LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar avgivit utlåtande rörande följande till detsamma remitterade lagförslag:
mars 19. Förslag till lag om återköpsrätt i vissa fall till fast egendom m. fl. därav föranledda lagförslag. Föredragande: revisionssekreteraren E. Geijer.
mars 20. Förslag till lag om ändrad lydelse av 14 § i lagen d. 13 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring. Föredragande: länsassessorn F.A. I. Lundevall.
mars 20. Förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 42 § i lagen d. 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad m. m. Föredragande: hovrättsrådet B. Wieselgren.
mars 20. Förslag till lagar om ändrad lydelse av dels lagen d. 13 juni 1887 ang. handelsregister, firma och prokura, dels 126 § i lagen d. 12 aug. 1910 om aktiebolag, dels 78 § i lagen d. 22 juni 1911 om ekonomiska föreningar och dels 251 § i lagen d. 25 maj1917 om försäkringsrörelse. Föredragande: hovrättsassessorn E. Bergendal.
mars 20. Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 23 okt. 1891 ang. väghållningsbesvärets utgörande på landet. Föredragande: t. f. statssekreteraren W. Aschan.
mars 20. Förslag till lag om ändrad lydelse av 183, 185, 186, 193 och 198 §§ utsökningslagen. Föredragande: vice häradshövdingen S. Luterkort.
mars 21. Förslag till lag om ändrad lydelse av 49, 50, 52 och 56 §§ i strafflagen för krigsmakten d. 23 okt. 1914. Föredragande: hovrättsassessorn E. Bergendal.
april 26. Förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. olovlig befattning med spritdrycker och vin, till lag ang. vissa ändringar i lagen d. 8 juni 1923 om straff för olovlig varuinförsel samt till förordning ang. förverkande i visst fall av spritdrycker och vin. Föredragande: hovrättsassessorn B. Hammarskjöld.
maj 13. maj 13. Förslag till lag om ändrad lydelse av 17 och 18 §§ i lagen d. 13 juli 1887 ang. handelsregister, firma och prokura. Föredragande: hovrättsassessorn E. Bergendal.
maj 16. Förslag till lag om ändrad lydelse av 26 § i lagen om sparbanker d. 29 juni 1923. Föredragande: revisionssekreteraren G. Bendz.
maj 16. Förslag till lag om viss panträtt i spannmål. Föredragande: revisionssekreteraren G. Bendz.