av 6 kr. mot beloppets insändande i svenskt mynt (check eller sedlar). Rekvisitionsblankett finnes fogad vid detta häfte.

 

    Nytt Juridiskt Arkiv, Avd. I, 1874—1906, som länge varit utgånget ur bokhandeln och antikvariskt betingat synnerligen höga pris, har nu av Norstedt & Söners förlag utgivits i en ny upplaga, omfattande själva referaten och årsregistren tillika med register till årg. 1874—1889. Den nya upplagan erhålles efter rekvisition direkt hos förlaget till ett pris av 400 kr. för oinbundet exemplar och 450 kr. i prydligt linneband. I övrigt hänvisas till anmälan här ovan sid. 299 av f. d. riksbibliotekarien E. W. Dahlgren.
    Förlaget har haft vänligheten till Juristföreningen i Stockholm skänka ett komplett, inbundet exemplar, vilket alltså kommer att förenas med Tore Alméns boksamling. Det kommer att förevisas för intresserade å föreningens sammanträden under hösten och finnes däremellan till påseende å Sv. J. T:s redaktion, Rosenbad 2.

 

    Dödsfall. D. 30 juli 1921 avled i Ronneby häradshövdingen Albert Alexander Lilienberg. L., som var född i Kristianstad d. 12 juni 1833, blev student i Lund d. 28 febr. 1849 samt avlade hovrättsex. där d. 11 dec. 1851. Efter tjänstgöring under Skånska hovrätten samt Svea hovrätt blev L. d. 30 sept. 1861 fiskal och d. 5 jan. 1864 assessor i sistnämnda hovrätt. L. utnämndes d. 11 jan. 1870 till revisionssekreterare och d. 8 maj 1874 till häradshövding i Medelstads domsaga. Under sin krafts dagar anlitades L. flitigt för allmänna värv; bl. a. tillhörde han riksdagen åren 1885—1893 och var fr. o. m. 1888v. ordf. i lagutskottet.

NOTISER. 319    D. 15 sept. 1921 avled i Kalix f. häradshövdingen Oskar Fredrik Appelberg. Född i Norrtälje d. 19 nov. 1838, blev A. student i Uppsala d. 17 maj 1858 och avlade hovrättsex. därstädes d. 26 jan. 1863. Efter tjänstgöring såsom lantdomare under Svea hovrätt utnämndes A. d. 26 jan. 1876 till häradshövding i Kalix domsaga.
    D. 20 sept. 1921 avled i Stockholm advokaten Karl Hugo Leonard Blom. B. var född i Mariefred d. 2 febr. 1866, och blev student i Uppsala 1887 och avlade hovrättsex. d. 14 dec. 1893. B. var under åren 1904—1912 fattigsakförare i Södra distriktet i Stockholm och blev uppbördsinspektor i Stockholm 1912. B., vilken var ledamot av Sveriges advokatsamfund, verkade såsom advokat i Stockholm från 1898.
    D. 22 sept. 1921 avled i Stockholm friherre Carl Fredrik Miles Fleetwood. F. var född i Piteå d. 1 sept. 1852, avlade mogenhetsex. i Växiö d. 19 maj 1871, blev student i Uppsala d. 18 sept. s. å. samt avlade d. 30 maj 1877 jur. utr. kand. ex. därstädes. Efter tingstjänstgöring under Svea hovrätt utnämndes F. d. 1 okt. 1879 till v. häradshövding. F. tjänstgjorde därefter såsom t. f. domhavande under Svea hovrätt och såsom notarie, fiskal och adjungerad ledamot i Göta hovrätt, där han blev fiskal d. 30 dec. 1887. D. 18 dec. 1891 utnämndes han till häradshövding i Västra Värends domsaga och d. 31 dec. 1903 till häradshövding i Södra Roslags domsaga, från vilket sistnämnda ämbete han erhöll avsked med utgången av augusti 1921. F., som från d. 10 dec. 1897 några år tillhörde Lagbyrån, var även ledamot av 1901 års obligationsrättskommitté (köplagen).