Svenska Kriminalistföreningen sammanträdde d. 19 dec. 1923 till ordinarie årsmöte, varvid till ledamöter i styrelsen omvaldes presidenten Hj. Westring, professor Nils Stjernberg, överdirektör V. Almquist, presidenten B. Hasselrot, professor Olof Kinberg, byråchefen G. H. von Koch, borgmästare Jakob Pettersson och advokaten friherre Georg Stjernstedt. I stället för landshövding J. Widén, som undanbett sig återval, invaldes hovrättsrådet Axel Afzelius i styrelsen. Vid därefter hållet styrelsesammanträde omvaldes presidenten Westring till ordf. i styrelsen, professor Stjernberg till dess v. ordf. samt advokat Stjernstedt till sekr. och kassaförvaltare.

    Sveriges Advokatsamfunds Stockholmsavdelning har under år 1923 haft sex sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag och diskussioner rörande olika frågor av intresse för advokatverksamheten. Sålunda har bl. a. docenten Åke Hassler inlett diskussion angående "Ett förslag till sakförarväsendets reglering", dåvarande regeringsrådet S. N. Linnér lämnat ''Redogörelse för föreliggande förslag till reformering av polisväsendet", advokat Kallstenius inlett diskussion "Om delgivning av uppskovsbeslut med utebliven svarande samt några önskemål beträffande tredskodomsinstitutets utvidgning".
    Vid decembersammanträdet företogos val av avdelningens funktionärer. Förutvarande styrelseledamöter återvaldes, nämligen hrr Tom Forssner, ordf.,

58 NOTISERErik Berglund, Otto L. Fürstenberg, Emil Henriques och Georg Stjernstedt med hrr Sven Themptander och Martin Fehr till suppleanter. Till revisorer utsågos hrr Carl Lundqvist och Leodor Levy och till deras suppleant hr Axel Gard.