Strafflagsreformer just nu. Arbetet med totalreform av gällande strafflag rönte givetvis stort avbräck i de av kriget hemsökta länderna. Den genom kriget frammanade brottsligheten har emellertid tilltvungit sig lagstiftarens allvarliga och omedelbara uppmärksamhet, och med de tid efter annan under de senaste åren tillkomna, ej sällan på sinsemellan ganska svårförenliga grundsatser uppbyggda specialstadganden i straffrättsliga ämnen har behovet blivit trängande att genom en sammanhängande ny lag bringa överensstämmelse och reda i rättstillståndet. I Tyskland söker man också

38 STRAFFLAGSREFORMER JUST NU.nu påskynda den totala straffrättsreform, som alltsedan tillkomsten av det första strafflagsförslaget (1909) stått på dagordningen. Meningen säges vara att snarast få publicerat ett nytt förslag, väl då i nära överensstämmelse med det, som av strafflagskommissionen strax före kriget utarbetades, men aldrig offentliggjordes. Det slutliga genomförandet av reformen anser man sig dock vara nödgad uppskjuta i avvaktan på straffprocessens omdaning.
    Att någon lösning av den långvariga frågan om ny strafflag för Österrike icke under nuvarande förhållanden är att snart vänta, synes tydligt nog. Sedan 1919 arbetar i Italien en kommission på därvarande strafflags omdaning. I Polen framlade professor E. von Krzymuski år 1918 ett förslag till en ny strafflags allmänna del.
    I Schweiz har det kvartssekellånga revisionsarbetet år 1918 åter frambragt ett förslag till förbundsstrafflag, det sjätte i ordningen (förut 1893—94, 1896, 1903, 1908, 1916.) Efter tolvåriga förberedelser har kantonen Basel-Stadt år 1919 vidtagit en ganska vittgripande ändring i sin strafflag, omfattande bland allt annat: i den allmänna delen ändringar i bötesstraffet (höjt maximum; hänsyn till den skyldiges "wirtschaftliche Lage") samt i den speciella delen för den som å sig själv fördriver foster nedsättning i straffet från årslångt tukthus såsom minimum till tre månaders fängelse. Ett från socialdemokratiskt håll väckt förslag om straffrihet under vissa villkor för fosterfördrivning blev, synnerligen på grund av initiativ från läkarhåll, omsider avslaget.
    Danmark väntar på sitt tredje strafflagsförslag (Goos 1912; Torp 1917), som med det snaraste lär komma till synes.


A. M.