Norska regeringen. Till justitieminister i ministären Mowinkel utnämndes d. 25 juli 1924 höiesteretsassessor Paal Berg, som då efterträdde justitieministern i Berges ministär Christian Lange Rolfsen.

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    d. 23 sept. 1924 till förste kanslisekreterare i justitiedepartementet utnämnt andre kanslisekreteraren där Israel Myrberg;
    d. 24 okt. 1924 på därom gjord framställning, entledigat generaldirektören och chefen för lantmäteristyrelsen Gustaf Ernst Grefberg från och med d. 1 nov. 1924 från förordnandet att vara statssekreterare och expeditionschef i justitiedepartementet ävensom förordnat expeditionschefen i jordbruksdepartementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Erik Martin Kellberg att från och med sistnämnda dag vara statssekreterare och expeditionschef i justitiedepartementet.Under Kellberg till årets slut beviljad ledighet från expeditionschefsgöromålen tjänstgör revisionssekreteraren Michael Ehrenborg såsom expeditionschef.

    Övriga departement. Sedan förutvarande statsråden Bror Hasselrot och Erik Stridsberg entledigats från förordnandena såsom statssekreterare i resp. jordbruks- och finansdepartementen, har K. M:t till statssekreterare förordnat, i jordbruksdepartementet ledamoten av riksdagens andra kammare fil. kand. Per Edvin Sköld och i finansdepartementet förste kanslisekreteraren Gustaf Söderlund.
    Under den tid statsrådet Karl Levinson är bindrad att tjänstgöra såsom statssekreterare i försvarsdepartementet, uppehålles statssekreterartjänsten av expeditionschefen i samma departement Carl Humble samt dennes expeditionschefstjänst av byråchefen för lagärenden i socialdepartementet Willand Aschan. Under samma tid uppehålles Aschans byråchefstjänst av assessorn i Svea hovrätt Bo Hammarskjöld.
    I kommunikationsdepartementet har t. f. landshövdingen August Beskow åter inträtt såsom statssekreterare.

    Hovrätterna. K. M:t har d. 10 okt. 1924 till hovrättsråd i Göta hovrätt utnämnt assessorn därstädes Erik Hjalmar Bergendal, vilken utnämning dock ej skall föranleda rubbning i Bergendals förordnande såsom ledamot å justitiedepartementets lagavdelning.

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 10 okt. 1924 till häradshövding i Norra och Södra Vedbo domsaga transporterat och förordnat häradshövdingen i Västerbottens mellersta domsaga Axel Herman Georg Rogberg;
    d. 24 okt. 1924 till vice häradshövding vid Svea hovrätt förordnat e. o. assessorn vid samma hovrätt Herbert Fagerström.

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 31 okt. 1924 efter det utredning verkställts angående staden Noras läggande under landsrätt förordnat, att borgmästarbefattningen i staden skall i vanlig ordning återbesättas.

    Nya medlemmar i Sveriges Advokatsamfund. Under senare delen av år 1923 och under år 1924 hava i Sveriges advokatsamfund intagits följande nya medlemmar nämligen i Stockholm: Bertil Ahrnborg, Ernst Attling, Gunnar Berggren, B. E. Brimberg, Viktor Carlsson, Gustaf Harald Densloe, C. M. Fallenius, Wilhelm Frænckel, Sven Graucob, Yngve Lyttkens, Erik Nyström, Olof Ohlsén, Gösta Stenbeck, Per Svensson; i Arvika: Henning Benndorff; i Falun: G. B. Ihrman; i Göteborg: Hilding Brodén, Rolf Lindeström; i Linköping: Konrad Svensson; i Strängnäs: Gunnar Nordstedt; i Sundsvall: Arendt Berggren; i Trollhättan: Georg Kjällgren; i Vänersborg: Harald Rundberg samt i Örebro: Sigurd Beckman och Magnus Wistrand.

    Sjölagstiftningskommittén. K. M:t har d. 20 juni 1924 föreskrivit, att, med undantag för visst semesterarvode sommaren 1924, skall fr. o. m. d. 1

488 NOTISER.juli 1924 tillsvidare, intill dess annorlunda varder bestämt, anslag icke utgå till sjölagstiftningskommittén eller arvode till dess ordförande och ledamöter. (Jfr SvJT 1924 s. 227 ff. och s. 309.)