144 NOTISER.    Juridiska Föreningens i Finland årsmöte ägde rum d. 18 dec. 1922. Därvid höll rådman B. Carlsson ett föredrag över ämnet: Rätt och plikt. Ur föreningens donationsfonder tilldelades professor K. A. Moring det s. k. Falckenska priset för sitt arbete: "Finlands skiftesrätt" och ett annat pris tillerkändes jur. dr A. Hernberg för dennes verk: "Rättshandbok." — Föreningens tidigare styrelse återvaldes; ordförande är alltså presidenten dr J.Grotenfelt; ordinarie ledamöter av styrelsen: professorerna J. W. Chydenius, O. Hj. Granfelt och K. A. Moring ävensom jur. kand. L. Wasastjerna samt suppleanter: förvaltningsrådet L. Kihlman och direktör A. Söderholm. Såsom huvudrektör för föreningens tidskrift kvarstår professor K. A. Moring.

 

    Tore Alméns minnesfond. D. 14 mars 1923, fjärde årsdagen av justitierådet Tore Alméns död, sammanträdde fondens styrelse under ordförandeskap av t. f. presidenten frih. E. Marks von Würtemberg. De för granskning av fondens förvaltning utsedda revisorerna hava avgivit följande revisionsberättelse, vilken enligt stadgarna för fonden skall publiceras i denna tidskrift (se Sv. J. T.1920 s. 117):
    "Undertecknade av Sveriges Advokatsamfund och Stockholms Handelskammare utsedda att i egenskap av revisorer granska räkenskaperna för Tore Alméns Minnesfond under år 1922 få härmed efter fullgjort uppdrag däröver avgiva följande berättelse.
    Räkenskaperna utvisa
Ingående balansräkning.Debet. Kredit.Jan. 1 Jan. 1Grundfondens konto Kr. 63,177:82 Obligationer Kr. 62,471: 80Dispositionsfondens Å kapitalräkning inkonto <u>» 4,238: 97</u> nestående <u>» 4,944: 99</u>Kr. 67,416: 79 Kr. 67,416: 79
Utgifter och inkomster.Debet. Kredit.Dec. 31 Dec. 31Omkostnader Kr. 49: 42 Räntor Kr. 3,833: 27Grundfonden gottgjord » 756: 77Dispositionsfondengottgjord <u>» 3,027: 08</u>Kr. 3,833:27 Kr. 3,833:27
Utgående balansräkning.Debet. Kredit.Dec. 31 Dec. 31Obligationer Kr. 64,426: 80 Grundfondens konto Kr. 64,234:59Å kapitalräkning inne- Dispositionsfondensstående <u>» 7,073: 84</u> konto <u>» 7,266:05</u>Kr. 71,500: 64 Kr. 71,500: 64
    Grundfonden har ökats med utöver här angivna belopp kr. 756: 77 jämväl kr. 300:—, som influtit i tecknade bidrag, vilka redovisats först under år 1922.

 

NOTISER. 145    Räkenskaperna äro förda med ordning och reda samt alla utgiftsposter vederbörligen verificerade.
    Fondens värdehandlingar äro på betryggande sätt förvarade.
    Då den verkställda revisionen icke givit anledning till anmärkning, finna vi, att förvaltningen av fonden under år 1922 med tacksamhet bör godkännas.
    Stockholm den 15 februari 1923.
Gust. Åkerlindh.

C. Ludv. Hasselgren.»