Västmanlands juristförening bildades d. 26 okt. 1923 vid sammanträde i Västerås under landshövding W. Murrays ordförandeskap. Vid sammanträdet, som var besökt av ett fyrtiotal jurister, antogs i huvudsak ett av inbjudarna framlagt förslag till stadgar men uppdrogs åt den blivande styrelsen att närmare utarbeta förslaget och framlägga detsamma på ett kommande sammanträde. Enligt punkt 1 i stadgeförslaget utgör föreningen, vars styrelse har sitt säte i Västerås, en sammanslutning av jurister inom Västmanlands län och har till ändamål att bereda medlemmarna tillfälle till diskussioner i juridiska spörsmål samt därigenom och genom främjande av ett gott kamratskap mellan jurister inom olika verksamhetsområden i länet tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen. Till styrelse valdes: landshövdingen Murray, ordf., borgmästaren John Karlsson, v. ordf., rådmannen Gunnar Hedenström, sekr., länsassessorn Axel Rudberg, skattm., advokaten Ruben Nyman, klubbm. samt häradshövdingen Anton Wetterling och advokaten Frithiof Wiklundh. Efter sammanträdet höll ledamoten av processkommissionen, prof. Thore Engströmer föredrag över ämnet "Några av rättegångsreformens grunddrag", varpå följde diskussion.

    Juridiska föreningen i Uppsala. Vid sammanträden under år 1923 hava följande föredrag hållits: d. 2 mars av prof. Th. Engströmer över "Några av rättegångsreformens problem", d. 23 april av prof. C. A. Reuterskiöld över "Det fallna förslaget till lag om förvärv och förlust av svensk medborgarrätt", d. 6 okt. av doc. Åke Holmbäck över "Englands nya jordägande- och arvslagstiftning" samt d. 28 nov. av advokaten H. Almstrand över "Handelsdomstolar i en ny domstolsorganisation".
    Föreningens styrelse och ämbetsmän äro vid utgången av år 1923 följande: ordf. prof. Th. Engströmer, v. ordf. doc. Åke Holmbäck, sekr. e. o. hovrättsnotarien K. Olivecrona, v. sekr. e. o. hovrättsnotarien H. Henschen, föreståndare för platsförmedlingsbyrån häradshövdingen A. Olivecrona, föreståndare för kollegieverksamheten fil. kand. T. Orton, biträdande föreståndare för kollegieverksamheten jur. stud. K. L. H. Nylander, bibliotekarie B. Grapengiesser, klubbmästare jur. stud. J. Hagströmer.

    Juridiska Föreningen i Lund har under 1923 sammanträtt d. 18 febr., därvid politiinspektör Hakon Jørgensen från Köpenhamn höll ett med skioptikonbilder och annat åskådningsmaterial illustrerat föredrag om Identifiering af Forbrydere", samt d. 14 nov., då fil. kand. Sigurd Dahlgren talade över det ämne, varom notis å s. 61 handlar.
    Till styrelse för läsåret 1923 — 1924 har föreningen valt e. o. hovrättsnotarien E. Uddenberg, ordf., efter akademikamrer N. Hintze, som avsagt sig uppdraget, e. o. hovrättsnotarien E. Anderberg, v. ordf., fil. kand. Yngve Kristensson, sekr., fil. kand. Åke Wiberg, skattm., och jur. stud. P. Westling, sexm.

    Stockholms Högskolas Juridiska Förening har vid sammanträde i maj 1923 till inspektor valt prof. Gösta Eberstein efter statsrådet Birger Ekeberg.

NOTISER. 61Föreningens styrelse utgöres, efter vid årsmötet i okt. 1923 förrättade val av jur. stud. Sten Södermark, ordf., jur. stud. Ivar Philipson, v. ordf., jur. stud. Åke v. Zweigbergk, sekr., jur. stud. Hudolf Lindh, skattm., samt jur. stud. Arne Hasselgren, bibliotekarie.
    Vid sammanträden under år 1923 hava följande föredrag hållits: d. 5 febr. av prof. Viggo Bentzon över ämnet "Den efterlevende Ægtefælles Hensidden i uskiftet Bo med Børnene efter dansk Lovgivning og Praksis", d. 25 april av advokaten, frih. Georg Stjernstedt över ämnet "Några erfarenheter rörande tillämpningen av nya giftermålsbalken", d. 15 okt. av e. o. hovrättsnotarien Folke Rosengren över ämnet "Något om parts utevaro", d. 20 nov. av hovrättsassessorn, jur. d:r Kurt Lamm över ämnet "Ett och annat om aktiebolagslagen", samt d. 5 dec. av justitierådet Anshelm Berglöf över ämnet "Frågan om ny lagstiftning angående jorddelning särskilt med hänsyn till Dalarne".
    Härjämte hava under året anordnats två rättsfallsdiskussioner, den ena den 26 febr., inledd av jur. och fil. kand. Bertil Hagström, och den andra d. 29 okt., inledd av jur. stud.

Åke Quensel.