Insamlingen för de österrikiska juristbarnen. De genom Sv. J. T:s red. till förmån för österrikiska domarbarn insamlade medlen (se årg. 1920 s. 376) hava enligt meddelande från Wien befunnits i österrikiskt mynt motsvara 620,000 Kronen. Angående medlens överlämnande se Deutschösterreichische Richterzeitung 1921 nr 1 s. 2.

 

    Dödsfall. D. 3 jan. 1920 avled i Mörby rådmannen i Sala Klas Johan Henrik Radman Bergenstråhle. B., som var född i Simtuna, Västm. 1., d. 9 sept. 1852, avlade mogenhetsex. d. 23 maj 1873, fil. kand. ex. d. 29 maj 1877 och jur. utr. kand. ex. d. 15 mars 1886. B. utnämndes d. 13 april 1892 till rådman och magistratssekreterare i Sala.
    Advokaten Sven Düring har i jan. 1920 avlidit i Göteborg. D. var född i Osby, Krist. 1., d. 11 febr. 1858, avlade mogenhetsex. d. 9 juni 1881 och hovrättsex. d. 28 maj 1886. D. som d. 19 dec. 1890 utnämndes till vice häradshövding, har sedan 1905 varit verksam som advokat i Göteborg, där han innehade egen advokatbyrå.
    Advokaten Knut Haij, född d. 21 jan. 1866 i Vassända-Naglum, Älvsb. l., har i jan. 1920 avlidit. H., som avlade mogenhetsex. d. 8 juni 1885 och hovrättsex. d. 29 maj 1889, var sedan 1895 advokat i Vänersborg.

 

    Norges höiesterett. Justitiarius (presidenten) i Norges höiesterett K. Thinn har efter uppnådd 70 års ålder beviljats avsked d. 19 dec. 1920. Till hans efterträdare har utnämnts höiesterettsassessor Herman Scheel, f. 1859, cand.jur. 1881, dr jur. 1892, byrettsassessor och tidvis t. f. professor åren 1889—1898, höiesterettsassessor, statsråd och chef för justitiedepartementet 1910—1912. Justitiarius Scheel har utgivit en utförlig framställning av »Egtefællers formuesforhold» (1892) och föreläsningar över »Den norske tingsret» (1912). Han har deltagit i förberedelsen av den nya civilprocesslagstiftningen och varit ordförande i en kommitté för utarbetande av ny vattenlag.

 

    Chefsposterna i Danmarks nya domstolsorganisation hava besatts på följande sätt. Præsidenter: i Højesteret Dr. juris R. S. Gram, i Østre Landsret M. T. W. Winther, i Vestre Landsret B. S. Friis, i Søndre Landsret C. A.Ricard, i Sø- og Handelsretten i København J. H. Koch och i Københavns Byret J. From. Rigsadvokat: V. Topsøe-Jensen. Chef for Statspolitiet: V. H. Mensen. Chef for Justitsministeriets 4:e Ekspeditionskontor (ärenden angående rättegångsväsendet m. m.): L. N. Hvidt. Formand for Retsplejeudvalget (Retsplejelovens § 1023): Præsident Gram. Formand for Retsraadet (Retsplejelovens § 1023 sista stycket): Højesteretssagfører C. B. Henriques. Formand for Sagførerraadet (Retsplejelovens § 140): Højesteretssagfører C. I. O. Liebe.

 

    Finlands högsta domstol. Finlands president har d. 23 dec. 1920 till justitieråd utnämnt häradshövdingen i Närpes domsaga, f. d. hovrättsrådet E.

NOTISER. 51    Justitierådet Stenbäck är född i Vasa 1865 och har under sin ämbetsmannaverksamhet varit fästad vid Vasa hovrätt, tills han 1920 utnämndes till häradshövding. Justitierådet Sarva är född i, Kiikka 1877 och tjänstgjorde efter erhållen vice häradshövdingtitel vid högsta domstolen, tills han för ett par år sedan kallades till medlem av lagberedningen.