UR SVENSKA TIDSKRIFTER.
    Nytt juridiskt arkiv 1920 avd. II hft 1: A. Afzelius, Lagstiftning ang. vissa slag av illojal konkurrens (s. 1—52); A. Lindman, Den nya flottningslagstiftningen (s. 53—176).
    Statsvetenskaplig tidskrift 1920 hft 5: Nils Stjernberg, Om de nutida rättsliga garantierna för medborgarfrihet och rättssäkerhet. En studie i allmän statslära I (s. 397—418); Halvar G. F. Sundberg, Kammare och regeringsrätt. Något om omfattningen och innebörden av kammares befogenhet pröva riksdagsmans behörighet (s. 433—447); Israel Myrberg, Några spörsmål rörande Konungens amnestirätt enligt svensk statsrätt (s. 448—455); Robert Malmgren, Genmäle till föregående uppsats (s. 456458). 1921 hft 1: Nils Stjernberg, Om de nutida rättsliga garantierna för medborgarfrihet och rättssäkerhet. En studie i allmän statslära II (s. 3—26); Otto Grönlund, Till frågan om referendum (s. 32—47).
    Svenska stadsförbundets tidskrift 1921 hft 1: Vägkommissionens automobilskatteförslag (s. 1 —10); Gösta Bagge, Den kommunala finanspolitiken under depressionen (s. 11—19); Henning Karlson, Några aktuella spörsmål beträffande städerna och deras tjänstemän (s. 20—24); Stadsplane- och byggnadsväsen i administrativ praxis (s. 25—31).
    Tidskrift för den svenska pensionsförsäkringen 1920 hft 10: F - k, Den italienska invaliditets- och ålderdomsförsäkringen (s. 196—199). 1921 hft 1—2: T. A-f., Nytt förslag till folkpensionering i Norge (s. 5—9); S-s, Ändringar i den danska olycksfallsförsäkringslagen (s. 34—36).
    Försäkringsföreningens tidskrift 1920 hft 4: Albert Ehrenzweig, Nogle almindelige Bemærkninger vedrørande Lovgivning om Forsikringsavtaler (s. 349—371).
    Nordisk försäkringstidskrift 1921 hft 1: Harald Westergaard, Verdenskrigens Indflydelse paa Forsikringsvæsenet (s. 4—14); Sven Palme, Nordiskt samarbete. Några påpekanden (s. 15—19); P. G. Laurin, Den svenska försäkringslagens huvudbestämmelser rörande livförsäkring (s. 20—41); H. M. J. Relander, Nya beräkningsgrunder inom livförsäkringen i Finland (s. 42—57); Jens Hjorth, Den norske folkepension (s. 58—71); Axel Rinman, Sjöförsäkringen i Norden (s. 72—78).
    Sociala meddelanden 1921 hft 1—2: Det internationella statistiska samarbetet (s. 3—5); Fylleriförseelserna och deras orsaker under tredje kvartalet 1920 (s. 14—22); Meddelanden från socialattachéerna. Från Tyskland: Socialiseringen av byggnadsarbetet (s. 39); Bostadsransoneringen och andra åtgärder mot bostadsbristen (s. 115—124); Strejkrätten vid samhällsviktiga företag (s. 124—125). Från England: Lagstiftningen mot oskälig prisstegring (s. 40—42); Den nya engelska lagen om arbetslöshetsförsäkring (s. 42—47); Kolgruvestrejken i oktober 1920 (s. 125—132).
    Svenska fattigvårdsförbundets tidskrift 1920 hft 2—4: E. Å., Den nya hälsovårdsstadgan (s. 38—41); Viktig ändring i fattigvårdslagen (s. 54); John Falk, Den nya fattigvårdslagen (s. 73—76); Det nordiska samarbetet på fattigvårdens och välgörenhetens område (s. 83—84).