Högsta domstolens arbetsbalans. Antalet av de hos Högsta domstolen balanserade mål vid utgången av varje år från och med år 1915 framgår av följande tabell:

balanserade19151916191719181919192019211922
revisionsmål16971325949668580500437401
besvärsmål921624366363409237248197
summa2618194913151031989773685598

 

    Vid början av påskferierna 1923 fanns å revisionssekreterarnas rotlar intet oföredraget mål, som inkommit tidigare än 1921. Av de sistnämnda år inkomna målen kvarstodo då oföredragna endast 15 revisionsmål och 12 besvärsmål.

 

    Borgmästarämbetena i småstäderna. Sedan docenten Nils Herlitz avgivit en av honom på K. M:ts uppdrag verkställd utredning angående vissa spörsmål rörande städernas domstolsväsen, i vilken utredning Herlitz bl. a. ifrågasatt lagbestämmelser i syfte att vissa städer skulle kunna jämväl mot sitt bestridande förläggas under landsrätt, har K. M:t d. 23 mars 1923 med stöd av 1 § andra stycket i lagen d. 14 mars 1921 om val av borgmästare i stad m. m. bestämt, att med återbesättande av borgmästarbefattningarna i Trosa, Nora och Skellefteå skall tillsvidare anstå i avbidan på slutligt besluts meddelande rörande de åtgärder, som kunna föranledas av den av Herlitz verkställda utredningen och de däröver avgiva yttrandena. Emellertid kommer K. M:t att föred. 1 juli 1924 taga under förnyat övervägande frågan om återbesättandet av ifrågavarande befattningar.

 

    Juridiska föreningen i Lund sammanträdde d. 13 april 1923, därvid förekom föredrag av docenten R. Bergendal över ämnet "Några obligationsrättsliga spörsmål angående växelkursernas fluktueringar". Ordföranden, akademikamreraren N. Hintze avsade sig ordförandeposten, men uppsköts frågan om val av ny ordförande. Till vice ordförande valdes e. o. notarien E. Uddenberg, till sekreterare fil. kand. Y. Kristensson, till kassör fil. kand. Å. Wiberg och till klubbmästare jur. stud. E. Westling.

 

1 Belgiska utrikesdepartementet hänvisar vidare till ett arbete av Roland et Wouters: Guide pratique de l'officier de l'état civil en Belgique, 7 uppl.