RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1924 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 5 april: väckt motion (II:11) om upphävande av legostadgan (ALU 11). I skrivelse till K. M:t anhöll riksdagen, att K. M:t snarast måtte, efter utredning i vissa av utskottet angivna hänseenden, för riksdagen framlägga de förslag, syftande till upphävande av legostadgan, vartill utredningen kunde giva anledning;
    d. 10 april: väckt motion (II:167) om ändrad lydelse av 32 § sjömanslagen (FLU 17), avslagen;
    väckt motion (II:69) med förslag till lag om polisväsendet i riket (FLU 18). Riksdagen anhöll i skrivelse till K. M:t, att K. M:t ville ägna frågan om omorganisation av rikets polisväsen förnyat övervägande och fortsatt utredning, därvid jämväl torde undersökas, huruvida en allmän polisförfattning för rikets städer och därmed jämförliga orter så ock andra partiella reformer på ifrågavarande område lämpligen kunde genomföras i avvaktan på en slutlig lösning av polisreformen i dess helhet;
    k. prop. nr 122 med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § i lagen d. 26 maj 1909 om tjänstgöring i k. m:ts lagråd (FLU 19), bifallen;
    k. prop. nr 175 med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 stycket av slutbestämmelserna i lagen d. 19 juni 1917 ang. ändring i vissa delar av lagen d. 1 juli 1898 om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige (FLU 20), bifallen;
    väckt motion (II:274) med förslag till lag om ändrad lydelse av 17 och 18 §§ i lagen d. 13 juli 1887 ang. handelsregister, firma och prokura (FLU 21), avslagen;
    k. prop. nr 208 med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 § i lagen d. 13 juli 1887 ang. handelsregister, firma och prokura (FLU 22), bifallen;
    k. prop. nr 104 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 6 § 8 mom. i lagen d. 9 dec. 1910 om kyrkofond (FLU 23), bifallen;
    väckt motion (II:195) om ändring av 22 § i lagen d. 12 aug. 1910 om aktiebolag (FLU 24), avslagen;
    väckt motion (II:279) om ändring av 10 § i lagen d. 10 mars 1923 med vissa bestämmelser rörande hyra m. m. (FLU 25), avslagen;
    k. prop. nr 123 med förslag till lag om ägo styckning inom vissa delar av Kopparbergs län m. m. (ALU 13), bifallen.