NOTISER. 315    Dödsfall. D. 14 maj 1924 avled borgmästaren Lars Kristian Brock. F. i Lund d. 21 maj 1863 avlade B. därst. mogenhetsex. 1882 och jur. utr. kand.-ex. 1886. Efter tingstjänstgöring under Göta hovrätt utnämndes B. år 1889 till vice häradshövding. År 1895 blev han borgmästare i Mariestad. B. var under åren 1903—1905 ledamot av riksdagens andra kammare och innehade flera allmänna uppdrag.
    D. 16 maj 1924 avled borgmästaren Karl Samuel Efraim Sjöstrand. F. i Forserum, Jönköpings l. d. 14 dec. 1864 avlade S. mogenhetsex. i Kristianstad 1884 samt hovrättsex. i Lund 1888. Efter tingstjänstgöring utnämndes S. 1891 till vice häradshövding. Han blev rådman i Borås 1894 och borgmästare därst. d. 25 april 1924.
    F. d. justitierådet Anders Reinhold Skarin avled d. 29 maj 1924. S. var född i Surteby, Älvsb. l. d. 20 maj 1839, blev student i Uppsala 1857 och avlade där hovrättsex. 1861. Han utnämndes till vice häradshövding 1865, assessor i Göta hovrätt 1873 och revisionssekreterare 1879. Till justitieråd utnämndes S. 1886 och erhöll avsked från detta ämbete 1906. Han var därefter tre år fullmäktig och ordförande i riksbanken. S. medverkade i flera kommittéutredningar. Han utgav tjuguen upplagor av den edition av Sveriges rikes lag, som numera utgives av presidenten Hj. Westring. Åren 1895—1901 fortsatte S. utgivandet av Lilienbergs Svensk lagsamling.

 

    Danmarks nye Justitsminister Karl Kristian Vilhelm Steincke, som d. 23. April 1924 udnævntes til Justitsminister i Ministeriet Stauning, er födt d. 25. August 1880 i Viskinde i Sjælland, blev Student 1899 og cand. jur. 1906. Fra 1907 til 1921 var S. ansat ved Frederiksberg Kommunalforvaltning, hvor han avancerede fra Assistent til Ekspeditionssekretær og Fattiginspektör og i 1917 til Kontorchef for Fattigvæsenet. I 1921 udnævntes S. til Præsident for Invalideforsikringsretten. — I 1918 valgtes S. til Medlem af Landstinget som Repræsentant for det socialdemokratiske Parti. — S. har siden 1911 været Redaktör af Sognera adstidende; han har desuden skrevet adskillige juridiske og socialpolitiske Værker, af hvilke særlig kan nævnes "Haandbog i Forsörgelsesvæsen", som er en af Praktikere meget benyttet Haandbog, og "Fremtidens Forsörgelsesvæsen".

Fh.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har d. 6 juni 1924 till kansliråd i K. M:ts kansli utnämnt t. f. kanslirådet i justitiedepartementet Carl-Gustaf Bruno.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    d. 16 maj 1924 till revisionssekreterare utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Carl Willand Aschan, under förklaring tillika, att utnämningen icke skall verka rubbning i Aschan meddelat förordnande att t. v. uppehålla statssekreterarbefattningen i kommunikationsdepartementet;
    d. 23 maj 1924 till revisionssekreterare med egen rotel förordnat vice häradshövdingen Sigurd Odéen.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 23 maj 1924 till häradshövdingar utnämnt i Nora domsaga vice häradshövdingen Björn Ragnar Zelterstrand och i Ångermanlands mellersta domsaga vice häradshövdingen Per Hansson;
    s. d. förordnat, att biträdande domare skola tillsvidare under nedan angivna tider vara anställda i följande domsagor: under hela budgetåret 1924—1925 i Sollentuna och Färentuna härads, Södertörns, Oppunda och Villåttinge härads, Ovansiljans, Jämtlands norra, Västerbottens norra, Tveta, Vista och Mo härads, Östra Värends, Askims, Västra- och Östra Hisings samt Sävedals härads, Västra Göinge härads och Rönnebergs, Onsjö och Harjagers härads domsagor; under senare halvåret 1924 i Bollnäs domsaga, under tiden 1 sept.—31 dec. 1924 i Hallands läns södra domsaga samt under förra halvåret 1925 i Falu och Sunnerbo härads domsagor.

 

    Vattendomstolarna. K. M:t har d. 30 maj 1924 på ansökning entledigat vice häradshövdingen Erik Björkman fr. o. m. d. 1 juli 1924 från honom meddelat förordnande såsom vattenrättssekreterare vid Söderbygdens vattendomstol.