Folkomröstningen angående rusdrycksförbud. D. 10 nov. 1922 verkställdes inför chefen för justitiedepartementet slutlig sammanräkning av de vid folkomröstningen d. 27 aug. 1922 avgivna rösterna. Därvid befanns att för förbud röstat 889,132 personer, varav 401,992 män och 487,139 kvinnor, samt mot förbud 925,117 personer, varav 580,075 män och 345,042 kvinnor. Då hela antalet röstberättigade var 3,302,483 personer, av vilka 1,574,808 män och 1,727,675 kvinnor, hade följaktligen i omröstningen deltagit cirka 55 % av samtliga röstberättigade (av de röstberättigade männen cirka 62 % och av de röstberättigade kvinnorna cirka 49 %). Av de i omröstningen deltagande hade männen till 59 % och kvinnorna till 41 % röstat nej.

 

    Ørsteds minne hedras i Danmark. D. 14 okt. 1922 avtäcktes i Viborg ett minnesmärke över Anders Sandøe Ørsted, därvid tal höllos av Retspresident B. S. Friis och professorn Dr juris Frantz Dahl. På aftonen samma dag höll professor Dahl i Viborgs stifts juridiska förening ett föredrag om Ørsteds. betydelse.

 

    Dödsfall. D. 9 nov. 1922 avled i Stockholm advokaten Carl Glimstedt. G. var född i Stockholm år 1876, blev student 1895 och avlade i Uppsala jur.utr. kand. ex. 1901. Efter tingstjänstgöring under Göta hovrätt blev G. 1905 biträdande ombudsman i Svenska handelsbanken, där han 1910 utsågs till förste ombudsman. Nämnda befattning lämnade han 1921 för att inträda i E. Nathorst-Böös advokatfirma.
    Häradshövdingen Robert Emanuel Olson avled i Stockholm d. 28 nov. 1922. Född i Göteborg d. 15 jan. 1862, avlade O. mogenhetsex. därst. 1882, preliminärex. i Uppsala 1884 och hovrättsex. i Lund 1892. Efter tjänstgöring såsom lantdomare och adjungerad ledamot i Göta hovrätt utnämndes O. år 1911 till häradshövding i Aspelands och Handbörds domsaga.

 

    Till justitieminister i Finland har d. 14 nov. 1922 utnämnts vice häradshövdingen Ernst Otto Åkesson. Född 1872, avlade Å. rättsex. 1893. Efter tingstjänstgöring samt tjänstgöring i hovrätt och magistrat i Viborg blev Å. 1906 justitierådman i nämnda stad. Å. var landsförvisad åren 1903—1905 och var tillsammans med övriga ledamöter i Viborgs hovrätt, där Å. 1908—1912 tjänstgjort som adjungerad ledamot, häktad i Petrograd 1913—1914. A. är praktiserande jurist samt medlem av lantdagen.

 

    Hofrat Dr Carl Coulon, Sv. J. T:s österrikiska medarbetare, har utnämnts till ledamot av Oberster Gerichtshof i Wien.

 

    Universitetet i Lund. Till docent i civilrätt vid Lunds universitet har d. 7 juni 1922 utnämnts jur. dr Ragnar Sven David Bergendal.

 

    Försvarsdepartementet. K. M:t har d. 30 nov. 1922 förordnat dels till statssekreterare i försvarsdepartementet expeditionschefen därst. Knut Emil Södermall, dels till expeditionschef byråchefen för lagärenden i finansdepartementet Karl Samuel Levinson.

 

    Finansdepartementet. Till byråchef för lagärenden i finansdepartementet har K. M:t d. 30 nov. 1922 förordnat t. f. byråchefen jur. dr Carl Ulf Wilhelm Kuylenstierna.