Straffelovsrevision i Norge. Den væsentlig av riksadvokat Getz forberedte straffelov av 22 mai 1902 trådte i kraft 1 januar 1905. Allerede i 1913 optok justisdepartementet tanken om at underkaste loven en begrænset revision og indhentet i dette öiemed uttalelser fra straffedommerne og påtalemyndigheten. Der indkom en række, tildels vidtgående ændringsforslag, og sådanne er også fremkommet fra andet hold, bl. a. fra kvindeorganisationer. Således er der foreslått ændringer i tilregnelighetsreglerne, særlig om berusedes strafferetslige ansvar, og i forbindelse dermed ændringer i bestemmelserne om sikkerhetsforanstaltninger overfor nedsat tilregnelige og farlige tilregnelige forbrydere. I lovens specielle del er der foreslått forenkling av de sterkt specialiserte kapitler om legemsfornærmelser, formuesforbrydelser og sedelighetsforbrydelser, skjærpelse av straffen for voldtækt og for sedelighetsforbrydelser mot barn og unge mennesker, indskrænkninger i adgangen til at före sandhetsbevis i saker om ærekrænkelser m. v., likesom det er anfört at loven i teknisk henseende ikke er så nöiaktig avfattet som önskelig kunde være. Departementet fandt det påkrævet at la forslagene behandle av en sakkyndig og alsidig sammensatt komite. Bevilgning blev gitt i 1920. Men först 5 mai 1922 blev komiteen opnævnt. Dens arbeide begyndte sidste höst med sedelighetskapitlet. Om dette vil der bli avgitt særskilt indstilling.
    Komiteens formand er professor dr. Jon Skeie. Forövrig består den av tre jurister, en psykiatriker, to kvinder (begge læger), en lensmand och en gårdbruker. Sekretær er byråchef dr Per Augdahl.

E. A.

 

    Svenska Kriminalistföreningen sammanträdde till ordinarie årsmöte d. 25 nov. 1922, varvid till ledamöter av styrelsen omvaldes presidenten Hj. Westring, professor Nils Stjernberg, överdirektör V. Almquist, presidenten B. Hasselrot, professor O. Kinberg, byråchefen G. H. von Koch, advokaten Georg Stjernstedt och landshövding J. Widén. I stället för advokaten Eliel Löfgren, som undanbett sig återval, invaldes borgmästare Jakob Pettersson i styrelsen.
    Inom styrelsen har sedermera presidenten Westring omvalts till ordförande, professor Stjernberg till vice ordförande och advokat Stjernstedt till sekreterare och skattmästare.
    Vid extra sammanträde d. 19 febr. 1923 diskuterades förslaget till lag om internering av farliga återfallsförbrytare, med inledningsföredrag av professor Johan C. W. Thyrén, och förslaget till lag om tvångsuppfostran åt unga förbrytare m. m., med inledningsföredrag av överdirektör V. Almquist.

 

    Sveriges Advokatsamfund har d. 24 maj 1922 hållit årsmöte i Stockholm. Mötet, som besöktes av ett 80-tal medlemmar, öppnades av samfundets ordförande, advokaten Forssner. Till ledamöter i styrelsen omvaldes herrar Tom Forssner, ordf., Erik Leman, v. ordf., Gösta Huselius, Oskar Heden-

 

Svensk Juristtidning 1923. 10 

 

146 NOTISER.skog, Bernt E. Drakenberg, Otto L. Fürstenberg och John Lodén samt till suppleanter i styrelsen herrar John Tjerneld, friherre G. Stjernstedt, Henrik Almstrand, Sven Themptander, Otto Lagerström, Carl Livijn, A. Hemming-Sjöberg och Emil Henriques, varjämte till styrelsesuppleant nyvaldes advokaten Anders Nordström. Till revisorer utsågos herrar L. Levy och G. Lindgren.
    Av styrelsens berättelse framgick att antalet ledamöter i samfundet vid 1921 års utgång uppgick till 293.
    Vid sammanträdet höll advokaten Ernst Treffenberg föredrag över ämnet "Rätten att besitta jord enligt jordkommissionens betänkande". Därefter följde diskussion rörande "Advokatens sanningsplikt", vilket ämne inleddes med ett föredrag av advokaten A. Hemming-Sjöberg.