Tore Alméns minnesfond. D. 14 mars 1922 tredje årsdagen av justitierådet Tore Alméns död, sammanträdde fondens styrelse under ordförandeskap av t. f. presidenten frih. E. Marks von Würtemberg. De för granskning av fondens förvaltning utsedda revisorerna hava avgivit följande revisionsberättelse, vilken enligt stadgarna för fonden skall publiceras i denna tidskrift (se Sv. J. T. 1920 s. 117):
    "Undertecknade av Sveriges Advokatsamfund och Stockolms Handelskammareutsedda att i egenskap av revisorer granska räkenskaperna för Tore Alméns minnesfond under år 1921 få härmed efter fullgjort uppdrag däröver avgiva följande berättelse.
    Räkenskaperna utvisa


Ingående balansräkning.Debet. Kredit.Jan. 1 Jan. 1Grundfondens konto Kr. 62,344:16. Obligationer Kr. 62,471:80Dispositionsfondens Å kapitalräkning inkonto » 1324: 84 nestående <u>» 1,196: 70Kr. 63,668: 50 Kr. 63,668: 50
Utgifter och inkomster.Debet. Kredit.Dec. 31 Dec. 31Omkostnader Kr. 102:50 Räntor Kr. 3,745:79Grundfonden gottgjord » 728:66Dispositionsfondengottgiord 2,914: 68Kr. 3,745: 79 Kr. 3,745: 79
Utgående balansräkning.Debet. Kredit.Dec. 31 Dec. 31Obligationer Kr. 62,471:80 Grundfondens konto Kr. 63,177:82Å kapitalräkning in- Dispositionsfondensnestående » 4,944:99 konto » 4,238:97Kr. 67,416: 79 Kr. 67,416: 79

216 NOTISER.    Grundfonden har ökats med utöver här angivna belopp kr. 728: 66, jämväl kr. 105:—, som influtit genom först under 1921 redovisade tecknade bidrag.
    Räkenskaperna äro förda med ordning och reda samt alla utgiftsposter vederbörligen verificerade.
    Fondens värdehandlingar äro på betryggande sätt förvarade
    Då den verkställda revisionen icke givit anledning till anmärkning, finna vi, att förvaltningen av fonden under år 1921 med tacksamhet bör godkännas.
    Stockholm den 11 mars 1922.

Gust. Åkerlindh.                                                                      C. Ludv. Hasselgren."