Sveriges rikes lag föreligger nu i sin fyrtioandra upplaga, upptagande stadganden, som utkommit från trycket till d. 1 jan. 1921. Utgivare är som vanligt presidenten Hj. Westring och förläggare P. A. Norstedt & Söner.
    Främst bland de under fjolåret tillkomna nya lagarna är att anteckna den nya giftermålsbalken med en mängd följdförfattningar. Till dessa höra lag om barn i äktenskap och den i samband med ifrågavarande nya lagstiftning om arbetade förordningen om urarvagörelse m. m. Vattenlagen har nu fått sin avslutning genom upptagande däri av bestämmelser om farled, om torrläggning av mark genom dikning, vattenavledning eller invallning samt om kloakledningar. Bland övriga nya författningar må antecknas ny domsagostadga, ny lag om medling i arbetstvister, lag med vissa bestämmelser om registrering av elektriska anläggningar samt om rätt till elektrisk kraft och förordning om uppskattning av mark i och för framdeles skeende taxering till jordvärde- eller jordräntestegringsskatt.
    Lagboken tillhandahålles i likhet med de senaste åren i en dyrbarare och en något enklare utstyrsel såväl vad band som papper beträffar.
    Den förra kostar inb. med skinnrygg 40 kr., den senare i klotband 32 kr.

 

    J. O:s framställningar till K. M:t. Enligt J. O:s till 1921 års riksdag avgivna ämbetsberättelse har justitieombudsmannen Nils Lilienberg under år
    1920 bl. a. gjort följande framställningar till K. M:t, nämligen d. 28 april ang. ändring av § 4 mom. 1 i kungl. förordningen, d. 14 dec. 1917 ang. indrivning och redovisning av böter; d. 5 juni ang. ändring av 15 § i lagen d. 30 maj 1919 om begränsning av tiden för idkande av handel och viss annan rörelse; d. 15 mars ang. ändring av kungl. kungörelsen d. 23 dec. 1915 ang. fångförteckningar och rapporter från fängelserna och tvångsarbetsanstalterna; d. 16 april ang. förtydligande av bestämmelserna i fjärde avdelningen av kungl. stadgan d. 20 juni 1918 med vissa föreskrifter ang. domsagornas förvaltning; d. 23 april ang. gemensamt tingsställe för Östra Värends domsaga ävensom utfärdande av tidsenliga lagbestämmelser ang. tingshusbyggnad m. m.; d. 17 aug. ang. förvaltningen av Södertörns domsaga; d. 11 dec. ang. ändring av 39 § i kungl. förordningen d. 19 nov. 1914 ang. stämpelavgiften m. m.; samt d. 18 dec. ang. fråga om förmyndarkammarens i Stockholm förvaltning om omyndigas och frånvarandes medel.

 

    Belåning av i lagerhus inlagd spannmål. Jämlikt K. M:ts bemyndigande har chefen för justitiedepartementet d. 4 jan. 1921 tillkallat hovrättsrådet Rudolf Eklund att såsom sakkunnig biträda inom nämnda departement vid behandling av frågan om lagstiftning för åstadkommande av ett tillfredsställande ordnande av frågan om belåning av i lagerhus inlagd spannmål.

 

    Prisockerlagstiftning. Chefen för justitiedepartementet har d. 28 jan. 1921 jämlikt K. M:ts bemyndigande tillkallat militieombudsmannen, hovrättsrådet G. Lindstedt och professorn Folke P:son Wetter att biträda inom justitiedepartementet vid undersökning av lämpligheten av en lagstiftning rörande prisocker samt vid uppgörande av de lagförslag, vartill nämnda undersökning kan föranleda. Till de sakkunnigas sekreterare har d. 1 febr. 1921 förordnats fil. lic., jur. kand. Gunnar Vilhelm Sjögren.