Göteborgs Juristklubb har under 1923 haft fyra sammanträden, därvid föredrag hållits av polisintendenten Herman Björkman över ämnet: "Vetenskapliga och tekniska hjälpmedel i kriminalpolisens tjänst", av revisionssekreteraren R. Eklund över ämnet: "Några huvudspörsmål i förslaget till lag om försäkringsavtal", av docenten R. Bergendal över ämnet: "Några obligationsrättsliga spörsmål angående växelkursernas fluktueringar" samt av justitieborgmästaren Bernhard Lindberg över ämnet: "Processkommissionens preliminära förslag angående stadsdomstolarna".
    Till styrelse för arbetsåret 1 nov. 1923—1 nov. 1924 hava omvalts assessorn Ivan Nyborg, ordf., advokaten Axel Forssman, v. ordf., magiststratssekreteraren Jarl Holmqvist, kassaförv., advokaten Knut Arning, sekr., e. o. hoviättsnotarien C. G. Björck bibliotek., och advokaten Gunnar Lewerth, klubbm.
    Klubbens medlemsantal vid slutet av året var 173.

    Malmö—Lunds Juristförening (se Sv. J. T. årg. 1922 s. 412) avhöll sammanträde i Malmö d. 24 nov. 1923. Vid företaget val av funktionärer utsågos till ordf. vid nästa sammanträde advokaten Carl Håkansson, v. ordf. häradshövdingen Ivar Öhman, sekr. advokaten Sigfrid Lindström, kassaförv. assessorn Gustav Stenmarck och sexm. assessorn Carl Rydbeck. Till sammanträdet hade inbjudits ledamöterna i styrelsen för Juridisk Forening i Köpenhamn. Landsdommer C. Bærentsen från Köpenhamn höll vid sammanträdet ett med synnerligt intresse åhört föredrag över ämnet: "Praktiske Erfaringer fra den nye borgerlige Retspleje i Danmark".

    Nordvästra Skånes juristförening hade d. 1 dec. 1923 sammanträde i rådhuset i Landskrona, varvid ett 30-tal medlemmar från Helsingborg, Landskrona m. fl. platser tillstädeskommit.
    Till ledamöter av styrelsen utsågos borgmästare J. Båth, ordf., v. häradshövding C. Wester, Hälsingborg, v. ordf., revisionssekreterare Hugo Warmark och borgmästare A. Munck af Rosenschöld, Landskrona, samt advokaten Eric Bunth, Hälsingborg, den sistnämnde sekr. och skattm.
    Härefter höll borgmästare Munck af Rosenschöld ett med stort intresse åhört föredrag rörande "Förslaget till ny polisförfattning". Efter föredraget ägde diskussion rum, med yttranden av bl. a. polismästarne Scharr, Malmö, och Palm, Hälsingborg.

    Dalarnes Juristförening bildades vid sammanträde i Falun d. 25 aug. 1923. Enligt stadgarna har föreningen till ändamål att bereda inom Dalarne

60 NOTISER.boende jurister tillfälle till sällskaplig samvaro och behandling av juridiska spörsmål. Till ledamöter av styrelsen utsågos häradshövdingen E. M. Grenander, ordf., borgmästaren J. Cornelius, v. ordf., e. o. hovrättsnotarien Hj. Grönblad, kassaförv., länsnotarien Carl-Isac Andersson, sekr., och rådmannen Nils Nordenström, klubbm.