Tore Alméns minnesfond. D. 14 mars 1926, sjunde årsdagen av justitierådet Tore Alméns död, sammanträdde fondens styrelse under ordförandeskap av presidenten frih. E. Marks von Würtemberg. De för granskning av fondens förvaltning utsedda revisorerna hava avgivit följande revisionsberättelse, vilken enligt stadgarna för fonden skall publiceras i denna tidskrift (se Sv. J. T. 1920 s. 117):

 

"Revisionsberättelse.

 

    Undertecknade av Sveriges Advokatsamfund och Stockholms Handelskammare utsedde att i egenskap av revisorer granska räkenskaperna för Tore Alméns Minnesfond under år 1925 få härmed efter fullgjort uppdrag däröver avgiva följande berättelse.

 

166 NOTISER.    Räkenskaperna utvisaIngående balansräkning.Debet.                                         Kredit. Jan. 1 Jan. 1 Grundfondens konto Kr. 65,894: 30 Obligationer Kr.65,471:80 Dispositionsfondens konto Kr. 13,324: 86 Å kapitalräkning innestående Kr. 13,747: 36Kr. 79,219: 16 Kr. 79,219: 16Utgifter och inkomster.Debet. Kredit.Dec. 31 Dec. 31Omkostnader Kr. 25: — Räntor Kr. 4,366: 76Grundfonden gottgjord Kr. 868: 36Dispositionsfonden gottgjord Kr. 3,473: 40 Kr. 4,366: 76 Kr. 4,366: 76Utgående balansräkning.Debet. Kredit.Dec. 31 Dec. 31Obligationer Kr. 65,471: 80 Grundfondens konto Kr. 66,762: 66Å kapitalräkning innestående Kr. 18,089: 12 Dispositionsfondens konto Kr. 16,798: 26Kr. 83,560: 92. Kr. 83,560: 92

 

    Räkenskaperna äro förda med ordning och reda samt alla utgiftsposter vederbörligen verificerade.
    Fondens värdehandlingar äro på betryggande sätt förvarade.
    Då den verkställda revisionen icke givit anledning till anmärkning, finna vi, att förvaltningen av fonden under år 1925 med tacksamhet bör godkännas.
    Stockholm den 12 februari 1926.

Gust. Åkerlindh.                                                                                C. Ludv. Hasselgren."