UR SVENSKA TIDSKRIFTER.

    Nytt juridiskt arkiv 1921 avd. II hft 4: Översikt av de vid 1921 års riksdag behandlade ärenden, i vilka lagutskott meddelat utlåtande, ävensom redogörelse för vissa av andra utskott behandlade lagfrågor (s. 737—866); 1922 avd. II hft 1—2: Ändringar i strafflagen (s. 1 — 58); G. Grefberg, Ändringar i lagstiftningen om fastighetsbildning i stad (s. 59 —110); Nils Edling, Ändringar i utsökningsväsendet rörande fastigheter (s. 111 —164); Sven Lawski, Lagstiftning angående utmätningsed (s. 165—188); Y. Wisén, Lagstiftning omförvaltning av bysamfälligheter m. m. (s. 189—236); Ändringar i författningar angående rusdrycks- och sprithantering m. m. (s. 237—288).
    Svenska stadsförbundets tidskrift 1922 hft 2—4: Paul Hartmann, Den norska stadsstyrelsens omorganisation (s. 125—129); Halvar G. F. Sundberg, Städernas privilegier och § 114 regeringsformen (s. 130—145).
    Tidskrift för den svenska pensionsförsäkringen 1922 hft 3—6: L-dh, Den franska socialförsäkringsreformen II (s. 46—49); H-z, Förslag till socialförsäkring i Finland I (s. 61 — 66); F-ck, Den tyska socialförsäkringens omgestaltning genom världskriget (s. 67—70, 84—88); R-t, Den danska folkpensioneringen (s. 112—116).
    Nordisk försäkringstidskrift 1922 hft 3: Chr. Hansson, Amerikansk brandforsikring (s. 359—377); Dagfinn Dahl, Anm. av PER AUGDAHL: Ret og Retskrænkelse. Betragtninger over den nordiske Retsbruddslære (s. 475—476).
    Sociala meddelanden 1922 hft 5—9: Sjömanslagen (s. 373376); Fylleriförseelserna och deras orsaker under första kvartalet 1922 (s. 477—482); Arbetslagstiftningen i Schweiz (s. 491—493); Fylleriförseelserna och deras orsaker under andra kvartalet 1922 (s. 704—709); Socialstyrelsens utlåtande över nykterhetskommitténs betänkande (s. 710—753); Wilhelm Jansson, Tysk lagstiftning om hembiträden (s. 782—786).
    Svenska fattigvårdsförbundets tidskrift 1922 hft 3—4: N. Hellichius, Till frågan om den nya fattigvårdslagens verkningar med avseende å antalet fattigvårdstvister (s. 111—113); Lönnbrännares och langares behandling såsom lösdrivare (s. 113—115).
    Arbetarskyddet 1922 hft 4—8: H. von Schulzenh eim, Till frågan om ömsesidighet mellan Sverige, Norge och Danmark med avseende å ersättning för olycksfall i arbete (s. 144—148); Av 1922 års riksdag beslutade ändringar i olycksfallsförsäkringslagen (s. 185—189).
    Tiden 1922 hft 3—5: Vilhelm Lundstedt, Samhället och rättsordningen (s. 129—154); Ernst Alexander Ahlberg, Fosterfördrivningen och den nya moralen (s. 160—167).
    Svensk tidskrift 1922 hft 1—5: Åke Hammarskjöld, "Den nya byråkratin i Genève" (s. 107—116); August Johansson, Lagstiftningsteknik (s. 117—120); Birger Wedberg, Gustaf III och Högsta domstolen (s. 197—210); Junius, Hur Sverige regeras (s. 250—260).
    Det nya Sverige 1922 hft 1—8: Lage Staël von Holstein, Grundlag och näringsfrihet (s. 118—124); Nils Forsell, Det svenska häradet i historia och modern förvaltning (s. 312—319).