Vid Juridiska Föreningens i Finland årsmöte återvaldes till ordförande för 1924 presidenten dr J. Grotenfelt. Till ordinarie ledamöter i styrelsen utsågos prof. dr J. W. Chydenius, justitierådet dr O. Hj. Granfelt, prof. dr K. H. Moring och advokaten jur. kand. L. Wasastjerna samt till suppleanter förvaltningsrådet L. Kihhnan och advokaten jur. kand. G. Norrmén.

    Östersunds juristklubb bildades å ett talrikt besökt möte i Östersundd. 8 mars 1924. Enligt de antagna stadgandena har klubben till ändamål att bereda inom Jämtland och Härjedalen boende eller därstädes vistande jurister tillfälle till behandling av juridiska spörsmål och sällskaplig samvaro. Till styrelse valdes häradshövdingen frih. Erik Leijonhufvud, ordf. landssekreteraren .1. Eurenius, v. ordf., och advokaten Erik Selander, sekr., samt till suppleanter för dem borgmästaren Alb. Olsén och v. häradshövding Karl Ekberg. Styrelsen utsåg samtidigt rådmannen Ivan Wikström till kassaförvaltareoch advokaten Gösta Heilborn till klubbmästare.

    H. Munch-Petersen: Den danske Retspleje är f. n. under utgivning i en ny, omarbetad upplaga. Av avbetet hava hittills utkommit del 1, Indledning og Retsplejens almindelige Del; del 2, Søgsmaal i borgerlige Sager, ochdel 3, Tvangsfuldbyrdelse og foreløbige Retsmidler. Verket är, särskilt med hänsyn till däri ofta förekommande dryftande av processreformfrågor de lege ferenda, av stort intresse även för svenska läsare.

    Juridiska Föreningens i Finland tidskrift kan enligt till red. ingånget meddelande erhållas komplett (1865—1923) jämte register (1894—1909) hoshovrättsrådinnan Montin, V. Strandgatan 17, Åbo. Jämväl Naumanns Juridisk Tidskrift finnes komplett (1864—1888) jämte register för åren 1864—1886.

    Carl Palm †. I följd av en olyckshändelse, som väckte allmänt deltagande, avled i Göteborg d. 21 dec. 1923 en av stadens mest kände advokater, vice häradshövdingen Carl Palm. Född d. 9 juli 1864, student före fyllda 17 år, jur. utr.kand. 1889, vice häradsh. 1892, tjänstgjorde Palm någon tid å Settervalls advokatbyrå i Stockholm och inträdde år 1893 i Friman & Carlanders advokatbyrå i Göteborg. Vid dess dåvarande innehavares, vice häradsh. Knut Frimans, frånfälle 1899 blev Palm advokatbyråns ene innehavare. Ledamot av Sveriges advokatsamfund från 1893 var han åren 1917—21 ordf. i samfundets Göteborgsavdelning och under en följd av år ordf. även i Göteborgs juristklubb.
    Såsom advokat ägnade Palm, som redan under studieåren biträtt sin fader, major Ferd. Palm, vid avsyning av vattenavledningar och sjösänkningar, ett särskilt intresse åt vattenmål. Då K. M:t och kronan under senare delen av 1890-talet gjorde anspråk på äganderätt till Trollhätte strömmar med däri liggande öar, förde Palm enskilda rättsägares talan, varefter hans insikter i vattenrättsförhållandena vid Göta älv togos i anspråk även för andra bemärkta rättegångar. Känd och uppskattad som bolagsjurist gjorde han våra skatte-

160 NOTISER.lagar till föremål för ingående undersökningar och förde även viktiga rättegångar rörande patenträttigheter.
    Det var en gagnande, av rättsinne, arbetsamhet och grundliga insikter utmärkt advokatverksamhet, som bröts vid Carl Palms död. Alltid saklig och hovsam, till hela läggningen en gentleman, lät han aldrig sitt levande intresseför arbetsuppgifterna undanskymma det krav på samvetsgrannhet och humanitet, som advokatverksamheten ställer på sina rätta utövare, lika litet som han lät den ofta tryckande arbetsbördan rubba sin själs jämvikt och måtta. Hans minne förtjänar att inför detta forum hedras. —é.