Föreningen Sveriges häradshövdingar sammanträdde till ordinarie möte i Svenska läkarsällskapets hus i Stockholm d. 6 okt. 1923 under ordförandeskap av f. d. häradshövdingen H. Rohtlieb.
    I den av styrelsen till mötet avgivna berättelsen över dess förvaltning av föreningens angelägenheter redogjordes bl. a. för utgången av styrelsens efter uppdrag av förra årsmötet hos K. M:t gjorda hemställan om upphävande av vissa bestämmelser i 24 § domsagostadgan, nämligen bestämmelsen i första stycket av nämnda paragraf om att biträde skall under sex rättegångsdagar eller tre allmänna tingssammanträden hava handlagt mål och ärenden som avses i 1 § av lagen d. 7 maj 1918, innan förordnande får meddelas för biträdet att hålla allmänt tingssammanträde, samt bestämmelsen i andra stycket av samma paragraf om tjänstgöring i hovrätt såsom förutsättning för att få hålla mera än tre allmänna tingssammanträden. Enligt föreningen tillhandakommet utdrag ur statsrådsprotokollet d. 23 mars 1923 hade chefen för justitiedepartementet vid ärendets föredragning inför K. M:t anfört, att bestämmelserna i 24 § i domsagostadgan utgjorde ett led i strävandena att skärpa kompetenskraven på häradshövdingarnas vikarier samt inskränka häradshövdingarnas ledighet från det mera kvalificerade domsagoarbetet, särskilt förrättandet av de allmänna tingssammanträdena; alt på grund av den med kristidsförhållandena sammanhängande biträdesbristen det varit nödvändigt att uppskjuta ikraftträdandet av berörda bestämmelser; samt att, då dessa varit

 

418 NOTISER.föremål för riksdagens prövning i samband med beviljandet av anslag till bestridande av kostnader för domsagornas förvaltning, ändring i samma bestämmelser icke borde göras utan riksdagens hörande, varemot K. M:t torde vara oförhindrad att med någon kortare tid förlänga det uppskov med bestämmelsernas ikraftträdande, varom stadgande meddelats i 48 §. Då vissa olägenheter skulle bliva förenade med ett rent avslag å föreningens framställning, i vad anginge första stycket av § 24, i det man icke överallt i tillräcklig tid torde hava vidtagit nödiga åtgärder med hänsyn till bestämmelsernas ikraftträdande d. 1 juli 1923, och då, beträffande andra stycket av § 24, anstånd med ikraftträdandet av där intagna bestämmelser vore motiverat därav, att faran för biträdesbrist i domsagorna ännu icke kunde anses vara helt hävd, hemställde departementschefen om utfärdande av kungörelse av det innehåll KK 23 mars 1923 (nr 42) visar och varigenom föreningens framställning allenast i så måtto bifallits, att vad i 48 § femte stycket i domsagostadgan är föreskrivet angående undantag från tillämpningen av 24 § första och andra styckena i samma stadga skall äga fortsatt giltighet beträffande första stycket intill utgången av år 1923 och beträffande andra stycket intill utgången av juni månad 1924.
    Efter överläggning beslöt föreningen, emot ett framställt avslagsyrkande, att uppdraga åt styrelsen att göra en förnyad framställning i ärendet hos K. M:t. (Jfr nedan s. 421, Svea hovrätts cirkulär.)
    Övriga överläggningsämnen voro: 1:o) det av tillkallade sakkunniga d. 28 febr. 1923 avgivna förslaget till lönereglering för befattningshavare i domsagorna; 2:o) fråga om fortsatt tillämpning av nu gällande lösenbestämmelser för expeditioner från häradsrätt och domhavande å landet; 3:0) beräkning av ersättning för rättegångskostnader och ersättning till biträde åt häktad och till biträde vid fri rättegång. I punkten 2:o beslöts framställning till K. M:t. Tillika uppdrogs åt styrelsen att göra förnyad underdånig framställning, att K. M:t täcktes, oberoende av frågan om ny lönereglering för häradshövdingarna, till 1924 års riksdag avlåta proposition om höjning av pensionsunderlaget för häradshövding.
    Sedan styrelsens ordförande, hr Rohtlieb, undanbett sig återval, utsågos till ledamöter av styrelsen: från Svea hovrätts område hrr Olivecrona, Hedborg och Wetterling; från Göta hovrätts hrr af Ekenstam och Arhusiander och från Skånska hovrättens hr Håkanson, samt till dessas suppleanter hrr Löfgren, Uggla, N. Edling; Cederschiöld, Munck af Rosenschöld; Petrén. Till revisorer valdes hrr Eksandh och Ridderstad med hrr Wihlborg och Ringenson som suppleanter. Till föreningens hedersledamot valdes den avgående ordföranden hr Rohtlieb. Inom styrelsen har sedermera häradshövding Olivecrona utsetts till dess ordförande.
    I mötet deltogo 54 medlemmar av föreningen.