152 NOTISER.    Lediga notarieplatser i domsagorna.1 I följande domsagor hava lediga notarieplatser anmälts hos redaktionen:
    Ångermanlands västra: andre notarieplatsen ledig fr. o. m. d. 1 juli 1923. Adr. häradsh. Axel Nyrén, Sollefteå.
    Östra Göinge: andre notarieplatsen ledig fr. o. m. d. 1 juni 1923. Adr. häradsh. V. Hydén, Kristianstad.
    Jämtlands norra: andre notarieplatsen ledig att genast tillträdas. Adr. häradsh. frih. E. K. Leijonhufvud, Östersund.
    Bollnäs: andre notarieplatsen ledig att genast tillträdas. Fri bostad med eldning. Adr. häradsh. Gustaf Gröning, Bollnäs.

 

RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1923 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 10 febr.: 1 L. U:s utlåtande nr 1 i anledning av verkställd granskning av militieombudsmannens ämbetsförvaltning; lades till handlingarna, ingen anmärkning;
    1 L. U:s utlåtande nr 2 i anledning av verkställd granskning av justitieombudsmannens ämbetsförvaltning; lades till handlingarna, ingen anmärkning;
    k. prop. nr 5 med förslag till lag om ändrad utbildningstid för värnpliktiga av 1923 års klass m. m. (2 L. U. nr 1), bifallen;
    väckt motion (II:147) ang. minskning av de värnpliktigas utbildningstid (2 L. U. nr 2), avslagen;
    k. prop. nr 4 med förslag till lag om befrielse för vissa marinen tilldelade värnpliktiga från viss tjänstgöringsskyldighet (2 L. U. nr 3), prop. bifallen med viss jämkning;
    d. 17 febr.: väckt motion (II:45) ang. vissa ändringar i lagen om barn utom äktenskap (1. L. U. nr 3), avslagen;
    väckt motion (I:6) om ändring av 2 § i lagen ang. verkställighet i vissa fall. av straff, ådömt genom icke laga kraft ägande utslag (1 L. U. nr 4), avslagen;
    väckt motion (II:15) om skrivelse till K. M:t ang. beredande av bättre möjlighet att framtvinga fullgörande av viss underhållsskyldighet (1 L. U. nr 5), avslagen;
    d. 21 febr.: väckt motion (II:14) om upphävande av den i 53 § av lagen om fattigvården stadgade skyldighet att göra skriftlig anmaning (2 L. U.nr 4), avslagen;
    väckt motion (II : 3) om skrivelse till K. M:t ang. upphävande av gällande bestämmelse om självskrivenhet för kyrkoherden eller den hans ämbete förestår att vara ordförande i barnavårdsnämnd (2 L. U. nr 5), avslagen;
    d. 3 mars: väckt motion (II : 144) om skrivelse till K. M:t ang. upphävande eller omarbetande av 18 kap. 13 § 2 mom. strafflagen (preventivlagen) (1 L. U. nr 7), skrivelse till K. M:t;
    d. 7 mars: dels k. prop. nr 31 med förslag till lag med vissa bestämmelser rörande hyra ävensom i ämnet väckta motioner dels ock väckt motion (II : 146) med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 17 juni 1921 (nr 309) med vissa ändrade bestämmelser mot oskälig hyresstegring m. m. (1 L. U. nr 6, 8 och 9), prop. bifallen med vissa ändringar, förenämnda motionavslagen;
    d. 14 mars: k. prop. nr 64 med förslag till lag om fortsatt tillämpning avlagen d. 31 maj 1918 innefattande särskilda bestämmelser ang. rätten till inmutning inom vissa län (1 L. U. nr 10), bifallen;

 

1 Den, som mellan häftenas publicering önskar vinna kännedom om nyanmälda lediga notarieplatser, erhåller mot insändande till red. av dubbelt postporto omgående meddelande härom.