NYA LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR.
    1921. Nr 842. K. K. d. 31 dec. 1921 med vissa bestämmelser ang. handlingar i vattenmål.
    Nr 843. K. K. d. 31 dec. 1921 ang. ändrad lydelse i vissa delar av instruktionen för K. M:ts nedre justitierevision d. 23 sept. 1915.
    Nr 852. K. K. d. 31 dec. 1921 ang. ändrad lydelse av 1—7, 10, 12, 13 och 14 §§ i instruktionen för justitiekanslersämbet et d. 25 okt. 1918.
    Nr 868. K. instr. d. 31 dec. 1921 för fångvårdsstyrelsen och fångvårdsstaten.
    Nr 872. K. instr. d. 31 dec. 1921 för patent- och registreringsverket.
    Nr 876. K. F. d. 7 okt. 1921 ang. eldfarliga oljor.
    1922. Nr 45. K. K. d. 17 febr. 1922 ang. ändrad lydelse av 9, 13, 15 och 21 §§ i resereglementet d. 13 dec. 1907.
    Nr 46. Regeringsformen d. 6 juni 1809.
    Nr 47. Riksdagsordningen d. 22 juni 1866.
    Nr 48. Tryckfrihetsförordningen d. 16 juli 1812.
    Nr 56. Lag d. 24 febr. 1922 om ändrad lydelse av 5 § i lagen d. 19 juni 1919 huru avgöras skall, varest tidigare tillkommen allmän flottled skall jämlikt vattenlagen bibehållas.
    Nr 57. Lag d. 24 febr. 1922 om ändrad lydelse av andra stycket av slut

288 ÖVERSIKTER.bestämmelserna i lagen d. 19 juni 1917 ang. ändring i vissa delar av lagen d. 1 juli 1898 om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige.
    Nr 60. Lag d. 24 febr. 1922 om fortsatt tillämpning av lagen d. 28 febr. 1921 med vissa bestämmelser mot oskäliga pris.
    Nr 61. Lag d. 24 febr. 1922 ang. fortsatt tillämpning av lagen d. 28 febr. 1921 om förbud i vissa fall mot överlåtelse av fartyg eller andel däri, så ock mot förvärv av aktie i aktiebolag, som äger fartyg eller andel däri. (Jfr nr 62—63.)
    Nr 65. K. F. d. 24 febr. 1922 om ändrad lydelse av 4 § i förordningen d. 19 nov. 1920 om kommunal progressivskatt för åren 1921—1924.
    Nr 66. K. F. d. 24 febr. 1922 om rätt att vid taxering för inkomst åtnjuta avdrag för erlagd byggnadsskatt.
    Nr 82. Lag d. 10 mars 1922 om utsträckt rätt att från utmätning få undantagen viss egendom.
    Nr 83. Lag d. 10 mars 1922 om anstånd för visstfall med verkställighet av straff.
    Nr 84. K. F. d. 3 mars 1922 om särskilda ändringar i 3 § i de vid förordningen d. 28 okt. 1910 ang. bevillning av fast egendom samt av inkomstfogade särskilda anvisningar till ledning vid taxeringen att gällavid 1922 års taxering. (Jfr nr 85—87.)
    Nr 93. Lag d. 3 mars 1922 om fortsatt tillämpning av lagen d. 22 juni 1921 med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring.
    Nr 94. Lag d. 3 mars 1922 om jämkning i vissa fall av arrendator åliggande dagsverksskyldighet. (Jfr nr 95.)
    Nr 96. Lag d. 10 mars 1922 om ändrad lydelse av § 40 i förordningen om kommunalstyrelse i stad d. 21 mars 1862.
    Nr 97. Lag d. 10 mars 1922 om ändrad lydelse av § 22 i förordningen omkom munal styrelse i Stockholm d. 23 maj 1862.
    Nr 102. K. K. d. 17 mars 1922 ang. ändrad lydelse av § 16 i arbetsordningen d. 29 aug. 1919 för Svea hovrätt med krigshovrätten.
    Nr 103. K. K. d. 10 mars 1922 ang. gottgörelse åt synemän vid vissa syneförrättningar.
    Nr 133. Lag d. 7 april 1922 om förbud mot utsläppande av bagge å samfälld betesmark.
    Nr 150. Lag d. 13 april 1922 om fortsatt tillämpning av lagen d. 20 maj 1921 ang. förbud i vissa fall för bolag och ekonomisk förening att förvärva fast egendom.
    Nr 158. Lag d. 13 april 1922 om fortsatt tillämpning av lagen d. 20 juni 1913 ang. vård av enskildes skogar på Öland.
    Nr 175. K. F. d. 13 april 1922 om ändrad lydelse av 3 § i K. F. d. 6 nov. 1908 ang. en särskild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper.
    Nr 176. Lag d. 28 april 1922 om folkomröstning ang. rusdrycksförbud (jfr nr 177, 178, 192, 224).
    Nr 180. Lag d. 5 maj 1922 om ändrad lydelse av 1 kap. 9 § i lagen d. 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad.
    Nr 182. Lag d. 5 maj 1922 om ändrad lydelse av 24 § i lagen d. 22 juni 1911 om ekonomiska föreningar.
    Nr 190. K. Brev d. 28 april 1922 ang. ändrad lydelse av § 15 i den för Stockholms magistrat och rådhusrätt gällande stadga m. m.
    Nr 197. Lag d. 12 maj 1922 ang. rätt för Konungen att i vissa fall inställa tillämpningen av 10 § 2 st. i lagen för Sveriges riksbank m. m.
    Nr 210. K. F. d. 19 maj 1922 ang. beskattning av socker.
    Nr 214. Lag d. 2 juni 1922 om tiden för företagande av rannsakning med häktad.
    Nr 215. Lag d. 2 juni 1922 om ändrad lydelse av 93 § i lagen d. 12 aug. 1910 om aktiebolag.
    Nr 225. Lag d. 9 juni 1922 om ändrad lydelse av 2 kap. 11 § strafflagen.