ÖVERSIKTER. 319RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1924 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 5 april: väckt motion (II:11) om upphävande av legostadgan (ALU 11). Riksdagen anhöll i skrivelse till K. M:t, att K. M:t snarast måtte, efter förebragt utredning i vissa av utskottet angivna hänseenden, för riksdagen framlägga de förslag, syftande till upphävande av legostadgan, vartill utredningen kunde giva anledning;
    k. prop. nr 112 med anhållan om riksdagens yttrande ang. vissa av internationella arbetskonferensen åren 1922 och 1923 fattade beslut (ALU 12). Riksdagen hade icke något att erinra mot vad i prop. uttalats beträffande de riksdagen underställda frågorna;
    d. 30 april: väckta motioner (I:43 och II:71) med förslag till lag om fartygs bemanning m. m. (FLU 26), avslagna;
    väckt motion (II:191) om skrivelse till K. M:t ang. rättsskydd för alster av konsthantverk och konstindustri (FLU 27). Riksdagen anhöll i skrivelse hos K. M:t, att K. M:t ville efter verkställd utredning taga under förnyat övervägande, dels i vilken utsträckning och under vilka villkor alster av konsthantverk och konstindustri måtte kunna beredas skydd enligt lagen om rätt till verk av bildande konst, dels ock huruvida lagstiftningen ang. mönsterskydd måtte kunna utsträckas till att omfatta industrien i allmänhet;
    väckt motion (II:271) om förbud mot offentliga kapplöpningar (FLU 28), avslagen;
    k. prop. nr 155 med förslag till lag om utförande och nyttjande av elektrisk anläggning för telegrafering eller telefonering utan tråd m. m. (ALU 14), bifallen;
    väckt motion (II:192) med förslag till ändring av 3 § 3 stycket i lagen d. 30 maj 1919 om begränsning av tiden för idkande av handel och viss annan rörelse (ALU 15), avslagen;
    väckta motioner (I:182 samt II:186 och 187) ang. dels stadgande om skyldighet för kommuner utöver viss folkmängd att utse viss nykterhetsnämnd och dels meddelande av uppgift i viss ordning om vilka, som utsetts att vara ordförande i sådan nämnd (ALU 16), avslagna;
    d. 3 maj: väckta motioner (I:180 samt II:68 och 268) om skrivelse till K. M:t dels ang. beredande av pensionstillägg för barn och änka efter enligt pensionsförsäkringslagen pensionsberättigad man och dels i fråga om fördelningen emellan äkta makar av dem enligt nämnda lag tillkommande avgiftspensioner (ALU 18). Motionen II:68 avslagen. I anledning av motionerna I:180 och II:268 anhöll riksdagen i skrivelse till K. M:t, om utredning, huruvida icke pensionstillägg för barn kunde i en eller annan form utgå även till änka efter enligt pensionsförsäkringslagen pensionsberättigad man;
    k. prop. nr 191 med förslag till förordning med vissa bestämmelser ang. handel med brännved och annat virke i löst mått m. m. (ALU 19), bifallen;
    väckt motion (I:44) om viss ändring i lagen om understödsföreningar (ALU 20). I skrivelse till K. M:t anhöll riksdagen, att K. M:t efter slutförande av undersökning rörande förekomsten av understödsföreningar, vilka enligt nu gällande bestämmelser icke äro registreringspliktiga, måtte till riksdagen framlägga det förslag till utvidgad registreringsskyldighet för understödsföreningar, vartill undersökningen må giva anledning;
    d. 5 maj: k. prop. nr 112 med anhållan om riksdagens yttrande ang. vissa av internationella arbetskonferensen åren 1922 och 1923 fattade beslut (ALU 12). I skrivelse till K. M:t meddelade riksdagen, att riksdagen ej haft något att erinra mot de riksdagen för yttrande underställda frågorna.
