NOTISER. 75    Lagförslag till 1922 års riksdag. Enligt vad red. inhämtat, förberedas inom de olika departementen bl. a. följande lagförslag att föreläggas årets riksdag. Årets betydelsefullaste lagfråga blir det inom kommunikationsdepartementet överarbetade förslaget till lag om allmänna vägar på landet. Inom samma departement förberedes ny lagstiftning om lufttrafik och om brandväsendet. Inom socialdepartementet har utarbetats förslag till lag om ändringi vissa delar av lagen d. 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete, två särskilda förslag till lagar om ändring i vissa delar av kommunalförfattningarna (det ena avseende införande i dessa lagar av den nya sammanräkningsmetoden och det andra bl. a. upphävande av den successiva förnyelsen vid vissa kommunala val), lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen d. 20 juni 1918 ang. åtgärder mot utbredning av könssjukdomar samt lag om ändrad lydelse av 1 § i lagen d. 30 juni 1913 om behandling av alkoholister. Finansdepartementet förbereder förslag till sparbankslag, till ny automobilskattelagstiftning samt till vissa ändringar i rusdryckslagstiftningen (upphävande av försändningsförbudet, begränsning av bolagens antal m. m.) ävensom lagförslag om förlängning av 1921 års provisoriska lagstiftning om åtgärder mot lönnbränning m. m.
    Från justitiedepartementet torde bl. a. följande lagförslag vara att förvänta: förslag till sjömanslag; lag om anstånd för visst fall med verkställighet av straff (en första nådeansökning skulle för vissa fall medföra uppskov medverkställigheten av ådömt straff); lag om tiden för företagande av rannsakning med häktad (avser förkortande av häktningstiden); lag om forum i brottmål (avser att i möjligaste mån inskränka förpassning av häktade vid sammanträffande av brott, begångna inom olika domstolars domvärjo); lag om ändrad lydelse av 26 kap. 4 § byggningabalken (tingshusbyggnad); lag om rätt till släktnamn; lag om utsträckt rätt att vid utmätning få undantaga viss egendom; lag ang. kvinnas tillträde till statstjänst; lag om ändrad lydelse av 8 kap. 3 § rättegångsbalken (hovrätt för Norrland); lag om svensk medborgarrätt; ny lagstiftning ang. rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område (ensittarlagen); lagar om förlängning av vissa kristidslagar, ävensom förslag till grundlagsändring för införande av öppen omröstning i riksdagen.

 

    Lagberedningen. Enligt lagberedningens till K. M:t avgivna arbetsredogörelse för år 1921 har beredningen, sedan densamma med en d. 30 sept. 1921 dagtecknad skrivelse till K. M:t avlämnat avd. I av beredningens förslag till revision av ärvdabalken, innehållande förslag till ny förmynderskapslagstiftning och därmed sammanhängande författningar, för fortsättande av det åt beredningen anförtrodda uppdraget att företaga en revision av ärvdabalken i dess helhet, övergått till behandling närmast av den legala arvsrätten, och har beredningen under tiden från d. 1 okt. ägnat sig åt förberedande undersökningar av och överläggningar rörande de viktiga frågor, som på detta område kräva en lösning. Härvid hava frågorna om arvsrättens begränsning till vissa närmare släktled samt om efterlevande makes ställning i arvsrättsligt hänseende särskilt varit föremål för beredningens uppmärksamhet. Fr. o. m. d. 1 nov. har professor B. Ekeberg efter erhållet avsked från statsrådsämbetet återinträtt i tjänstgöring såsom ledamot i beredningen.