Dalarnes Juristförening avhöll sitt ordinarie sammanträde d. 6 juni 1925. Därvid höll revisionssekreteraren A. Lindhagen föredrag om den nya förmyndarskapslagstiftningen, till vars åhörande inbjudits överförmyndarna inom länet.
    Styrelsen utgöres av häradshövdingen E. M. Grenander, ordf., borgmästaren J. Cornelius, v. ordf., e. o. hovrättsnotarien Hj. Grönblad, kassaförv., länsnotarien Carl-Isac Andersson, sekr., och rådmannen Nils Nordenström, klubbm.

 

    Östersunds Juristklubb har under år 1925 haft tre sammanträden, varvid föredrag hållits av överlantmätaren Vidar Holmbäck över ämnet "Om fastighetsbegreppet enligt svensk rätt" samt av advokaten Gösta Heilborn över ämnet "Den nya förmynderskapslagen".
    Vid ordinarie årssammanträde omvaldes till styrelse häradshövdingen frih Erik Leijonhufvud, ordf., landssekreteraren J. Eurenius, v. ordf., advokaten Erik Selander, sekr., samt borgmästaren Alb. Olsén och vice häradshövdingen Karl Ekberg, suppleanter. Till skattmästare utsågs rådmannen Ivan Wikström och till klubbmästare advokaten Gösta Heilborn.

 

    Juridiska föreningen i Uppsala. Vid sammanträden under år 1925 hava följande föredrag hållits: d. 19 febr. av justitierådet Birger Wedberg om "Juridik och erotik", d. 21 april av advokaten A. Hemming-Sjöberg om "Förbättringar av underrättsprocessen utan lagändring", d. 9 okt. av advokaten Sune Wetter om "Den ryska nationaliseringens inverkan på gammalryska rättssubjekts egendom utanför Ryssland" samt d. 3 nov. av jur. kand. Karl Olivecrona om "Hugo Grotius".
    Föreningens ämbetsmän äro professor Th. Engströmer, ordf., docenten Åke Holmbäck, v. ordf., jur. kand. Karl Olivecrona, sekr., jur. kand. Nils Schéle, v. sekr., jur. kand. Lennart Nylander, föreståndare för litteraturavdelningen, häradshövdingen A. Olivecrona, föreståndare för platsförmedlingsbyrån, jur.stud. C. Leijonhufvud, bibliot., samt jur. stud. K. Anckarsvärd, klubbm.

 

    Stockholms Högskolas Juridiska förenings styrelse utgöres, efter vid årsmötet i okt. 1925 förrättade val, av jur. stud. Ivar Agge, ordf., jur. stud. Ragnar Forssberg, v. ordf., jur. stud. Holger Wiklund, sekr., jur. stud. Gösta Hansson, skattm., samt jur. stud. Sten Hultbom, bibliot.
    Vid sammanträden under år 1925 hava följande föredrag hållits: d. 27 febr. av justitierådet Birger Wedberg över ämnet "Juridik och erotik"; d. 12 mars av häradshövdingen Karl Schlyter över ämnet "Juristutbildningen", vilket föredrag åtföljdes av diskussion; d. 21 och 27 april av professor Alfred Petrén över ämnet "De psykiska rubbningarnas betydelse för brottsligheten"; d. 14

 

102 NOTISER.okt. av professor Vilhelm Lundstedt över ämnet "Modern rättsvetenskap"; d. 26 nov. av justitierådet Albert Kôersner över ämnet "Gäldenärs skadeståndsskyldighet vid försummad penningbetalning med särskild hänsyn till valutaförsämring". Härjämte ha under året anordnats två rättsfallsdiskussioner, inledda d. 2 april av e. o. hovrättsnotarien Erik Norman och d. 16 nov. av jur. stud. Ivar Agge.