Göteborgs Juristklubb har under år 1922 haft fem sammanträden, varvid föredrag hållits av häradshövding Carl Arhusiander över ämnet "De nyaste nyheterna i nya konkurslagen", av direktör Th. Wijkander över ämnet "Några ord om utkastet till lag om försäkringsavtal", av docenten Sidney Alrutz över ämnet "Några ord om vittnespsykologien och dess praktiska konsekvenser", av advokaten Henrik Almstrand över ämnet "Om ordningen för sakkunniges medverkan i rättegången", samt av ledamoten i lagberedningen hovrättsrådet Arthur Lindhagen över ämnet "Reformer inom förmynderskapsrätten".
    För tiden till ordinarie sammanträdet i november 1923 utsågos till styrelse: assessorn Ivan Nyborg, ordf., advokaten Axel Forssman, v. ordf., magistratssekreteraren Jarl Holmqvist, kassaförv., advokaten Knut Arning, sekr., e. o. hovrättsnotarien C. G. Björck, bibliotekarie, samt advokaten Gunnar Lewerth, klubbmästare. Klubbens medlemsantal vid slutet av året var 162.

 

    Nordvästra Skånes Juristförening sammanträdde i Hälsingborg d. 21 jan. 1922, varvid föredrag hölls av häradshövdingen Carl Arhusiander över ämnet "De viktigaste nyheterna i den nya konkurslagen".
    Föreningen, som bildades d. 9 sept. 1912 under namnet "Hälsingborgs juristförening" och d. 7 juni 1919 ändrade namnet till "Nordvästra Skånes Juristförening", firade d. 4 nov. 1922 sitt tioårsjubileum i Hälsingborg. Vid detta sammanträde höll borgmästaren A. Munck af Rosenschöld från Landskronaföredrag över ämnet "Rättegångskostnader". Till styrelse omvaldes borgmästaren J. Bååth, ordf., v. häradshövding C. Wester, v. ordf., advokaten E. Starfelt, sekr., rådman Th. Sjövall, skattm., alla i Hälsingborg, samt revisionssekreteraren H. Warmark i Landskrona. Sammanträdet avslutades med ett spex.

 

    Jönköpings Juridiska Förening sammanträdde d. 10 mars 1922, där vidden förutvarande styrelsen omvaldes (se Sv. J. T. 1916 sid. 107) och föredrag hölls av t. f. fiskalen Nils Pettersson om konkursgrunderna enligt nya konkurslagen.

 

    Juridiska föreningen i Upsala. Vid sammanträden under år 1922 hava följande föredrag hållits: d. 24 febr. av professor C. A. Reuterskiöld över ämnet"Arbetslöshetsproblemet från rättslig synpunkt", d. 7 april av professor Th. Engströmer över ämnet "Några aktuella frågor rörande förundersökning i brottmål", d. 28 april av jur. kand. Gunnar Palme över ämnet "Om arbetet på enlag om försäkringsavtal", d. 18 okt. av advokaten A. Hemming-Sjöberg över ämnet "Advokatens sanningsplikt", d. 17 nov. av häradshövdingen Nils Edling över ämnet "Några drag ur den österrikiska civilprocessen" samt d. 1 dec. av borgmästaren Carl Lindhagen över ämnet "Jordfrågor, särskilt med hänsyn till de aktuella jordspörsmålen".
    Föreningens styrelse och ämbetsmän äro vid 1923 års ingång följande: professor Th. Engströmer, ordf., docenten Åke Holmbäck, v. ordf., jur. kand. Karl

 

148 NOTISER.Olivecrona, sekr., jur. kand. H. Henschen, v. sekr., fil. kand. T. Orton, föreståndare för kollegieverksamheten, jur. stud. E. Ljung, bibliotekarie, jur. stud. B. Grapengiesser, v. bibliotekarie, häradshövdingen A. Olivecrona, föreståndare för platsförmedlingsbyrån, samt jur. stud. B. Kugelberg, klubbmästare.