224 ÖVERSIKTER.RIKSDAGEN
har nedannämnda dagar år 1922 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 4 mars: väckt motion (II:89) om skrivelse till K. M:t rörande viss ändring i lagen ang. förbud mot införsel till riket av varor med oriktig ursprungsbeteckning (2 L. U. nr 6), avslagen;
    d. 13 mars: väckt motion (11:140) om ändringar i instruktionen för riksdagens justitieombudsman (1 L. U. nr 6), avslagen;
    väckt motion (II : 139) om förbud mot s. k. schäktning (1 L. U. nr 7), avslagen;
    d. 15 mars: väckta motioner (II : 65 och 66) om skrivelse till K. M:t ang. ändring i avseende å uppbörden av avgifterna för den allmänna pensionsförsäkringen m. m. (2 L. U. nr 7), avslagna;
    d. 18 mars: k. prop. nr 53 med förslag till dels förordning ang. uppbörd av avgifter för försäkringar i riksförsäkringsanstalten jämlikt lagenom försäkring för olycksfall i arbete, dels ock förordning om ändrad lydelse av §§ 4, 8 och 12 i förordningen d. 11 juni 1918 ang. en särskild för fiskare avsedd försäkring mot skada till följd av olycksfall (2 L. U. nr 8), bifallen med vissa ändringar;
    d. 22 mars: väckt motion (II : 144) om skrivelse till K. M:t ang. upphävande av strafflagen för krigsmakten (1 L. U. nr 8), skrivelse till K. M:t med hemställan om fullständig omarbetning av strafflagen för krigsmakten;
    d. 1 april: k. prop. nr 75 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 20 maj 1921 ang. förbud i vissa fall för bolag och ekonomisk förening att förvärva fast egendom (2 L. U. nr 9), bifallen;
    d. 5 april: väckt motion (II : 64) om skrivelse till K. M:t ang. möjliggörande av försäljning i vissa fall utav med kvarstad belagd lös egendom (1 L. U. nr 10), skrivelse till K. M:t;
    väckt motion (II : 131) med förslag till lag om folkomröstning ang. rusdrycksförbud (1 L. U. nr 11), riksdagen antog för sin del en lag i ämnet:
    k. prop. nr 175 ang. viss ändring i gällande bestämmelser om vågar (2 L. U. nr 10), bifallen;
    d. 7 april: k. prop. nr 13 med förslag till sjömanslag m. m., ävensom i anledning därav väckta motioner (1 L. U. nr 9 och 15), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 220 med förslag till lag om ändrad lydelse av 24 § i lagen d. 22 juni 1911 om ekonomiska föreningar (1 L. U. nr 12), bifallen;
    väckt motion (1 : 29) med förslag till ändringar i vissa delar av lagen om handelsbolag och enkla bolag (1 L. U. nr 13), skrivelse till K. M:t;
    k. prop. nr 173 med förslag till lag om ändrad lydelse av § 3 i lagen d. 21 maj 1920 om värnpliktiga vilka hysa samvetsbetänkligheter motvärnpliktstjänstgöring samt i anledning därav väckta motioner (I : 135 och II : 266), (2 L. U. nr 11), prop. bifallen;
    d. 22 april: k. prop nr 109 med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 9 § i lagen d. 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad (1 L. U.nr 14), bifallen;
    k. prop. nr 72 med förslag till lag om förlängning av vissa arrendeavtal samt i ämnet väckta motioner (I : 107 och II : 145), (2 L. U. nr 12), prop. och motioner avslagna;
    k. prop. nr 236 med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen d. 20 juni 1918 ang. åtgärder mot utbredning av könssjukdomar (2 L. U. nr 13), bifallen med viss ändring;
    d. 26 april: k. prop. nr 235 med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § i lagen d. 30 juni 1913 om behandling av alkoholister (2 L. U. nr 14), bifallen;
    väckt motion (I : 81) ang. en provisorisk lag om intagande av vissa alkoholister å anstalter, som omförmälas i 31 och 33 § av lagen om fattigvården (2 L. U. nr 15), skrivelse till K. M:t.