    d. 7 maj: k. prop. nr 171 med förslag till lag om ändrad lydelse av 16 § i lagen d. 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete (ALU 17), bifallen;
    d. 10 maj: väckt motion (II:283) med förslag till ändring av 25 kap. 22 § strafflagen (FLU 30), avslagen;

320 ÖVERSIKTER.    k. prop. nr 69 med förslag till lag om ändrad lydelse av övergångsbestämmelserna till epidemilagen d. 19 juni 1919 ävensom i ämnet väckt motion (ALU 21), prop. bifallen;
    väckta motioner (I:104 och 119 samt II:284) om dels vissa ändringar i och tillägg till lagen om medling i arbetstvister dels ock skrivelse till K. M:t med begäran om återupptagande av utredningen rörande ytterligare åtgärder till arbetsfredens bevarande m. m. (ALU 22), avslagna;
    k. prop. nr 215 med förslag till lag om ändrad lydelse av 14 § i lagen d. 30 juni 1913 om allmän pensionsförsäkring ävensom i ämnet väckt motion (ALU 23), prop. bifallen;
    d. 14 maj: k. prop. nr 214 med förslag till lag om ändrad lydelse av 49, 50, 52, 56 och 185 §§ i strafflagen för krigsmakten d. 23 okt. 1924 (FLU 31), bifallen;
    k. prop. nr 53 med förslag till lag om förmynderskap m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 32), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 205 med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 kap. 42 § i lagen d. 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad m. m. (FLU 33), bifallen;
    k. prop. nr 196 med förslag till lag om ändrad lydelse av 183, 185, 186, 193 och 198 §§ utsökningslagen (FLU 34), bifallen;
    k. prop. nr 86 med förslag till lag om utsträckt rätt att från utmätning få undantagen viss egendom (FLU 35), bifallen;
    d. 17 maj: väckt motion (I:73) om höjning av det vid försäkring i riksförsäkringsanstalten utgående bidraget till anstaltens förvaltningskostnader (ALU 24), avslagen;
    d. 21 maj: väckt motion (I:11) om skrivelse till K. M:t ang. ändrade bestämmelser rörande författarrätten (FLU 36), avslagen;
    väckt motion (II:270) om förbud mot offentliga boxningstävlingar (FLU 37), avslagen;
    väckta motioner (I:99 och 133 samt II:180 och 280) med begäran om förslag till bestämmelser rörande fastighetsfideikommissens upphävande eller fideikommissjordens tillgodogörande för egnahemsbildningen (FLU 38). Riksdagen anhöll i skrivelse till K. M:t — med förklarande att riksdagen fortfarande anser det böra tagas under övervägande, dels på vilka villkor bestående fideikommisstiftelser må, där ej särskild anledning till undantag föreligger, kunna upphävas, dels ock huruvida och på vad sätt bestämmelser, innefattande förbud mot instiftande av nya fideikommiss i lös egendom, må kunna meddelas — att K. M:t ville efter utredning för riksdagen snarast möjligt framlägga förslag till lagbestämmelser i syfte att fastighet, som utgör fideikommiss, må kunna, där ej särskilda skäl tala däremot, för bildande av nya självständiga jordbruk eller egna hem helt eller delvis säljas mot det att köpeskillingen i stället sättes såsom fideikommiss;
    d. 28 maj: väckta motioner (I:183 samt II:72 och 183) om ändring i vissa delar av lagen om försäkring för olycksfall i arbete (ALU 25). I skrivelse till K. M:t anhöll riksdagen, att K. M:t måtte vid den fortsatta behandlingen av vissa i skrivelsen berörda spörsmål å socialförsäkringens område, under iakttagande av behovet av enhetlighet i organisationshänseende, beaktade i motionerna framförda förslagen i förening med innehållet i de med motionerna avgivna yttrandena;
    k. prop. nr 67 med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 kap. 3 § strafflagen m. m. ävensom i ämnet väckt motion (ALU 26), prop. bifallen;
    k. propositioner nr 150 och nr 53 med förslag till lag om samhällets barnavård m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 27), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 151 med förslag till lag om ändrad lydelse av 14 kap. 45 § strafflagen m. m. (ALU 28), bifallen med viss ändring.