NOTISER. 413    Trustlovgivning. I Norge blev der i februar 1916 opnævnt en kommission til at behandle spörsmaalet om motarbeidelse av trustdannelser og karteller. Denne kommission har nylig avgit en utförlig indstilling med forslag til lov om kontrol med sammenslutninger og monopolbedrifter m. v. Efter forslaget skal der oprettes et offentlig kontrolraad, indföres anmeldelsespligt og registrering og utfærdiges forbud mot visse forretningsmetoder. Som bilag til indstillingen fölger en utförlig oversigt over fremmede lover og lovforslag og en avhandling av professor Aarum om ökonomiske sammenslutninger med monopolistisk tendens.

E. A.

 

    Kyrkomötesutredningen. Justitieministern har d. 31 aug. 1921 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Nils Waldemar Lundblad att fr. o. m. d. 11 sept. såsom sekreterare biträda landshövdingen Johan Widén vid fullgörandet av honom lämnat uppdrag att verkställa utredning av vissa kyrkomötet rörande frågor. (Se Sv. J. T. 1921 s. 238.)

 

    Sportelsystemets avskaffande. K. M:t har d. 13 okt. 1921 förordnat vice häradshövdingen Björn Zetterstrand att såsom sakkunnig biträda inom justitiedepartementet vid den fortsatta behandlingen av frågan om avskaffande av sportelsystemet såsom avlöningsform för domare och därmed sammanhängande spörsmål. (Se Sv. J. T. 1920 s. 377).

 

    Skogslagstiftningen. Sedan domänstyrelsen d. 6 juni 1921 avgivit utlåtande över skogslagstiftningskommitténs förslag till ny lagstiftning angående vård av enskildes skogar m. m., har K. M:t d. 4 nov. 1921 förordnat revisionssekreteraren Yngve Wisén att biträda inom jordbruksdepartementet vid ärendets fortsatta behandling. Lagförslag väntas dock icke kunna föreläggas riksdagen förrän 1923.

 

    Väglagstiftningen. Sedan infordrade utlåtanden nu inkommit över 1920 års vägsakkunniges förslag till lag om allmänna vägar på landet, har K. M:td. 4 nov. 1921 förordnat hovrättsrådet Willand Aschan att biträda inom kommunikationsdepartementet vid ärendets fortsatta behandling. Lagförslag väntas komma att föreläggas 1922 års riksdag.

 

    Föreningen Sveriges häradshövdingar höll d. 8 okt. 1921 ordinarie årsmöte under ordförandeskap av f. d. häradshövdingen H. Rohtlieb, därvid ett 30-tal föreningsmedlemmar närvoro.
    Föreningen beslöt att genom styrelsen göra vederbörliga framställningar om, att K. K. d. 18 okt. 1898 och d. 7 nov. 1919 om tillfälliga ändringar av § 3 i K. F. d. 7 dec. 1883 ang. expeditionslösen måtte förklaras skola äga tillämpning tills vidare intill d. 1 jan. 1923; att föreskrift måtte meddelas, varigenom posttjänsteman ålägges att beträffande tjänsteförsändelse, som införts
    av domhavande förd brevbok och för befordran mottagits av postverket, genom stämpling eller anteckning göra anmärkning i brevboken; och att bestämmelse meddelas i syfte att kostnad för kungörelse i ortstidning, som av domhavande utfärdas, må, då kostnaden skall gäldas av statsmedel, omedelbart utbetalas av statsverket enligt av domhavanden verificerad räkning från vederbörande tidning.
    Vid mötet hölls vidare föredrag av häradshövding C. E. Arhusiander om de viktigare nyheterna i den nya konkurslagstiftningen.

414 NOTISER.    Slutligen förekom överläggning med anledning av det utav tillkallade sakkunnige inom justitiedepartementet avgivna betänkande rörande frågan om avskaffande av sportelsystemet såsom avlöningsform för domare m. m.