I redaktionen för Svensk Juristtidning har den förändring inträtt att professor B. Ekeberg övertagit uppdraget såsom ansvarig utgivare efter statsrådet K. Schlyter. Såsom redaktionssekreterare fungerar hovrättsassessorn E. Lind.

 

    Professor Otto von Gierke i Berlin, en bland Tysklands främste rättslärde, avled därstädes d. 10 okt. 1921 i en ålder av över 80 år. Hans mest betydande arbeten voro Das deutsche Genossenschaftsrecht, Deutsches Privatrecht samt hans från germanistisk synpunkt skrivna kritik av det första förslaget till B. G. B.

 

    Dödsfall. D. 18 okt. 1921 avled i Karlskrona borgmästaren därstädes Johan Otto Holmdahl. H. var född i Karlskrona d. 22 okt. 1860, avlade mogenhetsex. där d. 7 juni 1879, hovrättsex. i Lund d. 30 maj 1883. Efter tjänstgöring under Skånska hovrätten utnämndes H. 1866 till v. häradshövding. Han blev stadsfogde i Karlskrona 1890, rådman där 1891 samt borgmästare 1906. Mycket anlitad i allmänna värv var H. bl. a. ledamot av riksdagens andra kammare 1912—1918.

 

    Ny justitieminister I den andra Brantingska ministären, som utnämndes d. 13 okt. 1921, har såsom justitieminister återinträtt häradshövdingen Assar Emanuel Åkerman. Se Sv. J. T. 1920 s. 247.

 

    Utrikesdepartementet. K. M:t har d. 26 sept. 1921 till ministerresident och chef för rättsavdelningen i utrikesdepartementet utnämnt revisionssekreteraren A. E. Rodhe.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 13 okt. 1921 till revisionssekreterare utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Gustaf Styrbjörn Dahlqvist.

 

    Processkommissionen. K. M:t har d. 4 nov. 1921 till ledamot i processkommissionen fr. o. m. d. 8 i samma månad förordnat vattenrättsdomaren, revisionssekreteraren Johannes Natanael Gärde.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 21 okt. 1921 till assessor i Svea hovrätt förordnat e. o. notarien Bo Gustaf Hjalmar Hammarskjöld;
    d. 28 okt. 1921 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorn därstädes Johan Fredrik Axel Afzelius.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 21 okt. 1921 till vice häradshövding vid Svea hovrätt förordnat e. o. notarien Arne Helgo Söderberg.

 

    Förslag till häradshövdingämbete. På förslag till lediga häradshövdingämbetet i Medelsta härads domsaga har Hovrätten över Skåne och Blekinge d. 26 sept. 1921 uppsatt vice häradshövdingarna Sven Bellinder, Carl Fredrik Söderström och August Herman Wickström i nu nämnd ordning. Bellinder har d. 12 nov. 1921 återkallat sin ansökan.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 13 okt. 1921 till borgmästare i Lidköping utnämnt förste rådmannen därstädes Gustaf Leonard Grath.

 

    Polisassessor i Stockholm. K. M:t har d. 28 okt. 1921 till polisassessor i Stockholm utnämnt t. f. förste stadsfiskalen därstädes Johan Birger Yngve Lundberg.

 

    Uppsala universitet. Till docent i processrätt vid Uppsala universitet har förordnats jur. dr H. E. Berglund.

 

    Lediga notarieplatser i domsagorna. I följande domsagor hava lediga notarieplatser anmälts hos redaktionen.
    Västmanlands norra: andre notarieplatsen att genast tillträdas. Adr. häradsh. C. Nordenström, Västerås.

NOTISER. 415    Hedemora: andre notarieplatsen att tillträdas d. 1 febr. 1922, event. tidigare. Adr. domhavanden, Hedemora.
    Mellersta Roslags: andre notarieplatsen att tillträdas d. 1 jan. 1922. Fri bostad med värme, lyse och städning. Adr. häradsh. Ernst Löfgren, Norrtälje.
    Åse, Viste, Barne och Laske: andre notarieplatsen att tillträdas i jan. 1922. Adr. häradsh. C. Arhusiander, Vara.
    Västmanlands västra: förste notarieplatsen att tillträdas d. 1 jan. 1922. Fri bostad i tingshuset. Tingskompetens ej erforderlig. Adr. häradsh. Olof Wallin, Köping.
    Nora: andre notarieplatsen att genast tillträdas. Adr. häradsh. Carl Berglund, Nora.
    Sunnervikens: andre notarieplatsen att tillträdas i början av år 1922. Adr. häradsh. Ivar Koch, Uddevalla.