Lagberedningen. Enligt lagberedningens till K. M:t avgivna arbetsredogörelse för år 1923 har det under 1922 utarbetade utkastet till lagtext rörande åtskilliga ämnen, som falla inom området för den legala arvsrätten, under 1923 varit föremål för ytterligare bearbetning, varjämte beredningen påbörjat utarbetandet av motiv till lagförslaget.

    Processkommissionen har i sin d. 31 dec. 1923 till K. M:t avgivna årsberättelse lämnat följande redogörelse för kommissionens arbete.
    Kommissionen har under året varit sysselsatt med uppsättande av det motiverade principbetänkande kommissionen har att avgiva. I en inledning till det blivande betänkandet har lämnats en redogörelse för äldre reformer och reformförslag, en framställning av de viktigaste bristerna i vårt nuvarande rättegångsväsen samt ett angivande av vissa allmänna riktlinjer för reformen. Avdelningen om domstolsförfattningen är till större delen uppsatt. Den inledes med en översikt av domstolsförfattningen i främmande länder samt behandlar vidare ämnet i följande kapitel: 1. Allmänna grunder för domstolsförfattningen, 2. Om lagmansrätterna, 3. Om hovrätterna, 4. Om högsta domstolen, 5. Om domare, deras behörighetsvillkor och tillsättande, 6. Om tid och ort för domstolarnas sammanträden, 7. Om offentlighet och ordning vid domstolarna, 8. Om domstols kansli, i). Om domstols protokoll, 10. Om åklagare- och polismyndigheter och 11. Om rättegångsombud och offentliga sakförare (advokater). Av den avdelning, som skall behandla straffprocessen, ha utarbetats dels en inledning innehållande de allmännaste grunderna för rättegången i brottmål dels ock följande kapitel: 1. Om åtal såsom villkor för rättegång och om rätten till åtal, 2. Om den misstänkte eller tilltalade och hans försvar, 3. Om förberedande undersökning, 4. Om häktning, anhållande och reseförbud, 5. Om beslag och 6. Om husrannsakan. Av denna avdelning återstå således ännu frågorna om själva förhandlingen vid underrätten, bevisningen och rättsmedlen, beträffande vilka emellertid före-

NOTISER. 157ligga utkast till grunder. Härförutom hava uppställts dels vissa grunder för rikets indelning i domsagor, hovrättsområden och statsåklagardistrikt, dels ock en beräkning av den personal, som skall erfordras för en ny organisation, och av kostnaderna för en sådan organisation jämförda med de nuvarande kostnaderna. Större delen av dessa sålunda utarbetade delar av det blivande betänkandet hava genomgåtts vid sammanträden med kommissionens sakkunniga i november månad.
    Härutöver liar kommissionen under året avgivit åtskilliga utlåtanden i anledning av kungl. remisser, varjämte i årsberättelsen lämnats uppgift å under året företagna utländska studieresor.
    Se vidare notisen om "Andra huvudtiteln" (s. 154).