420 NOTISER.    Strafflagstiftning. Chefen för justitiedepartementet har d. 6 aug. 1924, med stöd av nådigt bemyndigande d. 12 jan. 1924, tillkallat hovrättsassessorn jur. dr Fritz Sterzel att fr. o. m. d. 25 aug. 1924 tills vidare inom justitiedepartementet biträda vid fortsatt beredning av frågan om lagstiftningsåtgärder rörande förminskat tillräkneliga förbrytare och farliga återfallsförbrytare.

 

    Sv. J. T:s redaktion. Amanuensen i finansdepartementet, fil. lic., jur. kand. Gunnar Wilhelm Sjögren har av red. antagits att biträda vid redigeringen av Sv. J. T:s lagsamling.

 

    Dödsfall. Borgmästaren Svante Fritiof Edvard Söderbergh har d. 1 juli 1924 avlidit. Född i Karlshamn d. 10 april 1864, avlade S. mogenhetsex. i Kalmar 1882 samt hovrättsex. i Uppsala 1887. Efter tingstjänstgöring blev S. vice häradshövding 1892. S. tjänstgjorde därefter i Svea hovrätt, där han var adjungeradledamot 1/1—23/10 1896. Han utnämndes s. å. till borgmästare i Karlshamn. S. var ledamot av riksdagens andra kammare 1906—1910 och dess första kammare 1911 —1916 samt var under sistnämnda period ledamot i lagutskottet. Han var statsrevisor 1915 och 1916 samt innehade ett flertal andra allmänna och enskilda förtroendeuppdrag.
    Kanslirådet Per Erik Hjalmar Öländer har d. 4 juli 1924 avlidit. Ö. var född d. 7 juni 1864 i Mjölby, avlade mogenhetsex. i Linköping 1883 och hovrättsex. i Uppsala 1888. Ö. utnämndes, efter tingstjänstgöring under Svea hovrätt, år 1892 till vice häradshövding. Han blev amanuens i justitiedepartementet 1893 och kanslisekreterare där 1896. År 1917 utnämndes Ö. till kansliråd i K. M:ts kansli. Ö. har under en lång följd av år varit redaktör för Svensk författningssamling.
    Häradshövdingen Ludvig Kristian Walfrid Sandberg har d. 3 juli 1924 avlidit. Född i Angelstad, Kronob. län d. 6 jan. 1866 avlade S. mogenhetsex. i Jönköping 1882, fil. kand. ex. i Uppsala 1886, jur. utr. kand. ex. i Lund 1890 och jur. utr. lic. ex. där 1893. Sistnämnda år blev S. jur. dr. Han utnämndes 1894 till vice häradshövding, var sekreterare i riksdagens lagutskott 1896—1902 samt 1904 och adjungerad ledamot i Svea hovrätt 1902 — 1903. S. blev t. f. revisionssekreterare 1904 och konstituerad revisionssekreterare 1906. År 1908 utnämndes han till häradshövding i Norra och Södra Vedbo doms. och år 1915 till krigsdomare i regementskrigsrätterna vid Kalmar reg. och Smålands husarreg.
    D. 20 juli 1924 avled notarius publicus Ulf Erik Svensson. Född i Stockholm d. 26 dec. 1869 blev S. student i Uppsala 1889 och avlade där hovrättsex. 1896. Han blev notarius publicus i Stockholm 1902. S. var ledamot av Sveriges advokatsamfund.
    F. d. borgmästaren Fredrik Wilhelm Palmgren avled d. 30 aug. 1924. P. var född i Norrköping d. 24 febr. 1847, avlade mogenhetsex. i Stockholm 1866 och hovrättsex. i Uppsala 1871. Han utnämndes 1874 till vice häradshövding, blev fiskal i Göta hovrätt 1882, assessor där 1884 och borgmästare i Jönköping 1886. P. var en tid ordförande i Jönk. läns landsting.
    F. d. häradshövdingen Axel Wilhelm Hagander, f. d. 13 febr. 1851, har d. 10 sept. 1924 avlidit. H. avlade mogenhetsex. i Karlstad 1869 och hovrättsex. i Uppsala 1873. Han utnämndes till vice häradshövding 1876 och blev fiskal i Skånska hovrätten 1884, där han även tjänstgjorde som adjungerad ledamot. År 1890 utnämndes H. till häradshövding i Gärds och Albo domsaga, vilket ämbete han förvaltade till sin avgång år 1918.

 

    Finlands nuvarande justitieminister. D. 31 maj 1924 har till justitieminister kallats landshövdingen friherre Albert Alexander von Hellens. Minister von Hellens, som är född 1879, var, efter avlagd rättsexamen 1900 och avslutad tingspraktik, från 1903 domkapitlets sekreterare i Åbo och egnade sig därunder jämväl åt advokatverksamhet. 1917—18 var han t. f. landshövding i Kuopio län och utnämndes 1919 till landshövding i Tavastehus län. Från mars 1920 till april 1921 tillhörde friherre von Hellens såsom inrikesminister och från febr. till juni 1922 i egenskap av justitieminister Finlands statsråd.