Svenska referenter vid nordiska juristmötet. Av de ämnen, som skola behandlas vid 13:de nordiska juristmötet i Helsingfors 1925 (se Sv. J. T. 1924 s. 415), komma två att inledas från svenskt håll, nämligen ämnet "Huvudgrunderna för en eventuell nordisk lagstiftning om skuldebrev", som inledes av advokaten, prof. M. Fehr, och ämnet "Bör vid fall av lindrigare brottslighet eller under vissa andra omständigheter åklagare äga underlåta åtal och domstol äga befria från straff, oaktat en i lag med straff belagd handling konstaterats?", vilket ämne inledes av prof. T. Engströmer.

 

    Den nordiska försäkringslagstiftningen. Det sista gemensamma sammanträdet mellan de fyra nordiska försäkringslagstiftningskommittéerna har hållits i Köpenhamn under tiden 3 — 10 nov. 1924. Vid sammanträdet hava definitiva beslut fattats beträffande det av kommittéerna utarbetade förslaget till lag om försäkringsavtal.

    De sociala jordfrågorna. Enligt K. M:ts bemyndigande d. 20 juni 1924 har justitieministern tillkallat fyra ledamöter av riksdagen ävensom hovrättsrådet Seve Ekberg för att biträda vid fortsatt utredning av frågorna rörande social arrendelagstiftning och vanhävdslagstiftning. I samma utredning deltager enligt berörda dag meddelat förordnande hovrättsrådet Erik Gustaf Geijer.

    Den nya norska civilprocesslagen, Loven om rettergangsmaaten for tvistemaal, har i dagarna utkommit i en ny edition med kommentar av E. ALTEN (Kristiania, Aschehoug, 399 s.). Då denna upplaga av den nya lagen utgör ett förträffligt hjälpmedel för orientering i den moderna civilprocessen problem, bör densamma kunna påräkna en vidsträckt läsekrets även här i landet.

Tore Alméns kommentar till köplagen, vilken länge varit utsåld i bokhandeln, har nu på P. A. Norstedt & Söners förlag utkommit i en ny upplaga, utgörande ett oförändrat avtryck av den år 1917 tryckta andra upplagan. Priset är något nedsatt och utgör för förra delen 18 kr. och för senare delen 12 kr. Vardera delen kan erhållas separat.

    E. Kallenberg, Svensk Civilprocessrätt. Av detta arbete har nu utkommit del IV (s. 853—1096, kr. 9.50), omfattande läran om civilprocessensföremål i tre kapitel om kärandens talan, kumulation av mål och intervention.

    Nya böcker. I boklådan hava utkommit:
    BENTZON, VIGGO. Familieretten I. Ægteskabets indgaaelse og oplosning. København. Gad. 264 s.
    JUL. LASSEN. Udvalgte Afhandlinger. Udg. af Frantz Dahl. København. Gad. 406 s.
    ALMÉN, TORE, och EKLUND, RUDOLF. Lagen om avtal m. m. 2:a uppl. Sthlm. Norstedt. 240 s. Inb. kr. 6.00.

NOTISER. 485    SKARSTEDT, S. Kommentar till nya jordabalken. 2:a uppl. Sthlm. Norstedt. 488 s. Inb. kr. 9.75.